» Openbaar » Media   

Postingstijd interval gedetecteerd van 76.2 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 1 van 1  [ 28 berichten ]
MeesterPieter
Pro
 Bericht 
3.2 Mobiliteit
Een slim en duurzaam vervoerssysteem waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten. Zo willen we Nederland mobiel en bereikbaar houden. Nu de economie weer goed draait, is een extra investering in infrastructuur nodig en mogelijk om toenemende drukte op de weg, het spoor, het water en in de lucht te verminderen. Tegelijkertijd nemen we maatregelen om de belasting voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de leefomgeving te beperken. Innovatie biedt daarbij enorme kansen. De technologische ontwikkeling biedt de mogelijkheid om uiteindelijk tot een meer geïntegreerd vervoerssysteem te komen dat steeds schoner wordt.
Personenvervoer
 Bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur houden we rekening met zelfrijdende voertuigen en benodigde systemen in of langs de weg. Overheidsinformatie over verkeer wordt zoveel mogelijk via open data beschikbaar gesteld voor voertuigen, apps en reisplanners. Om ieders privacy te waarborgen leggen we spelregels vast over de eigendom en het gebruik van reisdata.
 Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie.
 We zorgen ervoor dat we met voldoende tank- en laadinfrastructuur klaar zijn voor een nieuw wagenpark. Levering en exploitatie van laadapparatuur blijft primair de verantwoordelijkheid van marktpartijen.
 Door het instellen van een milieuzone en het hanteren van lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s hebben gemeenten instrumenten om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. Wel zal (net als in Duitsland) één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones worden ingevoerd zodat automobilisten in elke gemeente de regels snappen. De bestaande maximumsnelheden blijven in stand, waarbij de geldende veiligheids- en milieunormen steeds leidend zijn.
 Samen met de Mobiliteitsalliantie voeren we deze kabinetsperiode pilots uit om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit leidt tot een systeem van rekeningrijden.
40
 Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten.
 Het openbaar vervoer moet in alle delen van Nederland een goed alternatief zijn voor de auto. Het belang van de reiziger staat daarbij voorop. Die moet snel, comfortabel en veilig van A naar B kunnen reizen. Dat vraagt om betrouwbare en actuele reisinformatie, goede aansluiting op fiets, taxi en auto en een veilig en gemakkelijk betaalsysteem.
 Om tot een regionaal geïntegreerd aanbod van trein, tram/metro en bus te komen worden meer sprinterdiensten op het hoofdrailnet toegevoegd aan regionale OV-concessies. We richten ons daarbij op één of meer van de lijnen Apeldoorn-Enschede, Zwolle-Groningen/Leeuwarden en Dordrecht-Breda (in combinatie met de Merwede-Lingelijn). NS mag net als alle andere marktpartijen aan deze regionale concessies meedoen.
 Met stedelijke regio’s maken we afspraken over cofinanciering van de verdere uitbreiding van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld via lightrailverbindingen.
 We passen wet- en regelgeving aan zodat openbaar vervoer- en taxibedrijven flexibel en vraaggericht vervoer (‘mobility as a service’) kunnen aanbieden. Provincies en vervoerregio’s die met nieuwe vormen van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en deelsystemen willen experimenteren, krijgen daarvoor de ruimte.
 Richting 2025, wanneer de concessie van de Nederlandse Spoorwegen voor het hoofdrailnet afloopt, wordt de optie voor meer marktopening opengehouden. De eerste stap hierin is een evaluatie van de huidige prestaties in 2019. In deze tussentijdse evaluatie van de concessie van NS bekijken we ook verschillende opties voor het eigendom en de exploitatie van stations na 2025.
 Als de NS de prestatie-indicatoren voor de HSL-Zuid voor de derde keer op rij niet haalt, zal het vervoer op de HSL-Zuid opnieuw worden aanbesteed.
 ProRail wordt omgevormd tot een publiekrechtelijke ZBO met eigen rechtspersoonlijkheid. Dit heeft geen gevolgen voor de huidige rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de werknemers.
