» Juridisch » Lees dit eerst   

Postingstijd interval gedetecteerd van 196.4 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 3 van 4  [ 152 berichten ]
suepahfly
Weet de weg
 Bericht 
Maar kan je met een fax verzendbewijs wel nog steeds aantonen dat je op datum dd-mm-jj je stukken hebt gestuurd?
Dat de post dan één dag daarna (bijv. één dag na het verstrijken van de bezwaartermijn) komt, maakt dan niet uit omdat je met het verzendbewijs kan laten zien dat je het wel al gestuurd had?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
En nu juist dat verzendbewijs is niet langer rechtsgeldig.
Dus altijd per post nasturen (!)

ruitenheer
Master
 Bericht 
 
Let op, de fax kan niet altijd gebruikt worden:
Citaat:
LJN: BF9287, Rechtbank Amsterdam , AWB 07/1486 WOB Print uitspraak


Datum uitspraak: 19-09-2008
Datum publicatie: 15-10-2008
Rechtsgebied: Bestuursrecht overig
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Verzoek om vergoeding proceskosten in bezwaar. WOB-verzoek ingediend per fax. Verweerder heeft niet kenbaar gemaakt dat de elektronische weg openstaat voor indiening aanvragen. Geen aanvraag in de zin van de Awb.
Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM
Sector Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 07/1486 WOB

uitspraak van de enkelvoudige kamer

in de zaak tussen:

[eiseres],
wonende te [woonplaats],
eiseres,
gemachtigde: mr. drs. C.M.J.E.P. Meerts

en

de korpsbeheerder van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland,
verweerder,
gemachtigde: mr. Y. Kuijt.


1. Procesverloop

Bij besluit van 1 maart 2007 (het bestreden besluit) heeft verweerder overwogen dat de brief van eiseres van 19 februari 2007 als eerste verzoek in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) dient te worden aangemerkt. Nu het besluit van 1 maart 2007 een beslissing op die aanvraag is en dus geen beslissing op bezwaar, ziet verweerder geen grond voor vergoeding van in bezwaar gemaakte kosten voor rechtsbijstand. Voorts zijn bij dit besluit de gevraagde gegevens met betrekking tot voornoemde beschikking openbaargemaakt.

Eiseres heeft tegen dit besluit beroep ingesteld. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

De rechtbank heeft de zaak ter zitting behandeld op 4 september 2008. Eiseres en haar gemachtigde zijn – met kennisgeving – niet verschenen. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.


2. Overwegingen

2.1. Feiten en standpunten van partijen

2.1.1. Aan eiseres is bij beschikking met nummer [nummer] een administratieve sanctie opgelegd ter zake van het ‘niet dragen van een autogordel’. Namens eiseres heeft gemachtigde bij faxbericht van 28 november 2006 een verzoek gedaan om de gegevens met betrekking tot deze beschikking. Dit faxbericht is gericht aan de regiopolitie Amsterdam-Amstelland (hierna: de regiopolitie) en is verzonden naar faxnummer [telefoonnummer].

2.1.2. In reactie op een telefoongesprek tussen gemachtigde van eiseres en een medewerker van het team Regionale Incasso, Controle en Opsporing (hierna: RICO) is door of namens de teamleider RICO bij brief van 13 december 2006 aan gemachtigde te kennen gegeven dat de gevraagde foto niet kan worden verstrekt, omdat de betreffende overtreding niet door middel van een foto is vastgelegd.

2.1.3. Bij faxbericht van 3 januari 2007 heeft gemachtigde namens eiseres bezwaar gemaakt tegen de brief van 13 december 2006, omdat daarin de overige informatie niet is verstrekt, en heeft eiseres verzocht om vergoeding van de proceskosten in bezwaar. Dit faxbericht is gericht aan de regiopolitie ten aanzien van de teamleider RICO en is verzonden naar het onder 2.1.1 genoemde faxnummer. Bij brief van 19 februari 2007 verzoekt gemachtigde om afhandeling van het bezwaarschrift. Deze brief is gericht aan de korpschef van de regiopolitie en is verzonden naar het algemene postadres.

2.1.4. Bij brief van 1 maart 2007 stelt verweerder zich op het standpunt dat het verzoek van 28 november 2006 terecht is aangemerkt en afgehandeld als een verzoek om het verstrekken van een foto van een verkeersovertreding, nu het faxnummer waaraan het verzoek is gericht uitsluitend is bedoeld voor het opvragen van foto’s. Verweerder betoogt dat de brief van gemachtigde van 19 februari 2007 als eerste verzoek in de zin van de WOB moet worden aangemerkt, zodat het besluit van 1 maart 2007 een beslissing op die aanvraag is. Nu geen sprake is van een beslissing op bezwaar, ziet verweerder geen grond voor het vergoeden van de proceskosten in bezwaar. Voorts heeft verweerder bij dit besluit de gevraagde gegevens – voor zover bestaand – openbaargemaakt.