 In aansluiting op de Belgische investering op de lijn Antwerpen-Hamont wordt het aansluitende traject Hamont-Weert, met cofinanciering van regionale overheden, gereactiveerd voor personentreinen. We bekijken ook hoe we de verbinding vanuit Eindhoven naar Duitsland kunnen verbeteren.
 Met het oog op de veiligheid van reizigers en personeel in het openbaar vervoer, wordt informatie over reis- en verblijfsverboden beter tussen de verschillende vervoerders en handhavende instanties gedeeld.
Verkeersveiligheid
 Het aantal verkeersdoden en –gewonden neemt de laatste jaren toe, onder meer onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Het aantal slachtoffers moet omlaag. Samen met (branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende instanties zetten we ons in voor de realisatie van het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’.
 We investeren samen met de provincies in veilige weginrichting, met name bij N-wegen. Daarnaast zetten we in op beïnvloeding van verkeersgedrag, slimme handhaving en wordt de registratie van de oorzaken van verkeersongelukken verbeterd.
 Daar waar verlichting op de snelwegen bijdraagt aan verhoging van de verkeersveiligheid gaat deze ’s avonds en ’s nachts weer aan.
 Notoire verkeersovertreders worden harder aangepakt. Het boetesysteem wordt gewijzigd, zodat voor overtredingen met veel gevaarzetting of herhaalde overtredingen de boetes worden verhoogd en de boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd.
Goederenvervoer
 We stimuleren het gebruik van stillere goederentreinen en de Betuweroute om overlast langs andere routes zoveel mogelijk te beperken.
 De binnenvaart en de spoorwegen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van toenemend goederenvervoer over de weg en het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat. We stimuleren het spoorgoederenvervoer door de gebruiksvergoeding in de pas te laten lopen met die in de buurlanden. Voor de binnenvaart worden tijden van brug- en sluisbediening beter afgestemd.
 In de zeevaart en binnenvaart is nog veel milieuwinst te behalen. Met de sector zal een Green Deal worden opgesteld voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens.
 Het kabinet zet er zich voor in om voor alle Europese wateren laagemissiezones in te stellen ten behoeve van een gelijk en duurzamer speelveld.
41
 De Nederlandse zeehavens zijn verplicht om vennootschapsbelasting te betalen. Tegelijkertijd investeren ze in publieke infrastructuur die in omringende landen door de overheid wordt aangelegd. Een herbezinning op de kostentoerekening van infrastructuur moet ervoor zorgen dat de Nederlandse havens weer een gelijke uitgangspositie krijgen ten opzichte van havens in de buurlanden.
 In lijn met het advies van de Raad van State worden voor de vervoersector alleen de kosten voor vergunningverlening aan bedrijven in rekening gebracht en worden de kosten voor toezicht en handhaving als overheidskosten beschouwd .
 In navolging van omringende landen wordt zo spoedig mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer (“Maut”) ingevoerd. Het daarvoor te introduceren registratie- en betalingssysteem wordt gelijk aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur benodigd is. De inkomsten uit de heffing zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en gelden voor innovatie in en verduurzaming.
Ontwikkeling nieuwe infrastructuur
 Voor een inhaalslag in infrastructuur stelt het kabinet cumulatief 2 miljard euro beschikbaar in de eerstkomende drie jaar. Daarna wordt het structurele budget met 100 miljoen euro verhoogd. Bij de verdeling van deze middelen wordt aangesloten bij de bestaande verdeelsleutel tussen weg, water en openbaar vervoer, met uitzondering van een eenmalig bedrag van 100 miljoen euro dat wordt vrijgemaakt voor cofinanciering vanuit het Rijk voor fietsinfrastructuur en fietsparkeervoorzieningen.
 Nieuwe investeringen worden gebaseerd op de uitkomsten van de Nationale Markt en Capaciteits Analyse (NMCA) en geprioriteerd naar de meest rendabele projecten en de beschikbaarheid van cofinanciering vanuit regio’s.
 We zetten de extra financiële middelen met name in om de grootste resterende knelpunten uit de NMCA aan te pakken. Specifiek gaat het om A4, A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58). De aansluiting tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet wordt verbeterd via afspraken met provincies en gemeenten over de besteding en verantwoording van infrastructuurgeld.
 Het kabinet gaat door met de aanleg van ontbrekende schakels in het wegennet, zoals de verlengde A15, de A13-A16, de Blankenburgverbinding en de Ring Utrecht. Naast de al afgesproken natuurcompenserende maatregelen voor Amelisweerd, gaat het kabinet met de regio Utrecht aan de slag met de Noordelijke Randweg en een betere OV-verbinding voor Utrecht Science Park/de Uithof dat ook dient als alternatief voor Utrecht CS.
 Samen met de regio zal worden bezien of en hoe de landzijdige ontsluiting – per auto, trein en/of metro - van Schiphol kan worden verbeterd.
 Waar het milieutechnisch en verkeersveilig kan, worden spitsstroken vaker opengesteld.
 De extra middelen voor het openbaar vervoer worden ingezet voor cofinanciering van OV in stedelijke regio’s, tijdige aanleg van het beveiligingssysteem ERTMS en voorfinanciering van de overschakeling op 3kV bovenleidingspanning.
 Het Infrastructuurfonds wordt omgevormd tot een Mobiliteitsfonds. Kern van het fonds is dat niet langer de modaliteit maar de mobiliteit centraal staat. Tot 2030 zijn de financiële middelen verdeeld tussen de traditionele modaliteiten: ’ wegen’, ‘spoorwegen’ en water. Vanaf 2030 gebruiken we een nieuwe indeling die aansluit op de agenda voor slimme en duurzame mobiliteit. Deze omvat in ieder geval een apart budget voor beheer en onderhoud, een budget voor het beter benutten van bestaande infrastructuur, het stimuleren van intelligente transportsystemen (ITS) als de zelfrijdende auto, CO2-neutrale oplossingen en Mobillity as a service, en een budget voor de aanleg van nieuwe infrastructuur om knelpunten op te lossen. De taakverdeling met andere overheden houden we intact. De ontwikkeling van een Mobiliteitsfonds leidt er dus niet toe dat we verplichtingen aan hen overdragen of van hen overnemen.
Luchtvaart
 Een goede luchthaven Schiphol met een succesvolle home-carrier is belangrijk voor de Nederlandse economie en onze aantrekkingskracht als vestigingsplaats. De afgelopen jaren is de luchtvaart sterk gegroeid en die trend zet naar verwachting door. Dit leidt tot een aantal uitdagingen. Schiphol zit tegen het afgesproken vluchtenplafond tot 2020, regionale luchthavens groeien, omwonenden ervaren (geluid)hinder en de sector heeft een forse klimaatopgave.
 Het kabinet maakt een nieuwe Luchtvaartnota (2020-2040). Slim en duurzaam zijn de kernbegrippen. Door de focus te leggen op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen werken we aan een betere leefomgeving en luchtkwaliteit, terwijl de sector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor groei van het aantal vluchten. Een veilige afhandeling van het vliegverkeer staat daarbij op één.
42
 Het selectiviteitsbeleid moet beter. Op Schiphol geven we voorrang aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten.
 Het kabinet gaat de voorgenomen aanpassing van het luchtruim per 2023, of zoveel eerder als mogelijk realiseren om vliegroutes in het hele land te optimaliseren en verkorten. Dit leidt tot minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot, en de mogelijkheid voor Schiphol en Lelystad Airport om zich goed te ontwikkelen
 De door de sector behaalde milieuwinst sinds het ingaan van het Aldersakkoord mag, conform de afspraken aan de Alderstafel, voor 50% worden benut voor groei van vliegverkeer. De overige 50% van de milieuwinst wordt gebruikt voor vermindering van de overlast voor omwonenden.
 Op het terrein van klimaat is er op korte termijn winst te behalen met een meer gebruik van bio-kerosine. Dat vraagt inzet van de hele keten van producent tot eindgebruiker.
 Nederland zet in Europees verband in op belastingen op luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van ‘Parijs’. Ook wordt bezien of een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. Indien beide routes onvoldoende opleveren zal er per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd.
 De groei van het aantal passagiers op Schiphol vraagt om een efficiënter proces van grenscontroles. We investeren daarom in de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee en verdere digitalisering van paspoortcontroles.