2.1.5. In beroep betoogt gemachtigde van eiseres dat de brief van 19 februari 2007 een (herhaald) bezwaarschrift is en onmogelijk als eerste verzoek kan worden aangemerkt, nu verweerder schriftelijk op het faxbericht van 28 november 2006 heeft gereageerd. Gemachtigde stelt dat hij het betreffende faxnummer heeft gekregen van een administratief medewerkster van verweerder die normaliter de foto’s van bekeuringen toezendt. Nu het bezwaar (gedeeltelijk) gegrond is verklaard, dienen de proceskosten in bezwaar naar zijn mening voor vergoeding in aanmerking te komen.

2.2. Beoordeling van het beroep

2.2.1. Het geschil beperkt zich tot de vraag of verweerder het verzoek van (gemachtigde van) eiseres om vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten voor rechtsbijstand op goede gronden heeft afgewezen. Hiertoe overweegt de rechtbank als volgt.

2.2.2. Zoals verweerder ter zitting aan de hand van de stukken in het dossier heeft toegelicht heeft verweerder op de website een “Contact”-pagina waar een postadres is vermeld, waar alle verzoeken kunnen worden ingediend. De organisatie van verweerder, waar dagelijks honderden, zo niet duizenden verzoeken worden ingediend, is zo ingericht dat de schriftelijke, op het postadres ingediende, verzoeken naar de juiste afdeling worden doorgeleid. Uitdrukkelijk is op de website bij “Contact” door verweerder geen faxnummer vermeld, omdat de organisatie er niet op is ingericht dat ook per fax ingediende verzoeken ter bestemde plaatse aankomen. Eiseres heeft niettemin een faxnummer gebruikt, dat staat vermeld op een digitaal formulier, dat slechts via verder doorklikken op de website kan worden bereikt, en welk formulier uitdrukkelijk uitsluitend bestemd is voor het opvragen van de politiefoto die is gemaakt van een verkeersovertreding.

2.2.3. Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de kopieën van de website-pagina’s in het dossier duidelijk dat het door eiseres gebruikte faxnummer niet is bestemd voor gewone correspondentie met verweerder. Voorts blijkt uit het digitale formulier, waarop het door eiseres gebruikte faxnummer is vermeld, duidelijk dat dat faxnummer alleen is bestemd voor het indienen van dat formulier, en mitsdien voor het opvragen van een foto. Voorts is gebleken dat verweerder in het kader van andere WOB-verzoeken meerdere malen contact heeft opgenomen met gemachtigde om hem er nadrukkelijk op te wijzen waartoe voornoemd faxnummer dient en dat de verzoeken moeten worden ingediend via het algemene postadres. Eiseres had mitsdien kunnen en moeten weten dat het wob-verzoek niet kon worden ingediend door louter een faxbericht naar het faxnummer dat slechts voor het opvragen van foto’s was bestemd.

2.2.4. Anders dan gemachtigde van eiseres betoogt, kan ook het gestelde dat hij het betreffende faxnummer heeft gekregen van een administratief medewerkster van verweerder die hem normaliter de foto’s van bekeuringen toezendt, geen grond bieden voor het oordeel dat aan hem kenbaar is gemaakt dat de elektronische weg voor dergelijke verzoeken is geopend. Het is de rechtbank niet gebleken en gemachtigde van eiseres heeft niet aangevoerd dat sprake is van een bestendige bestuurlijke praktijk waarbij WOB-verzoeken reeds vele malen via de elektronische weg bij de politieregio zijn ingediend én hierop is besloten.

2.2.5. De rechtbank stelt vast dat gemachtigde van eiseres eerst op 19 februari 2007 een brief naar het algemene postadres van de regiopolitie heeft verstuurd. Bij deze brief is de brief van gemachtigde van 3 januari 2007 gevoegd, waaruit blijkt welke stukken het WOB-verzoek behelst. Hieruit volgt dat eiseres eerst op 19 februari 2007 op de juiste wijze een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Awb heeft ingediend terzake van de overige stukken. Verweerder heeft zich naar het oordeel van de rechtbank dan ook terecht op het standpunt gesteld dat de antwoordbrief van verweerder van 1 maart 2007 als de primaire beslissing op de aanvraag van 19 februari 2007 moet worden aangemerkt. Nu verweerder binnen twee weken op het verzoek om informatie heeft beslist, is voorts voldaan aan de wettelijke beslistermijn van artikel 6, eerste lid, van de WOB.