Er staan een aantal interessante zaken in, o.a. over aanpassingen aan het boetesysteem en een landelijk milieuzone systeem.

Ducantoni
Master
 Bericht 
MeesterPieter schreef:
Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie.

Vraag is dan of een elektrieke auto nog wel interessant is om aan te schaffen.

MeesterPieter schreef:
Het kabinet gaat door met de aanleg van ontbrekende schakels in het wegennet, zoals de verlengde A15, de A13-A16, de Blankenburgverbinding en de Ring Utrecht. Naast de al afgesproken natuurcompenserende maatregelen voor Amelisweerd, gaat het kabinet met de regio Utrecht aan de slag met de Noordelijke Randweg en een betere OV-verbinding voor Utrecht Science Park/de Uithof dat ook dient als alternatief voor Utrecht CS.

Interessant gegeven, gezien de autohatende maatregelen die ze de afgelopen jaren doorgevoerd hebben.

keokiracer
Master
 Bericht 
Als ik het mij goed herinner kwam er rijksgeld beschikbaar voor de lokale OV-verbinding naar De Uithof indien Utrecht meewerkte aan de NRU (N230). Daarom wordt er (waarschijnlijk niet van harte) meegewerkt.

TommyGun
Master
 Bericht 
Citaat:
 Het openbaar vervoer moet in alle delen van Nederland een goed alternatief zijn voor de auto. Het belang van de reiziger staat daarbij voorop. Die moet snel, comfortabel en veilig van A naar B kunnen reizen. Dat vraagt om betrouwbare en actuele reisinformatie, goede aansluiting op fiets, taxi en auto en een veilig en gemakkelijk betaalsysteem.
:roflol:

Spook
Master
 Bericht 
MeesterPieter schreef:
In navolging van omringende landen wordt zo spoedig mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer (“Maut”) ingevoerd. Het daarvoor te introduceren registratie- en betalingssysteem wordt gelijk aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur benodigd is. De inkomsten uit de heffing zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en gelden voor innovatie in en verduurzaming.


Net zoals nu bij de huidige houderschapsbelasting het geld terugvloeit naar de automobilsten, willen ze zeggen?


Bovendien is dit een opmaat naar een vergelijkbaar systeem voor personenwagens.

Dikke Dakduif
Master
 Bericht 
Ducantoni schreef:
Vraag is dan of een elektrieke auto nog wel interessant is om aan te schaffen.
Dat wordt eenvoudig opgelost door de verbrandingsmotor te verbieden :thumb_d:
Een EV met evenveel belasting als er nu geheven wordt, is peperduur. Straks rijden we in langzame mini autootjes van 35K en is er 3 uur wachttijd bij het laadstation.

MeesterPieter
Pro
 Bericht 
linksom of rechtsom heb je straks inderdaad geen keus meer verwacht ik

snovvdog
Master
 Bericht 
Wat is emissieloos, emissieloos van broeikasgas of emissieloos van alle gassen?

Anders is waterstof nog steeds een oplossing!

zadkine
Master
 Bericht 
Aangezien H2O een broeikas gas is dat nog vele malen meer effect heeft dan CO2 ....net als methaan trouwens (CH4)

Ducantoni schreef:
Vraag is dan of een elektrieke auto nog wel interessant is om aan te schaffen.

Gezien de huidige BPM vaststelling : Ja dan blijft de aanschaf gewoon mogelijk.
Ik denk dat vooral de bijtelling (4% ipv 22%) voordelen (nu gedurende 5 jaar na aanschaf) en MRB voordeel, 0 tarief, gaat vervallen.

En uiteraard is kilometer heffing gezien de vrachtwagen tol ideeën een goede vervanger voor rijks inkomsten.
Op dit moment betaalt een elektrische wagen ongeveer evenveel energie belasting per kilometer (bij thuis laden) als een diesel uit het zelfde segment.

hneel
Master
 Bericht 
Ik begrijp dat ik voorlopig nog in de file mag blijven staan.

357kurt
Master
 Bericht 
Deze hele regering is nu al een gevalletje 08/15, Nullachtfünfzehn...
Kenners met historisch besef weet waar ik het over heb.. :fp:

Walker
Master
 Bericht 
Een goede aansluiting OV - fiets in Groningen of de Achterhoek: Fiets van station A naar station B...

Mazda323
Die hard
 Bericht 
 
357kurt schreef:
Deze hele regering is nu al een gevalletje 08/15, Nullachtfünfzehn...
Kenners met historisch besef weet waar ik het over heb..


Johannes Vierbein komt nu in mij op... klopt dat?

357kurt
Master
 Bericht 
Stimmt!

Onze regering is nutteloos dat is algemeen bekend maar niemand doet er iets aan :schudnee:

Mazda323
Die hard
 Bericht 
 
357kurt schreef:
Stimmt!

Onze regering is nutteloos dat is algemeen bekend maar niemand doet er iets aan

Kowalksi laten opdraven om er wat aan te doen :D

basjuh1981
Master
 Bericht 
zadkine schreef:
En uiteraard is kilometer heffing gezien de vrachtwagen tol ideeën een goede vervanger voor rijks inkomsten.

Kilometerheffing voor vrachtwagens bestaat eigenlijk al. Dat heet het Eurovignet.

Piet_Piraat
Master
 Bericht 
Dikke Dakduif schreef:
Dat wordt eenvoudig opgelost door de verbrandingsmotor te verbieden :thumb_d:
Mja, zo snel kan het gaan. Zaak dus om de komende jaren goed in de gaten te houden welke betrouwbare auto's er nog te koop zijn. Want die moet je tegen die tijd gaan kopen, zodat je nog lang door kan rijden terwijl de rest in de rij staat voor het laadstation ;)

maarten28
Master
 Bericht 
Ducantoni schreef:
post4429435.html#p4429435 schreef: Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie.
Vraag is dan of een elektrieke auto nog wel interessant is om aan te schaffen.

Want jij leest hier uit dat de fiscale stimulering van emissieloze uitgefaseerd wordt?
Ik lees dat het uitfaseren van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie. En de ambitie is alle nieuwe auto's emissieloos en het lijkt me dat dat dus gestimuleerd moet worden.

zadkine
Master
 Bericht 
Piet_Piraat schreef:
erwijl de rest in de rij staat voor het laadstationHoeveel tankstations denk je dat er dan nog lang over zullen zijn? Die benzine/diesel leveren?

En laadstation? Dat is alleen iets voor lange afstanden. Verder laad je thuis. Wachtrijen zullen dus behoorlijk meevallen.
(Wel moet er dan in 2030 voldoende stroom capaciteit zijn....ruwwel 3000KWH per auto per jaar (gerekend 18000 km gemiddeld per auto.)
Mag uiterraard voor een groot deel in de daluren zijn....dus de nu onbenutte capaciteit van de stroomvoorziening gaan benutten.

basjuh1981 schreef:
Kilometerheffing voor vrachtwagens bestaat eigenlijk al. Dat heet het Eurovignet.

Vignetten zijn vzv ik weet geen km heffing maar een een mrb heffing....vast bedrag per tijdseenheid.

Dashcam Drenthe
Master
 Bericht 
MeesterPieter schreef:
Notoire verkeersovertreders worden harder aangepakt. Het boetesysteem wordt gewijzigd, zodat voor overtredingen met veel gevaarzetting of herhaalde overtredingen de boetes worden verhoogd en de boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd.

paar keer te hard rijden en je wordt zwaar gestraft, tig keer linksplakken kan wel goedkoper natuurlijk, zo zal het wel worden :lief: :dood:

MeesterPieter schreef:
ederland zet in Europees verband in op belastingen op luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van ‘Parijs’. Ook wordt bezien of een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. Indien beide routes onvoldoende opleveren zal er per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd.

Hallo vliegvelden in Duitsland...zover men daar al niet heen ging.

Spook schreef:
Bovendien is dit een opmaat naar een vergelijkbaar systeem voor personenwagens.

Nog meer betalen, jeej! goed voor de economie! :dood:

Mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse stemmers op de VVD, CDA en al die andere kutpartijen.

basjuh1981
Master
 Bericht 
zadkine schreef:
Wel moet er dan in 2030 voldoende stroom capaciteit zijn

Het nieuwe kabinet wil ook de kolencentrales gaan sluiten. Ik ben benieuwd hoe ze voldoende capaciteit willen garanderen.

Bussloo
Master
 Bericht 
zadkine schreef:
Mag uiterraard voor een groot deel in de daluren zijn....dus de nu onbenutte capaciteit van de stroomvoorziening gaan benutten.

Die daluren zijn vooral 's zomers rond het middaguur, wanneer de zonnepanelen van onze oosterburen meer genereren dan dat er afgenomen wordt.
Echt, dit zijn halfbakken maatregelen wanneer je niet investeert in uitbreiding van de capaciteit en flexibiliteit van de elektriciteitsvoorziening. De pieken en dalen zullen alleen maar grilliger worden waardoor je buffercapaciteit nodig hebt. Een grid waarbij auto's onderdeel uitmaken van de buffer is een mogelijke oplossing. Of stuwmeren die gevuld worden bij overcapaciteit en bij vraag leeglopen en generatoren aandrijven. Of omzetten in waterstofgas waarmee later weer elektriciteit gegenereerd kan worden.