Ten aanzien van de proceskosten in bezwaar

2.2.6. Gemachtigde heeft in beroep slechts betoogd dat verweerder ten onrechte de in bezwaar gemaakte kosten voor rechtsbijstand niet heeft vergoed.

2.2.7. Ingevolge artikel 7:15, tweede lid, van de Awb worden de kosten, die de belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, door het bestuursorgaan uitsluitend vergoed op verzoek van de belanghebbende voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.

2.2.8. Nu gelet op het bovenstaande geen sprake is van ‘herroeping van het bestreden besluit wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid’ in de zin van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb, heeft verweerder het verzoek van eiseres om vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten voor rechtsbijstand dan ook op goede gronden afgewezen. Gelet op het voorgaande kan het bestreden besluit standhouden en zal de rechtbank het beroep ongegrond verklaren.

2.2.9. De rechtbank ziet geen aanleiding om gebruik te maken van de bevoegdheid tot veroordeling in de proceskosten. Evenmin is er een grond aanwezig om te bepalen dat het griffierecht moet worden vergoed.

3. Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep ongegrond.


Deze uitspraak is gedaan op 19 september 2008 door mr. Y.A.A.G. de Vries, rechter,
in tegenwoordigheid van mr. C.J. Baijens, griffier,
en bekend gemaakt door verzending aan partijen op de hieronder vermelde datum.De griffier, De rechter,


DaTiezl
Nieuwkomer
 Bericht 
 
De fax schijnt nog wel te werken bij het OM. Ik heb een ontvangstbevestigingsbrief gekregen van CVOM op een WOB fax van 10 oktober.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Dan is het voor elkaar !

Maar in de toekomst een fax altijd per post nasturen om moeilijkheden te voorkomen :kniktja:

S.Brouwer
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Moet ik in de versie per post ook verwijzen naar het fax bericht? Of kan hij zo op de bus?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Kun je doen.
Belangrijkste is dat het beschikkingnummer in de fax en het post exemplaar staat.

Furr
Master
 Bericht 
Is het niet verstandig dit topic te sluiten? Aangezien je altijd met fax een bezwaar per post na moet sturen doe je dus altijd dubbel en kun je net zogoed ALLEEN posten... :honger:

frapex
Pro
 Bericht 
 
Tuurlijk niet! Faxen kan gewoon nog.
Mocht ik weer bezwaar moeten maken dan fax ik liever 20x dezelfde fax dan dat ik de brief uitprint en per reguliere post verstuur :duh:

Furr
Master
 Bericht 
Hoezo? Je zult ALSNOG die brief per POST moeten versturen ;) dat bedoel ik

frapex
Pro
 Bericht 
 
Doe ik lekker niet :\ puh :/

In de fax die ruitenheer heeft geplaatst wordt vele malen verwezen naar een faxnummer dat alleen bedoelt is voor het opvragen van foto's.

Citaat:
2.1.4. Bij brief van 1 maart 2007 stelt verweerder zich op het standpunt dat het verzoek van 28 november 2006 terecht is aangemerkt en afgehandeld als een verzoek om het verstrekken van een foto van een verkeersovertreding, nu het faxnummer waaraan het verzoek is gericht uitsluitend is bedoeld voor het opvragen van foto's


Citaat:
Gemachtigde stelt dat hij het betreffende faxnummer heeft gekregen van een administratief medewerkster van verweerder die normaliter de foto?s van bekeuringen toezendt.


Citaat:
2.2.3. Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de kopieen van de website-pagina?s in het dossier duidelijk dat het door eiseres gebruikte faxnummer niet is bestemd voor gewone correspondentie met verweerder. Voorts blijkt uit het digitale formulier, waarop het door eiseres gebruikte faxnummer is vermeld, duidelijk dat dat faxnummer alleen is bestemd voor het indienen van dat formulier, en mitsdien voor het opvragen van een foto.
...
Eiseres had mitsdien kunnen en moeten weten dat het wob-verzoek niet kon worden ingediend door louter een faxbericht naar het faxnummer dat slechts voor het opvragen van foto?s was bestemd.


Heel vaak is er een algemeen faxnummer. De faxen komen dan gewoon binnen op de postkamer.
Het faxnummer 030-2903870 is naar mijn mening een algemeen faxnummer.

Ik heb nog een ander faxnummer voor het CVOM gevonden: 070 339 98 50 (bron: http://almanak.overheid.nl/13458/Centra ... terie_i.o/)

Wie durft? :kniktja:

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Citaat:
Faxrapport geen verzendbewijs bij indienen bezwaarschrift

Op zichzelf kan een bezwaarschrift per fax worden ingediend. Maar als de fax niet wordt ontvangen, dan is een faxrapport onvoldoende bewijs van verzending.

Een man had een bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing van het UWV om zijn WAO-uitkering in te trekken. Het UWV gaf hem een termijn van vier weken waarbinnen hij zijn bezwaarschrift moest aanvullen. Vlak voor het einde van de termijn stuurde de man een fax met de aanvulling naar de afdeling bezwaar en beroep van het UWV. Hij heeft hiervan een faxrapport waarin duidelijk staat dat hij de fax inderdaad heeft gestuurd.

Echter het UWV heeft de fax niet (meer). Onduidelijk is of de fax niet ontvangen of dat die is kwijtgeraakt. Het UWV bewaart de eigen faxrapporten maar 1 à 2 dagen.

Toen de rechter in eerste instantie de man gelijk gaf op grond van zijn faxrapport, ging het UWV in beroep tegen de uitspraak. De Centrale Raad van Beroep vernietigde de rechterlijke uitspraak en bepaalde dat een faxrapport niet voldoende is als bewijs van verzending.

De Raad: Volgens vaste rechtspraak is het indienen per fax op zichzelf een toelaatbare wijze van verzending. De risico's van verzenden per fax zijn echter voor rekening van de verzender te komen. Wanneer de ontvangst niet bevestigd kan worden, dan is het aan de verzender om aannemelijk te maken dat het bericht inderdaad is verzonden.

De mededeling “status OK” op het faxrapport is wel een indicatie dat de fax is ontvangen, maar het vormt geen sluitend bewijs.
Publicatiedatum: 20 oktober 2005


Bron: Jurofoon

Centrale Raad van Beroep gooit roet in het fax eten.
Ook bovenstaande uitspraak die Meerts voluit verliest, maakt faxen niet meer zo geschikt ;(

frapex
Pro
 Bericht 
 
Beetje vreemd. Door een brief te versturen per fax heb je JUIST een ontvangstbevestiging. Als ik een brief per reguliere post verstuur heb ik juist helemaal GEEN bevestiging. Of moeten we nu opeens alles aangetekend gaan versturen?
Zo'n UWV kan ook een papieren brief kwijtraken...

Citaat:
De mededeling ?status OK? op het faxrapport is wel een indicatie dat de fax is ontvangen, maar het vormt geen sluitend bewijs.

Mee eens, maar bekijk eens deze faxbevesting:
Citaat:
./efax -v ewintf -d /dev/ttyS3 -l "+31 000 000 000" -t T0w0000000000 brief.tiff

./efax: Wed Aug 6 15:45:26 2008 efax v 0.9 Copyright 1999 Ed Casas
efax: 45:26 compiled Dec 11 2007 07:12:56
efax: 45:26 TIFF version 4.2 file (little-endian)
efax: 45:26 TIFF directory at 8 with 20 tags, next directory at 53672.
efax: 45:26 page 1 : brief.tiff + 338 : 1728x2292 @ 204x196 dpi TIFF/FAX
efax: 45:26 TIFF directory at 53672 with 20 tags, last image.
efax: 45:26 page 2 : brief.tiff + 54002 : 1728x2292 @ 204x196 dpi TIFF/FAX
efax: 45:26 opened /dev/ttyS3
efax: 45:28 using 7852-IW1A-V03 ROCKWELL AC/V34 in class 2
efax: 45:28 dialing T0w0000000000
efax: 45:56 remote ID -> " <nummer>"
efax: 45:56 connected
efax: 46:04 session 196lpi 14.4kbps 8.5"/215mm any 1D - - 20ms
efax: 46:04 padding to 36 bytes/scan line.
efax: 46:04 header:[Wed Dec 6 15:45:26 2008 +31 000 000 000 P. 1]
efax: 47:06 sent 20+2292 lines, 53034+52270 bytes, 62 s 13587 bps
efax: 47:09 sent -> brief.tiff
efax: 47:10 padding to 36 bytes/scan line.
efax: 47:10 header:[Wed Dec 6 15:45:26 2008 +31 000 000 000 P. 2]
efax: 48:03 sent 20+2292 lines, 17053+71076 bytes, 53 s 13302 bps
efax: 48:08 sent -> brief.tiff
efax: 48:09 done, returning 0 (success)

Bovenstaande is geen faxrapport, maar een faxlog.
Dat is toch wel een stuk meer informatie dan alleen een "status OK".

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Is geen sluitend bewijs.

Zelf het volgende meegemaakt:
Tegenpartij had een faxmachine voor thermisch papier.
Men stopte er abusievelijk geen thermisch papier in doch een rol normaal papier.
Resultaat: De fax werd ontvangen maar niet zichtbaar afgedrukt.
In dergelijke gevallen zegt een faxlog of journal dat de fax goed verzonden werd.
Toch kan de tegenpartij terecht aanvoeren dat de fax nooit gezien is.

Problemen met aangetekende post:
Iemand kan zeggen dat er inderdaad een aangetekend stuk is ontvangen.
Doch bij opening bleek het slechts te gaan om een lege enveloppe.
Ook hier geeft aangetekende post geen sluitend bewijs.
Rechter wees dit toe.

De postduiven waren zo gek nog niet. O:)

Tukker_Pat
FS Juridisch
 Bericht 
Hmmm............. die kan ik goed gebruiken...... Heb je een zaaknummer?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Ik spreek uit herinnering.
Dit was internationaal recht, meen onder Engels jurisdictie.
Ging over een olietransactie van miljoenen dollars.
Onder Nederlands recht zou een rechter niet anders uitspreken. Geen sluitend bewijs.

Valt alleen te ondervangen door gebruik te maken van persoonlijk afgetekende koerier diensten of zelf afleveren en tekenen na opening van enveloppe.

Ook de vensterenveloppe kan problemen voorkomen.

Yvesart
Master
 Bericht 
het zit hem dus in het feit dat er geen goed kwaliteitssysteem 'achter de fax' bij de ontvanger (CVOM) zit.. beetje nalatigheid van hun zijde dus, aangezien zij de "belangrijkheid" er niet van inzien..

Ik raad mensen aan om als ze na een week geen ontvangstbevestiging hebben gekregen dan alsnog per post te sturen.. want de ontvangstbevestiging bevestigt de juiste aankomst van de correct verzonden fax.. :biertje:

frapex
Pro
 Bericht 
 
Okay. De fax is wel ontvangen, maar het A4-tje is leeg.
Blijkbaar gaat er bij de ontvanger (ambtenaar) dan geen belletje rinkelen? Een lege faxpagina zonder header die notabene door de fax er zelf bijgedrukt wordt?

What's next? Een blinde die een fax / brief probeert te lezen en dan zegt dat hij de brief niet heeft kunnen lezen? :duh:

Ik volg Yvesart in zijn aanbeveling. Wanneer een fax niet schriftelijk bevestigd wordt, ga hier achteraan of stuur de fax / brief nogmaals per reguliere post. Maar ook DAT biedt geen garantie, zie post Barbertje.

Furr
Master
 Bericht 
Dat vind ik zelf beetje sterk, want om je adres te lezen moeten ze de brief ook open maken en lezen, en als die blanco is kunnen ze ook geen bev. terug sturen :D

Yvesart
Master
 Bericht 
frapex schreef:
Maar ook DAT biedt geen garantie, zie post Barbertje.


ik heb deze nog een aantal keer doorgelezen, maar ik kan DAT niet vinden.. :\

Yvesart
Master
 Bericht 
frapex schreef:
Okay. De fax is wel ontvangen, maar het A4-tje is leeg.
Blijkbaar gaat er bij de ontvanger (ambtenaar) dan geen belletje rinkelen? Een lege faxpagina zonder header die notabene door de fax er zelf bijgedrukt wordt?

weet je hoeveel van dit soort foute fax'en / telefoontjes etc er op een dag binnenkomen?? .. daar ga je niet bij allemaal even achteraan.. :schudnee: :roll:

frapex
Pro
 Bericht 
 
Yvesart schreef:
ik heb deze nog een aantal keer doorgelezen, maar ik kan DAT niet vinden..

Barbertje schreef:
Valt alleen te ondervangen door gebruik te maken van persoonlijk afgetekende koerier diensten of zelf afleveren en tekenen na opening van enveloppe.

Yvesart schreef:
weet je hoeveel van dit soort foute fax'en / telefoontjes etc er op een dag binnenkomen?? .. daar ga je niet bij allemaal even achteraan..

DAT zeg ik toch niet? Als er constant lege faxen binnenkomen moeten ze de apparatuur nakijken en niet brain-dead de lege pagina's bij het oud papier gooien.

Yvesart
Master
 Bericht 
wat je aanhaalt bij Barbertje heeft betrekking op "als je geen ontvangstbevestiging" hebt gekregen.. Dat waren namelijk situaties waarbij de rechter oordeelt dat een bezwaar/beroep niet gegrond / ontvankelijk is omdat het niet ontvangen is, ondanks dat er een verzendbewijs (of fax of koerier) is..

en dát is alleen te ondervangen door een "persoonlijk afgeven met ontvangstbewijs van de inhoudelijke brief".. :/

En ik ben het met je eens dat er bij zo'n knakker wel eens een lampje mag gaan branden als er tig lege bladzijden uit een fax komen.. :koffie:

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Met de huidige jurisprudentie heb je geen poot meer om op te staan. :[
Hoe onredelijk ook.

Yvesart
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Met de huidige jurisprudentie heb je geen poot meer om op te staan.
Hoe onredelijk ook.


dus in zes voud versturen.. net als vergunningen..
(en ja deze raken ook kwijt O:) .. eigen ervaring :x :roll: )

ruitenheer
Master
 Bericht 
 
Barbertje schreef:
Met de huidige jurisprudentie heb je geen poot meer om op te staan.
Hoe onredelijk ook.

Dat heeft niet zozeer met de jurisprudentie te maken maar met de wetgeving. Een paar jaar geleden is artikel 2.15 in de Awb opgenomen om het digitale verkeer met bestuursorganen te regelen. Hier valt ook het verkeer via de fax onder. De belastingdienst heeft hier direct gebruik van gemaakt en heeft de fax als correspondentiemogelijkheid uitgezet. Probeer bij de belastingdienst ook geen bezwaarschrift via het antwoordnummer in te sturen, die wordt geweigerd. Over beide beslissingen zijn procedures gevoerd, die heeft de belastingdienst gewonnen.

Bij de meeste bestuursorganen kun je nog gewoon de fax gebruiken om een bezwaarschrift of een WOB-verzoek in te dienen. Maar ze hebben dus de bevoegdheid om die mogelijkheid uit te zetten. En als er misbruik gemaakt wordt van de fax is de kans groter geworden dat besloten wordt de fax uit te zetten.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Toch ligt ook hier de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (zie hierboven) dwars.
Een kantonrechter (Assen) heeft dit al reeds als argument aangevoerd bij een Mulder (CVOM) zaak.
Deze zaak ligt nu in hoger beroep bij het Hof van Leeuwarden.

Het veiligst is om een fax altijd per post na te sturen.

Martijn
FS Webmaster
 Bericht 
ruitenheer schreef:
Probeer bij de belastingdienst ook geen bezwaarschrift via het antwoordnummer in te sturen, die wordt geweigerd. Over beide beslissingen zijn procedures gevoerd, die heeft de belastingdienst gewonnen.


Op grond waarvan bepalen ze dan dat je het antwoordnummer niet mag gebruiken? Als je een brief binnenkrijgt met daarop "Bezwaarschrift" kan je die toch niet zomaar bij het oud vuil neergooien?

EotS
Master
 Bericht 
Hmmmm, ik blijf de diverse uitspraken toch erg zwak vinden. Immers: het versturen per post is ook voor eigen risico en verantwoording. Het maakt (met de voornoemde uitspraken) dus geen fl...ker uit of je nu fax, postduif, dino, post, e-mail of watdanook gebruikt. Alles is voor eigen risico en verantwoording. Dat laat dus maar 1 optie open en dat is alles per aangetekende post versturen en de kosten proberen te verhalen door deze in het geding te brengen.

Het valt me wel op dat veel mensen dus niet lezen waar ze de bende naar toe sturen als duidelijk is gemaakt dat bepaalde adressen / nummers niet voor die verzoeken zijn bedoeld. Dan wordt het mi eigen schuld....

Maarre, het kan makkelijker: Mijn TNT agentschap geeft voor de verzending aan het CVOM naar het antwoordnummer gewoon een verzendbewijsje (Bewijs van afgifte postpaketten).... GRATIS !!!! Dus gewoon grote enveloppe gebruiken...

ruitenheer
Master
 Bericht 
 
Martijn schreef:
Op grond waarvan bepalen ze dan dat je het antwoordnummer niet mag gebruiken? Als je een brief binnenkrijgt met daarop "Bezwaarschrift" kan je die toch niet zomaar bij het oud vuil neergooien?

Het antwoordnummer is ingesteld om aangiftes in te sturen. Alle andere post wordt geweigerd. Als je je naw gegevens op de envelop hebt gezet, krijg je m van TNT weer terug.

ikkeke
Master
 Bericht 
ruitenheer schreef:
Het antwoordnummer is ingesteld om aangiftes in te sturen. Alle andere post wordt geweigerd. Als je je naw gegevens op de envelop hebt gezet, krijg je m van TNT weer terug.
:roll: :roll:
Ik heb al heel wat envelopjes (incl afzender) naar het Utrechtse antw.nr gestuurd en nog nooit iets retour afzender gekregen hoor :wink: :thumb:

ruitenheer
Master
 Bericht 
 
CVOM, OvJ of de belastingdienst?

Ik ken een aantal uitspraken waarin de belastingdienst post weigerde en daarna het per post ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaarde vanwege termijnoverschrijding.

ikkeke
Master
 Bericht 
CVOM / OvJ was dat.

Belastingdienst doe ik digitaal, dan is de kans is kwijtraken kleiner :[

pietje63
Eendagsvlieg
 Bericht 
 
Postzegel besparen? Ik zou geen risico lopen en per aangetekende post versturen.

salush
Master
 Bericht 
Aangetekende post kost 7 euro. Je bent ongeveer 4/5 brieven per bekeuring kwijt.
Bij twee bekeuringen kan je dan toch mooi een dag op de stoep parkeren.

wildplasser
Pro
 Bericht 
Als je je bezwaar naar een antwrtnr kunt sturen kan je er ook een steen bij doen dat tikt lekker aan voor de porto bij de ontvanger. Doe dit als er weer zo'n aanbieding voor een goedkope lening bij de post zit.Grote doos met veel papier en een baksteen van 4 kg erin goed dicht tapen met heel veel tape en naar het postkantoor. :lol:

Furr
Master
 Bericht 
ikkeke schreef:
Het antwoordnummer is ingesteld om aangiftes in te sturen. Alle andere post wordt geweigerd. Als je je naw gegevens op de envelop hebt gezet, krijg je m van TNT weer terug

Ja daaagggg, stuur al anderhalf jaar elke maand meerdere poststukken, soms meer op een dag, krijg NOOIT e=iets terug. Dat noemtn men besparen... ga geen 5 postzegels erop plakken omdat ZIJ fout staan te flitsen ;)

esmeralda de la vega2
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Ik heb 't al... gewoon sturen dus!!!

esmeralda de la vega2
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Kan je beroepsschrift plus stukken (naar mulder Kanton) ook faxen?

ikkeke
Master
 Bericht 
Faxen is ok, maar wel per post nasturen naar het antwoordnummer

Martijn
FS Webmaster
 Bericht 
pietje63 schreef:
Postzegel besparen? Ik zou geen risico lopen en per aangetekende post versturen.


Wat een onzin. Justitie verstuurt dagvaardingen nog niet eens aangetekend.

Djoelzz
Master
 Bericht 
Ik heb in het verleden vaker WOB-trajecten gestart via dit faxnummer, zonder daarbij een brief na te sturen (altijd met succes). Kan dit nog steeds?

Deze vraag is voor mij sinds gisteren weer actueel :[

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Zoals we in deze draad aangeven is faxen door ontstane jurisprudentie niet meer geheel voldoende.
Als je faxt, zul je het per post na moeten sturen.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Misschien wel aardig om op te merken.
Je kunt tegenwoordig "Aangetekend bellen"
http://aangetekendbellen.nl/

Aangetekend faxen ligt wellicht in de lijn van de verwachtingen.

Frank1986
Master
 Bericht 
Misschien handig om deze link even aan te passen? :kniktja:

WJM
Master
 Bericht 
 
EotS schreef:
Hmmmm, ik blijf de diverse uitspraken toch erg zwak vinden. Immers: het versturen per post is ook voor eigen risico en verantwoording. Het maakt (met de voornoemde uitspraken) dus geen fl...ker uit of je nu fax, postduif, dino, post, e-mail of watdanook gebruikt. Alles is voor eigen risico en verantwoording. Dat laat dus maar 1 optie open en dat is alles per aangetekende post versturen en de kosten proberen te verhalen door deze in het geding te brengen.

Het valt me wel op dat veel mensen dus niet lezen waar ze de bende naar toe sturen als duidelijk is gemaakt dat bepaalde adressen / nummers niet voor die verzoeken zijn bedoeld. Dan wordt het mi eigen schuld....

Maarre, het kan makkelijker: Mijn TNT agentschap geeft voor de verzending aan het CVOM naar het antwoordnummer gewoon een verzendbewijsje (Bewijs van afgifte postpaketten).... GRATIS !!!! Dus gewoon grote enveloppe gebruiken...


Als OvJ/CVOM al veinst faxen niet te hebben ontvangen, dan deinst men er ook niet voor terug om lege enveloppen te veinzen.

Voormalige STUFI was daar ook erg bedreven in, zelfs een onder ede getuigende PTT'er, dat er in haar bijzijn een brief in de envelop was gestopt, mocht niet baten.
(dat heet dus rechtens 'een criminele organisatie')

Overigens, dat de rechter in uiterste instantie het faxverzendbewijs (liefst met meegedrukte kop van de brief!) niet accepteert als enkel en enig bewijs is nog redelijk makkelijk te ondervangen, zeker als er grotere belangen mee zijn gemoeid: naast het faxjournaal (verzamelstaat van alle in+uitgaande faxen per week/maand/A4tje) kun je bij je telcom provider ook nog de verbindingsgegevens opvragen/inzien/downloaden.

Overigens2: ik kan uit eigen ervaring bevestigen dat zo'n enkel faxverzendbewijs wel *degelijk* door de (kanton)rechter als bewijs wordt geaccepteerd inzake het tijdig bezwaar maken.
(overigens hoefde de rechter daar ook niet over te oordelen, want de OvJ gaf dat in de zitting gelijk al toe)
(eea had verder (nog) geen invloed op de schikking/boete zelf, maar de verhoging van het CJIB was iig van de baan)

PS: hoe groot moet een envelop zijn om als postpakket met gratis verzendbewijs te kunnen doorgaan?
PPS: dat kost goddomme nog veel meer papier!....;))

WJM
Master
 Bericht 
 
Tukker_Pat schreef:
Daniel schreef:
Machiaveli schreef:
sow dat is iets nieuws,,, want zover ik weet moet de orgineel v.e. bezwar worden ontvangen. ondertekend en met dagtekening,,, en aangezien als je het per fax verstuurd, wordt het een copie van je handtekening, endus niet rechtsgeldig...


Maakt geen bal uit, fax is rechtsgeldig.

Voorbeeld: art. 33 Rv: Stukken die door middel van faxapparatuur vóór 24.00 uur van de laatste dag van een lopende termijn ter griffie zijn ontvangen, gelden als binnen de termijn ingediend.


Sterker, ik heb net een zaak gewonnen omdat de ontvangen fax door het cvOM netjes is voorzien van een datumstempel die dus (hoe ongelukkig ook) één dag voor de verzending van de ongegrondverklaring is ontvangen.

De kantonrechter weigerde hierop de zaak überhaupt in behandeling te nemen omdat het cvOM dus klaarblijkelijk een beslissing op bezwaar heeft genomen zonder kennis te nemen van het gehele bezwaarschrift, inclusief het aanvullend bezwaar welke dus per fax vezonden is.


Hmm....ben ik de enige die hierin een geheel nieuw kansrijk element voor administratief/organisatorische frustratie ziet?....:))
In het begin van de 6-weeks termijn dien je een summier bezwaar in, vlak voor het eind een inhoudelijk bezwaar, en dan gokken dat er ruim voor het einde een beslissing op bezwaar wordt genomen.
(zelfs indien later is de kans groot dat het inhoudelijke bezwaar foetsie raakt in het systeem (net zoals de OvJ nu reeds veinst faxen niet te ontvangen)

WJM
Master
 Bericht 
 
Net in een andere thread gepost, kwam ik als eerste tegen bij het Googlen op het onderhavige faxnummer:

post1606428.html#p1606428

Er zit dus verschil tussen de adressering van bezwaar/1e-fase en beroep/2e-fase, klaarblijkelijk inklusief faxnummer.
(en ik had, sinds die bende centraal in Utrecht zetelt, deze 2 faxnummers reeds in gebruik:
030-223 5699
030-223 5649

WJM
Master
 Bericht 
 
Omdat de verwarring ook in mijn stukken bleef voortduren, nog eens de nummers vergeleken:

030-2903870 is het nummer dat ook in de WOB-handleiding op Flitsservice wordt genoemd.

030-2903876 is echter het faxnummer dat *hier* officieel genoemd wordt, en dat ook eoa miep mij telefonisch meedeelde:

http://www.om.nl/organisatie/landelijke ... erwerking/

(mijn verwarring (onderscheid bezwaar vs beroep) ontstond omdat beide aspekten in die tekst in 1 adem achter elkaar door worden genoemd (en de OvJ in zijn eigen correspondentie zelf een ander postbusnummer/postcode hanteert voor bezwaar (brief beschikking) versus beroep (brief nav beslissing op bezwaar (niet de beslissing op bezwaar zelf, daar staat verder nix in))

esgigt
Master
 Bericht 
Bij mij lijkt de faxservice niet te werken :thumb_d:
Wel ongeveer alle nummers geprobeerd.

Jammer, dan maar naar het antwoordnummer gestuurd

 Pagina 3 van 4 [ 152 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: AIVD, Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…