Gas afbouwen? Prima, maar dan hebben veel huizen straks warmtepompen nodig. Nog meer vraag naar elektriciteit wanneer de zon niet schijnt. Hoe gaan ze dat oplossen als de kolencentrales moeten sluiten? Het gas dat de huishoudens niet meer gebruiken wordt straks gebruikt om elektriciteit op te wekken?
De netbeheerders hebben ook boter op hun hoofd. Bij mijn in de buurt worden de gas- en waterleidingen vervangen.
Grootste kostenpost lijkt mij het openen en sluiten van de bestrating. Waarom niet gelijk ook de elektriciteitskabels vervangen?

357kurt
Master
 Bericht 
Thorium reactor o.b.v. Molten Salt ontwerp, geen meltdown mogelijk, weinig afval, meer isotopen, en goedkoop veel aanwezig. Je kan er ook geen splijtstof mee opwaarderen, daarom slechts 1 van gebouwd. Tussenoplossing voor Kernfusie, of zou dat al dichter bij zijn dan de media weet?

zadkine
Master
 Bericht 
Bussloo schreef:
Grootste kostenpost lijkt mij het openen en sluiten van de bestrating. Waarom niet gelijk ook de elektriciteitskabels vervangen?

Lijkt me handig als de capaciteit nu onvoldoende is om elk huishouden minimaal een 25KW aansluiting te garanderen....ook als de buren 25KW afnemen dus..

Dikke Dakduif
Master
 Bericht 
maarten28 schreef:
Ik lees dat het uitfaseren van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie. En de ambitie is alle nieuwe auto's emissieloos en het lijkt me dat dat dus gestimuleerd moet worden.
Jij gelooft echt dat de auto straks geen melkkoe meer is? Zelfs bij een verwaarloosbaar aandeel EV's is de bijtelling al van 0 naar 4% gegaan.

357kurt schreef:
Thorium reactor o.b.v. Molten Salt ontwerp, geen meltdown mogelijk, weinig afval, meer isotopen, en goedkoop veel aanwezig.
Mag niet van Greenpeace

357kurt schreef:
Tussenoplossing voor Kernfusie, of zou dat al dichter bij zijn dan de media weet?
Kernfusie is al 50 jaar lang de onuitputtelijke energiebron voor de volgende generatie. Ik bewonder de mensen die telkens maar weer miljarden aan funding los weten te krijgen voor deze eeuwige belofte.

Darth_Android
Die hard
 Bericht 
MeesterPieter schreef:
linksom of rechtsom heb je straks

2030 is politieke taal voor "dat is zover weg dat wij niks concreets hoeven te doen en het aan een volgend kabinet overlaten".
Citaat:
Lijkt me handig als de capaciteit nu onvoldoende is om elk huishouden minimaal een 25KW aansluiting te garanderen....ook als de buren 25KW afnemen dus..

Dan kan ik eindelijk die wietplantage aanleggen zonder te moeten opletten dat ik niet de hele straat zonder stroom zet. :lol:
Citaat:
Tussenoplossing voor Kernfusie, of zou dat al dichter bij zijn dan de media weet?

Echt niet. Ze zijn in Frankrijk nog steeds met ITER bezig, dat moet een proefreactor worden. Daarna zou er een demo reactor op de planning staan die echt stroom moet gaan opwekken en niet zo duur wordt als ITER. En dan nog, kernfusie zal uiteindelijk best wel werkend te krijgen zijn maar ik betwijfel zeer of het ooit economisch haalbaar wordt. Die reactoren zullen erg duur in het onderhoud worden (neutronenabsorbtie voor warmte, daar kan geen enkel materiaal langdurig tegen dus veel vervangen) en zonnepanelen worden steeds goedkoper.

udo
Master
 Bericht 
 
357kurt schreef:
Tussenoplossing voor Kernfusie, of zou dat al dichter bij zijn dan de media weet?

China...

IsIkke
Master
 Bericht 
MeesterPieter schreef:
milieu

MeesterPieter schreef:
milieu

MeesterPieter schreef:
milieu

MeesterPieter schreef:
milieu


sterf :boos:

 Pagina 1 van 1 [ 28 berichten ] 


Wie zijn er online

Leden op dit forum: no justice en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy