» Juridisch » Overige boetes en EMA   

Postingstijd interval gedetecteerd van 35 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 14 van 16  [ 770 berichten ]
Flep9
Master
 Bericht 
Maar wat nou als het niet hypothetisch zou zijn? :huh:

Sherlock
Master
 Bericht 
 
"Stél je nou eens voor, dat het níet hypothetisch zou zijn ..."

"Ja, dan wel!"

Uwe Alzaligheid
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Didbez probeert een roodlichtrijder te helpen door te opperen een niet-bestaande ambulance-/politierit aan te voeren. Hoe staat men tegenover dergelijke adviezen?

Allereerst is het opvoeren van een niet-bestaande rit van een voorrangsvoertuig voor het OM vrij eenvoudig te controleren. Het lijkt mij dus niet de meest handige vorm van 'excuus'. :schudnee:

En dan over de moraliteit, want ik neem aan dat dat jouw voornaamste punt van bezwaar is. Tsja. Ik vind dat advies eigenlijk niet zo heel erg anders dan het opvoeren van een fictieve vrachtwagen waar iemand achter reed waardoor hij (m/v) de maximumsnelheid nooit heeft kunnen overschrijden of een fictieve overstekende boom. Het is zelfs mogelijk dat ik mij ook wel eens aan een dergelijk advies bezondigd heb. :oops:
*rent naar de dichtstbijzijnde biechtstoel*

Een discussie over de moraliteit van door-rood-licht rijden en het slaafs gehoorzamen van een aangegeven maximumsnelheid lijkt mij op deze site ... eeuuhhmm ... uitdagend. 8)
Een discussie over de moraliteit van het adviseren van fictieve omstandigheden lijkt mij tenminste net zo uitdagend. Een voorzetje: Iedere practiserende advocaat zal dat onder 'leugentjes om bestwil' scharen.

Samenvattend: Mensen komen hier geen advies halen omdat ze voorbeeldig gedrag tentoon hebben gespreid. Of ze dat minder-voorbeeldig gedrag willen voortzetten met minder-voorbeeldig jokkebrokken respectievelijk het adviseren van jokkebrokken laat ik dan ook graag aan ieders individueel geweten over. :kniktja:

pevo
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Didbez probeert een roodlichtrijder te helpen door te opperen een niet bestaande ambulance-/politierit aan te voeren.
Hoe staat men tegenover dergelijke adviezen?


Creatief gevonden O:)

Wat geeft Wenen aan ? (f)

Sherlock
Master
 Bericht 
 
:roll:

Jij stond niet helemaal vooraan bij het uitdelen van de breinen, of wel?

pevo
Master
 Bericht 
Sherlock schreef:
Jij stond niet helemaal vooraan bij het uitdelen van de breinen, of wel?


Net voor jou in de rij :wink:

Kan een beetje sarcasme ook al niet meer ? :huh:

Sherlock
Master
 Bericht 
 
Mijn sarcasmedetector is stuk.

(Of eigenlijk niet, maar ik vond het gewoon niet zo grappig. ;) )

pevo
Master
 Bericht 
Sherlock schreef:
Mijn sarcasmedetector is stuk.


:aai:

Sherlock schreef:

(Of eigenlijk niet, maar ik vond het gewoon niet zo grappig. :wink: )


Ja dat kan,maar er stond niet voor niks een (f) achter mijn zin :P

Feitelijk
Master
 Bericht 
Het is zelfs mogelijk dat ik mij ook wel eens aan een dergelijk advies bezondigd heb.

Als grond om langs de OvJ's ongegrondverklaring te komen kan ik daar nog wat bij voorstellen.
"Ik weet dat ik niet de hard reed omdat ik op dat moment werd ingehaald en op mijn teller keek"

respectievelijk het adviseren van jokkebrokken laat ik dan ook graag aan ieders individueel geweten over.

En daar ben ik dus benieuwd naar.

Aanhanger
Master
 Bericht 
Ik heb een selectief geheugen, dat is wat anders.

svdongen
Master
 Bericht 
 
Als je we even uitgaan van de onschuldpresumptie is dit een mooi advies. Immers, er mag dan geen redelijke twijfel kunnen zijn over de onschuld indien er een beschikking wordt opgelegd.
Zolang nog onduidelijk is of er een ambulancerit of iets dergelijks heeft plaatsgevonden, zou onder de omstandigheden wel degelijk een twijfel kunnen ontstaan.

Het gaat namelijk om scenario's die niet door het bewijs worden uitgesloten.

Puur administratiefrechtelijk is dit niet voldoende, we gaan immers niet zo sec van de kant van eiser (= betrokkene in WAHV) uit. In het strafrecht zou dit dus een goed advies zijn. In het bestuursrecht is de werksfeer ervan te betwijfelen als niet kan worden aangetoond dat zo'n rit er is geweest (omdat die niet heeft bestaan).

Aan de andere kant moeten we niet vergeten dat ook in het bestuursrecht moet worden gekeken naar de zorgvuldigheid. Is op basis van het materiaal dat ter grondslag lag aan de beschikking te zien of een uitzonderlijke situatie zich voordoet? Nee. Het is dus niet vreemd dat een burger met zo'n argument aan komt zetten. In de praktijk moet men zien dat in de bezwaarfase (lees: administratief beroep) dit argument wordt onderzocht. Dit is niet het geval, daarom zou zo'n beroep gegrond moeten worden verklaard.

Schiet men hier iets mee op? Nee, niet per se. Immers, de kantonrechter wil het geschil finaal beslechten en slechts bij slecht werk van de OvJ zal dit verhaal tot een vernietiging leiden zoals we ook zagen in de uitleveraffaire.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Goed, de alcoholdiscussie hebben we al vaker gevoerd. Maar wat vinden we van de "mijn alcoholslot doet gek" topics?
Horen die ook hier?

Sherlock
Master
 Bericht 
 
Het wordt een beetje een lotgenotenforum zo. 'Wij' kunnen er niks mee, alleen de alcomobilisten die hier gekomen zijn voor hun eigen sores kunnen in die topics elkaar van repliek dienen. Nauwelijks waardevol voor de rest, maar ja. Je kunt er ook niet op klikken natuurlijk.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Sherlock schreef:
Je kunt er ook niet op klikken natuurlijk.

True, maar wel een dooddoener hoor. Het heeft een aanzuigwerking. Als je de alcoholtopics niet had toegestaan dan was men hier ook niet via google terecht gekomen voor "kan de stekker van mijn alcoholslot eraf?"

svdongen
Master
 Bericht 
 
Het is een legitieme vraag of de stekker van een alcoholslot eraf kan, maar de discussie eromheen is iets anders dan een antwoord op die vraag.

Feitelijk
Master
 Bericht 
svdongen schreef:
Het is een legitieme vraag of de stekker van een alcoholslot eraf kan

Inderdaad, een voor Draeger's helpdesk. Niet voor flitsservice toch?

svdongen
Master
 Bericht 
 
Feitelijk schreef:

Dat ben ik wel met je eens :)

Lucky1
Master
 Bericht 
Toch weer aandoenlijk, alcomobilisten die na het weekend hulp komen zoeken. Blijft lastig om daar niet op te reageren. Zeker als je redelijk makkelijk bijna het hele doopceel van iemand kunt lichten via FB en andere fora. Met enkel foto's van feestjes, drank en je eigen auto...

Cloudbase
Die hard
 Bericht 
Even het volgende:

Een BO heeft een bedrijf gecontracteerd om een camerasysteem op te hangen. Dit bedrijf slaat de camerabeelden op. Voorts worden deze camerabeelden geautomatiseerd verwerkt (ANPR) en periodiek naar het BO verstuurd, die vervolgens het CJIB ermee voed.

Ben even in de WPG gedoken, maar wordt niet helemaal wijs inzake de opslag van camerabeelden. Wie garandeert mij dat deze derde partij de camerabeelden voldoende beveiligd of ze voor andere doeleinden gebruikt? Artikel 4 misschien?

Artikel 4, WPG
Code:
De verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om politiegegevens te beveiligen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, tegen wijziging, ongeoorloofde mededeling of toegang, met name indien de verwerking verzending van gegevens via een netwerk of beschikbaarstelling via directe geautomatiseerde toegang omvat, en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking, waarbij met name rekening wordt gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s van de verwerking en de aard van de politiegegevens.


In dit geval wordt met de verantwoordelijke de korpschef bedoeld, maar in dit geval is het BO geen politie.

Kan het BO deze gegevens überhaupt wel bij een derde partij onderbrengen, is dit wettelijk toegestaan? En is het geautomatiseerd verwerken van deze gegevens door een derde partij überhaupt wel toegestaan?

Aanhanger
Master
 Bericht 
Weer het verhaal dat de plaatsing van dergelijke camera's onder de gemeentewet valt, en dat onder de wpg alleen de politie deze camerabeelden mag verwerken.

Citaat:
Artikel 151c

1. De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn. De burgemeester bepaalt de duur van de plaatsing en wijst de openbare plaats of plaatsen aan, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de verordening is bepaald.

2. De burgemeester stelt, na overleg met de officier van justitie in het overleg, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Politiewet 2012, de periode vast waarin in het belang van de handhaving van de openbare orde daadwerkelijk gebruik van de camera’s plaatsvindt en de met de camera’s gemaakte beelden in elk geval rechtstreeks worden bekeken.

3. De burgemeester bedient zich bij de uitvoering van het in het eerste lid bedoelde besluit van de onder zijn gezag staande politie.

4. De aanwezigheid van camera’s als bedoeld in het eerste lid is op duidelijke wijze kenbaar voor een ieder die de desbetreffende openbare plaats betreedt.

5. Met de camera’s worden uitsluitend beelden gemaakt van een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn.

6. De met de camera’s gemaakte beelden mogen in het belang van de handhaving van de openbare orde worden vastgelegd.

7. De verwerking van de gegevens, bedoeld in het zesde lid, is een verwerking als bedoeld in de Wet politiegegevens, met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 8 van die wet, de vastgelegde beelden na ten hoogste vier weken worden vernietigd en de gegevens, bedoeld in het zesde lid, indien er concrete aanleiding bestaat te vermoeden dat die gegevens noodzakelijk zijn voor de opsporing van een strafbaar feit, ten behoeve van de opsporing van dat strafbare feit kunnen worden verwerkt.

8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met het oog op de goede uitvoering van het toezicht, bedoeld in het eerste lid, regels worden gesteld omtrent:

a. de vaste camera’s en andere technische hulpmiddelen benodigd voor het toezicht, bedoeld in het eerste lid, en de wijze waarop deze hulpmiddelen worden aangebracht;

b. de personen belast met of anderszins direct betrokken bij de uitvoering van het toezicht; en

c. de ruimten waarin de waarneming of verwerking van door het toezicht vastgelegde beelden plaatsvindt.En dan zoals genoemd in lid 7 geschiedt de verwerking volgens de wet politiegegevens door/namens de verantwoordelijke korpschef.
Het BO is dus helemaal niet bevoegd om zelf imet de knuistjes in die pot met camerabeelden te graaien.

Je kunt je beklag doen bij het CPG:
Citaat:
Artikel 35. (toezicht Cbp)

1. Het College bescherming persoonsgegevens ziet toe op de verwerking van politiegegevens overeenkomstig het bij en krachtens deze wet bepaalde.


Cloudbase
Die hard
 Bericht 
Ik ben op de hoogte van artikel 151c van de Gemeentewet, maar interesseerde mij in dit geval vooral voor de verwerking en opslag van de gegevens. De documentatie van de apparatuur oogt nogal wankel. Zo wordt er verklaard dat de apparatuur volgens de richtlijnen geïnstalleerd is, maar niet wordt gespecificeerd welke richtlijnen dit zijn.

Na wat zoeken blijkt dat de leverancier de beelden weer onder brengt in een systeem van een vierde, waaruit het BO weer gegevens plukt.
Gezien de haast amateuristische documentatie zet ik toch ernstige vraagtekens of de opslag goed geregeld is. Worden de beelden bijvoorbeeld wel verwijderd, wie heeft hier toezicht op...?

Dat de opsporing louche is, dat is sowieso een feit. Maar ik vind het ogenschijnlijke derde die het bij een vierde onderbrengt systeem ook zeer twijfelachtig. Heeft het BO dit wel goed geregeld? Dit zijn niet zomaar gegevens... Het privacy-vraagtstuk vind ik zorgwekkend als mijn vermoedens waarheid blijken.

Aanhanger
Master
 Bericht 
De verstrekking van gegevens onder de wpg is in paragraaf 3 geregeld, bijvoorbeeld in artikel 18.
Maar het is dan nog steeds de korpschef/politie (zie: "de verantwoordelijke", artikel 1 onder f) die de gegevens verstrekt aan een derde.
Een 1-2-tje tussen slechts het bedrijf, eventueel een ander bedrijf en het BO kan in mijn ogen uberhaupt niet.

Misschien moet je eens kijken wat daarover in de verordening staat (als bedoeld in lid 1 art. 151c gemeentewet) van de gemeenteraad. Er zou ook een "privacyfunctionaris" moeten zijn die toezicht houdt (art 34)

Cloudbase
Die hard
 Bericht 
Ja, en daar (bij de WPG) loopt het natuurlijk volledig spaak. Het BO (Gemeente) voert politietaken uit zonder dat zij dit zelf weten zij hier bevoegd voor zijn. En daar voorziet de WPG totaal niet in.

De privacyfunctionaris is een ambtenaar van de Politie. Die zal niets kunnen zeggen over deze apparatuur en de verwerking van de afkomstige gegevens omdat zij niets van doen hebben met deze Gemeentelijke apparatuur. Die de Gemeente niet mag gebruiken.

De verordening vermeld dat de Burgermeester bevoegd is tot het uitvoeren van cameratoezicht. Primair voor het handhaven van de openbare orde, maar secundair voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
Die sukkels hebben het notabene nog in hun eigen verordening goed verwoord:
Citaat:
Gemeentelijk cameratoezicht op grond van artikel 151c Gemeentewet mag uitsluitend plaatsvinden voor het handhaven van de openbare orde. Dit hoofddoel laat onverlet dat deze vorm van cameratoezicht ook subdoelen mag dienen. Zo biedt artikel 151c lid 7 Gemeentewet de mogelijkheid om de opgenomen beelden te gebruiken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten.


:fp: Lekker subjectief shoppen in 151c, lid 7. Opsporing en vervolging. Ja, dat mag de Politie doen met de camerabeelden. Dat is niet voor eigen gebruik.

Ga maandag wel contact opnemen met het BO. Kijken of iemand mij wat meer over het systeem en de opslag van gegevens kan vertellen.

Vind het allemaal nogal louche ogen. Overweeg daarom ook een melding te doen aan het CPB. Verstandig?

Aanhanger
Master
 Bericht 
CPB lijkt me prima, ben benieuwd wat die ermee doen.
Wanneer de gemeente zelf naar 151c verwijst in de verordening dan zou in mijn ogen het CPB daarmee automatisch toezichthouder zijn.

svdongen
Master
 Bericht 
 
Ik ben erg benieuwd wat hier uitkomt!

Flep9
Master
 Bericht 
Maar als cameratoezicht en daaruit verbalisering een politietaak is, hoe zit het dan met de camera's zoals in Ede bij De Klomp bij dat "verboden in te rijden" tunneltje? Die zijn door de Gemeente geplaatst en worden door de Gemeente uitgelezen.

Of is dat meer een "constatering welk kenteken het is *nadat* er een overtreding vastgesteld is"?

Cloudbase
Die hard
 Bericht 
Exact hetzelfde verhaal. Gemeentewet 151c, lid 7 is er heel duidelijk over:
Citaat:
De verwerking van de gegevens, bedoeld in het zesde lid, is een verwerking als bedoeld in de Wet politiegegevens


Kijk je in de WPG, artikel 6, lid 1:
Citaat:
Politiegegevens worden slechts verwerkt door ambtenaren van politie die daartoe door de verantwoordelijke zijn geautoriseerd en voor zover de autorisatie strekt.


En lid 2:
Citaat:
De verantwoordelijke autoriseert de ambtenaren van politie die onder zijn beheer vallen voor de verwerking van politiegegevens ter uitvoering van de onderdelen van de politietaak waarmee zij zijn belast. De autorisatie bevat een duidelijke omschrijving van de verwerkingen waartoe de betreffende ambtenaar wordt geautoriseerd en de onderdelen van de politietaak ter uitvoering waarvan de verwerkingen worden gedaan.


Ik heb bij mijn Gemeente de bevoegdheden van de B0A opgevraagd. Ze zijn allemaal Domein 1 B0A's; Openbare ruimte. Heb ook specifiek gevraagd naar de autorisatie onder de WPG, en de omschrijving van de autorisaties. En die bestaat niet.

Wellicht dat een Gemeente het Juridisch wel juist zou kunnen regelen. Want:
WPG, artikel 6, lid 4 schreef:
In bijzondere gevallen kan de verantwoordelijke personen die geen ambtenaar van politie zijn en die onder zijn beheer vallen, autoriseren voor de verwerking van politiegegevens ter uitvoering van de onderdelen van de politietaak waarmee zij zijn belast.


Maar dan zou die Gemeente wel een B0A moeten laten autorisereren door de verantwoordelijke. Dat is de Korpschef van de Politie eenheid waar de Gemeente in ligt. Denk alleen dat die daar weinig trek in heeft, want dan moet die ook gaan toezien op een correcte verwerking van de politiegegevens, inclusief deugende apparatuur en de beveiliging van de gegevens.

Aanhanger
Master
 Bericht 
En een privacyfunctionaris etc.
Ik denk bovendien dat van een bijzonder geval geen sprake is.
Dat betekent nog steeds dat de politie de beelden verwerken moet en dan hooguit verwerkte gegevens aan de gemeente kan verstrekken.
Alleen moet de gemeentelijke B0A wel zelf de overtreding waar kunnen nemen om ervoor te kunnen schrijven, terwijl de beelden zelf binnen 4 weken vernietigd moeten worden.

Cloudbase
Die hard
 Bericht 
Hoe zie je dat voor je dan?

De politieambtenaar verwerkt de beelden en stuurt de verwerkte gegevens door naar de Gemeente. Daar kan de ambtenaar er niets mee doen, want hij heeft de overtreding niet waargenomen. Ook de beelden kan hij niet gebruiken, want dat is opnieuw een verwerking van de beelden en die valt onder de WPG.

Ik vind 151c, lid 7 nogal lastig lezen; maar moeten de beelden nou echt binnen 4 weken vernietigd worden? Er staat dat de 'gegevens' wel bewaard mogen worden conform artikel 8 van de WPG. Impliceert dit niet dat ongebruikte beelden binnen 4 weken vernietigd moeten worden en dat de 'gebruikte' (lees: verwerkte) beelden bewaard mogen blijven voor de opsporing en vervolging.

Aanhanger
Master
 Bericht 
Cloudbase schreef:
Hoe zie je dat voor je dan?

De politieambtenaar verwerkt de beelden en stuurt de verwerkte gegevens door naar de Gemeente. Daar kan de ambtenaar er niets mee doen, want hij heeft de overtreding niet waargenomen. Ook de beelden kan hij niet gebruiken, want dat is opnieuw een verwerking van de beelden en die valt onder de WPG.
Precies zo zie ik het voor me ja.

Wat ik er verder in lees is dat de beelden sowieso binnen 4 weken verwerkt moeten zijn. Ik denk dat wanneer de beelden bewijs vormen in een strafzaak dit zich tegen vernietiging verzet. Hoe dat dan bij een mulder zou moeten, geen idee.

Cloudbase
Die hard
 Bericht 
Nog even een laatste vraag. Het systeem is een ANPR systeem. De camera registreert de beelden en de software erachter filtert het kenteken uit de beelden. De beelden + kenteken worden opgeslagen in het systeem van een 'vierde' partij.

De Gemeente logt vervolgens in op dit systeem en exporteert de gegevens naar TOBIAS, het invoersysteem met koppeling naar het CJIB.

Zoals ik het bekijk ontvangt de Gemeente (al dan niet automatisch) verwerkte beelden. Immers: het kenteken is er al uit gehaald. Op het moment dat de Gemeente inlogt en de beelden bekijkt/exporteert; dan zijn dat in mijn visie al Politiegegevens. Want de beelden zijn al verwerkt. Eens?

Aanhanger
Master
 Bericht 
Cloudbase schreef:
Zoals ik het bekijk ontvangt de Gemeente (al dan niet automatisch) verwerkte beelden. Immers: het kenteken is er al uit gehaald. Op het moment dat de Gemeente inlogt en de beelden bekijkt/exporteert; dan zijn dat in mijn visie al Politiegegevens. Want de beelden zijn al verwerkt. Eens?
Lastig.
Enerzijds wel, aangezien de raadsverordening ertoe strekt dat de gegevens overeenkomstig de WPG verwerkt moeten worden.
Strikt genomen volgens de WPG alleen niet denk ik, zie de definitie onder 1a.

Daarom ben ik ook benieuwd of het CPB er iets mee kan en/of wil.
Ik kan me voorstellen dat dit hun volle aandacht krijgt, maar als ze er geen zin in hebben zouden ze ook kunnen stellen geen toezichthouder te zijn onder de WPG aangezien er in strikte zin geen politiegegevens aan te pas komen.

Maar ik ben ook benieuwd hoe anderen hier erover denken, nog meer mensen met een mening?

svdongen
Master
 Bericht 
 
Ten eerste zeg ik, pas op art. 4:2 lid 2 Besluit politiegegevens. Een wob-onderzoek ter uitsluiting is op z'n plaats.

Voor de rest lijkt het me juist, de gegevens mogen niet zomaar worden verstrekt aan de gemeente nadat ze zijn verwerkt of vergaard. De WPG stelt overigens ook vast dat sprake moet zijn van een zorgvuldig en veilig systeem.

Let ook op mogelijk breken van het EVRM.

Cloudbase
Die hard
 Bericht 
Wat zou 4:2 lid 2 besluit politiegegevens dan moeten veranderen? Er staan geen Gemeenten tussen de aangewezen instanties?

Even gebeld met het CBP. Die hebben notitie gemaakt, maar adviseren mij contact op te nemen met de privacyfunctionaris van het politiekorps. Die is aangesteld onder de WPG om de Politiegegevens te bewaken en heeft ook directe lijnen met het CBP. De Privacyfunctionaris zou dan een verkennend onderzoek moeten doen en kan meteen door escaleren binnen het CBP.

svdongen
Master
 Bericht 
 
Cloudbase schreef:
Er staan geen Gemeenten tussen de aangewezen instanties

Kunnen ambtenaren zijn die ministeriële regelingen uitvoeren?

Feitelijk
Master
 Bericht 
Er is het een en ander gewijzigd in de alcoholhoek dus een nieuw overzichtje:

-Ondanks de waarschuwing in het forumoverzicht toch welkom op het forum. Wij houden niet van drankrijders, toch wordt je een een vorm van hulp geboden omdat het niet voor iedereen even gemakkelijk is zich een weg te vinden in de drankrijderswetgeving.

Tips voor op het forum:
- Het is heel vervelend dat je net de ene keer dat je ooit met alcohol gereden hebt gepakt bent. Laat dit echter weg uit de discussie. We geloven je toch niet.
- Ben je je je misdrijf wel bewust? Er zal kritiek geleverd woren, als je dat niet wilt hoef je hier niet te posten.
- Zinsnedes als "graag alleen serieuze reacties", "geen schoolmeesters" of "jullie doen zeker nooit iets fout" verzekeren je van een stuk minder hulp
- Als je de behoefte voelt om je schuld te erkennen of veinzen, kan er in de rest van je post beter geen "maar" staan. Blijf in je rol.
- Kritiek op de hoogte van de kosten van de CBR-maatregelen laat je buiten beschouwing. Ja, dat is veel geld.Strafrechtelijke eis:
Wettekst: http://wetten.overheid.nl/BWBR0034614/

Basisdelict besturen als beginnende bestuurder of bestuurder zonder rijbewijs besturen van een motorvoertuig op twee of meer wielen met een AAG(-equivalent) van 95 ug/l of meer 5.22.10
- Basispunten 10 pt
- Er is sprake van een vrachtwagen/trekker, al dan niet met aanhanger/oplegger, of een autobus 4 pt
- Er was sprake van roekeloos of zeer onvoorzichtig verkeersgedrag. 4 pt
- Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden meer dan geringe materiele schade en/of letsel van enige betekenis. (Er wordt geen aparte strafvervolging ex art.6 WVW94 ingesteld). 4 pt + dagvaarden

Code:
             promillage                              eerste                    eenmaal recidive         meermaals
Schaal I:    0,22-0,80 /  95-350 uG/l 10 punten  =>  SB 360                    SB 500 + 4 mnd OBM ov    500 + 4 mnd OBM ov
Schaal II:   0,81-1,00 / 355-435 uG/l 14 punten  =>  SB 500 + 2 mnd OBM ov     SB 600 + 4 mnd OBM ov    600 + 4 mnd OBM ov
Schaal III:  1,01-1,15 / 440-500 uG/l 18 punten  =>  SB 600 + 2 mnd OBM ov     SB 750 + 4 mnd OBM ov    750 + 4 mnd OBM ov
Schaal IV:   1,16-1,30 / 505-570 uG/l 22 punten  =>  SB 750 + 2 mnd OBM ov     SB 900 + 6 mnd OBM ov    900 + 6 mnd OBM ov
Schaal V:    1,31-1,50 / 575-650 uG/l 26 punten  =>  SB 900 + 2 mnd OBM ov     SB 1000 + 6 mnd OBM ov  1000 + 6 mnd OBM ov
Schaal VI:   1,51-1,65 / 655-715 uG/l 30 punten  =>  SB 1000 + 2 mnd OBM ov    1200 + 7 mnd OBM ov     1200 + 7 mnd OBM ov
Schaal VII:  1,66-1,80 / 720-785 uG/l 34 punten  =>  1200 + 2 mnd OBM ov       1300 + 8 mnd OBM ov     1300 + 8 mnd OBM ov
Schaal VIII: 1,81-2,00 / 790-865 uG/l 38 punten  =>  1300 + 8 mnd OBM ov       1500 + 9 mnd OBM ov     1500 + 9 mnd OBM ov
Schaal IX:   2,01-2,15 / 870-945 uG/l 42 punten  =>  1500 + 9 mnd OBM ov       1600 + 10 mnd OBM ov    1600 + 10 mnd OBM ov
Basisdelict besturen als ervaren bestuurder van een motorvoertuig op twee of meer wielen met een AAG(-equivalent) van 235 ug/l of meer 5.22.01
- Basispunten 10 pt
- Er is sprake van een vrachtwagen/trekker, al dan niet met aanhanger/oplegger, of een autobus 4 pt
- Er was sprake van roekeloos of zeer onvoorzichtig verkeersgedrag. 4 pt
- Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden meer dan geringe materiele schade en/of letsel van enige betekenis. (Er wordt geen aparte strafvervolging ex art.6 WVW94 ingesteld). 4 pt + dagvaarden
Code:
             promillage                              eerste                    eenmaal recidive         meermaals
Schaal I:    0,54-0,80 / 235-350 uG/l 10 punten  =>  SB 360                    SB 500                   500 + 4 mnd OBM ov
Schaal II:   0,81-1,00 / 355-435 uG/l 14 punten  =>  SB 500                    SB 600                   600 + 4 mnd OBM ov
Schaal III:  1,01-1,15 / 440-500 uG/l 18 punten  =>  SB 600                    SB 750                   750 + 4 mnd OBM ov
Schaal IV:   1,16-1,30 / 505-570 uG/l 22 punten  =>  SB 750                    SB 900 + 6 mnd OBM ov    900 + 6 mnd OBM ov
Schaal V:    1,31-1,50 / 575-650 uG/l 26 punten  =>  SB 900 + 2 mnd OBM ov     SB 1000 + 6 mnd OBM ov   1000 + 6 mnd OBM ov
Schaal VI:   1,51-1,65 / 655-715 uG/l 30 punten  =>  SB 1000 + 2 mnd OBM ov    1200 + 7 mnd OBM ov      1200 + 7 mnd OBM ov
Schaal VII:  1,66-1,80 / 720-785 uG/l 34 punten  =>  1200 + 2 mnd OBM ov       1300 + 8 mnd OBM ov      1300 + 8 mnd OBM ov
Schaal VIII: 1,81-2,00 / 790-865 uG/l 38 punten  =>  1300 + 8 mnd OBM ov       1500 + 9 mnd OBM ov      1500 + 9 mnd OBM ov
Schaal IX:   2,01-2,15 / 870-945 uG/l 42 punten  =>  1500 + 9 mnd OBM ov       1600 + 10 mnd OBM ov     1600 + 10 mnd OBM ovKijk ook in de LOVS:klik pdf maar die is gedateerd.

Bestuursrechtelijk traject:
RMRG 2011 http://wetten.overheid.nl/BWBR0030613/
WVW 1994 http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/


Voor first-time-offenders.

Code:
LEMA        350-430 (220-345)  kosten 526 euro
EMA         435-565 (350-430)  kosten 840 euro
ASP         570-780 (435-780)  kosten ~4000 euro
Onderzoek   785-               kosten 1020 euro + aansluitend ASP

ASP kan niet als je op een brom/snorfiets reed of alleen rijbewijs A/AM had, je krijgt dan een EMA.

Raikane
Respect
 Bericht 
Even een semi offtopic vraag gezien het bovenstaande. :wink:
Maar hoe zit het nou eigenlijk zit als 2 particulieren, een verkoper en koper (ik), die een schriftelijke (via priveberichten op een internetforum) overeenkomst sluiten betreft de verkoop/aankoop van een autoonderdeel, waarbij exact duidelijk is wat er verkocht wordt, en voor welke prijs, met dus een bevestiging van beide kanten.
En waarbij vervolgens de verkoper daarna ineens met een bericht komt dat hij het onderdeel toch aan iemand anders verkoopt voor 100 euro meer.
Ik heb nog 2 tegenvoorstellen gedaan, maar daar gaat hij niet meer akkoord. Met als gevolg dat nu de verhoudingen aardig verstoord zijn, waarbij hij aangeeft niet meer aan mij te willen verkopen, en ik dus eigenlijk ook niet meer van hem wil kopen (want ik gok dat het spul dan niet meer in de originele staat zal zijn).

Maar ik loop nu dus een onderdeel mis wat relatief zeldzaam is, nieuw het dubbele kost (1000 euro), en wat ik graag had willen hebben voor een autoproject.
Kortom de frustratie is vrij hoog, waarbij het enorm knaagt om er toch iets mee te doen. Al was het alleen maar uit principe.

Kortom is daar juridisch gezien nog wat mee te doen of is dat allemaal bij voorbaat kansloos? Moet nog vermelden dat verkoper in Belgie zit, en ik dus in Nederland.
Tips of reacties mogen ook via pb. Of als er al ergens een vergelijkbaar topic is hoor ik dat ook graag.

mr.J
Respect
 Bericht 
 
Raikane schreef:
Even een semi offtopic vraag gezien het bovenstaande.
Maar hoe zit het nou eigenlijk zit als 2 particulieren, een verkoper en koper (ik), die een schriftelijke (via priveberichten op een internetforum) overeenkomst sluiten betreft de verkoop/aankoop van een autoonderdeel, waarbij exact duidelijk is wat er verkocht wordt, en voor welke prijs, met dus een bevestiging van beide kanten.
En waarbij vervolgens de verkoper daarna ineens met een bericht komt dat hij het onderdeel toch aan iemand anders verkoopt voor 100 euro meer.
Ik heb nog 2 tegenvoorstellen gedaan, maar daar gaat hij niet meer akkoord. Met als gevolg dat nu de verhoudingen aardig verstoord zijn, waarbij hij aangeeft niet meer aan mij te willen verkopen, en ik dus eigenlijk ook niet meer van hem wil kopen (want ik gok dat het spul dan niet meer in de originele staat zal zijn).

Maar ik loop nu dus een onderdeel mis wat relatief zeldzaam is, nieuw het dubbele kost (1000 euro), en wat ik graag had willen hebben voor een autoproject.
Kortom de frustratie is vrij hoog, waarbij het enorm knaagt om er toch iets mee te doen. Al was het alleen maar uit principe.

Kortom is daar juridisch gezien nog wat mee te doen of is dat allemaal bij voorbaat kansloos? Moet nog vermelden dat verkoper in Belgie zit, en ik dus in Nederland.
Tips of reacties mogen ook via pb. Of als er al ergens een vergelijkbaar topic is hoor ik dat ook graag.

Je hebt een rechtsgeldige koopovk. die eenzijdig wordt beëindigd. De andere partij is schadeplichtig. D.w.z. hij/zij moet de meerkosten betalen die jij moet maken om een vergelijkbaar item elders te kopen. Je zult daarvoor moeten dagvaarden.

Ik zou daar zelf niet aan beginnen. De kosten kunnen aardig oplopen en je moet maar afwachten wat je daar weer van terug krijgt.

Raikane
Respect
 Bericht 
Dagvaarden verloopt dat via een advocaat? Of kun je dat ook zelf? [edit]: ik lees het al, via een gerechtsdeurwaarder dus.
En waar zitten hem die kosten in en aan wat voor bedrag zou ik moeten denken? Ik kom overigens in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, alleen weet ik niet of dat ook voor dit soort gevallen geld.

mr.J
Respect
 Bericht 
 
Raikane schreef:
Dagvaarden verloopt dat via een advocaat? Of kun je dat ook zelf? [edit]: ik lees het al, via een gerechtsdeurwaarder dus.
En waar zitten hem die kosten in en aan wat voor bedrag zou ik moeten denken? Ik kom overigens in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, alleen weet ik niet of dat ook voor dit soort gevallen geld.

Je 'schade' zal grofweg tussen de 250 a 750 euro zijn schat ik in, meer absoluut niet.

Advocaat hoeft niet, dit komt bij kanton. Opstellen dagvaarding pakweg 150 euro minimaal, uitbrengen dagvaarding door deurwaarder 89,33 euro. Griffierecht bij vordering tot 500,- euro 77,- en boven 500,- (max. 12.500,-) 219,- euro.

Stel je wint de zaak dan moet de wederpartij het griffierecht vergoeden en een paar honderd euro kosten gemachtigde/advocaat.

Bij een verloren zaak ben je je griffierecht kwijt en kan je de kosten (paar honderd euro) van de ander betalen.

Niet doen dus.

Cloudbase
Die hard
 Bericht 
Volgende in casu: er loopt een klachtenprocedure bij een BO over hun handelen. Ik heb mijn klaagschrift schriftelijk ingediend. Voordat de procedure eigenlijk al begon, namen ze al stelling door te zeggen dat het 'naar alle waarschijnlijkheid' ongegrond werd.
Toch heb ik aangegeven graag gehoord te willen worden. Ik denk dat face-to-face contact mijn verhaal duidelijker kan maken en dat de wat meer 'informele' setting voor wederzijds begrip kan zorgen. Het BO zit namelijk nogal in een tunnelvisie en loopt vast in strikt-juridische termen.

BO wijst de klacht af (ongegrond) zonder te horen. Ze schrijven dat ik aangegeven heb gehoord te willen worden, maar dat het BO geen reden ziet om te horen. Zij vinden het wel duidelijk en zien niet in wat horen voor toegevoegde waarde heeft.

Ik baal er echt van dat ik niet gehoord ben omdat (naar mijn gevoel) de klacht totaal niet serieus is overgekomen. Is Awb 9:10 hier nu geschonden?

rolfv
Die hard
 Bericht 
 
Cloudbase schreef:
Is Awb 9:10 hier nu geschonden?

Ja, behalve als BO van mening is dat de klacht kennelijk ongegrond is (lid 2a van betr. art.), zoals je het hier beschrijft lijkt het er echter op dat ze gewoon geen zin hadden in een hoorzitting.
Enige wat nu nog over blijft is de gang naar de ombudsman. (zoals, als het goed is, vermeld is in de afwijzing)

Flep9
Master
 Bericht 
Direct doorzetten naar de Ombudsman. De rechtspraak is volstrekt helder over het nut van horen dus ik vermoed dat er dan wel wat gaat gebeuren.

Maserati Teun
FS medewerker
 Bericht 
Roekeloos rijgedrag aangepakt

Nijmegen - Een politieman in vrije tijd was woensdagmiddag rond 17.35 uur getuige van roekeloos rijgedrag. Een automobilist op de IJpenbroekweg negeerde met hoge snelheid tot twee keer toe een rood verkeerslicht wat de nodige gevaarzetting met zich meebracht. Staande houden van de bestuurder
was op dat moment niet mogelijk, maar donderdag pakte de agent de zaak verder op. Het resulteerde in meerdere processen-verbaal en een opgelegde Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG).

De bestuurder reed met een fors hogere snelheid dan de maximaal toegestane 50 km per uur over de IJpenbroekweg. Eerst bij de Weibroekweg en vervolgens bij de Broekstraat reed de man door rood. Om een aanrijding te voorkomen moest hij heel hard remmen. Een vrouw die met een kind achterop de fiets bij groen licht wilde oversteken, moest stoppen om een aanrijding te voorkomen.

Donderdagmorgen is de verdachte, een 36-jarige inwoner van Nijmegen, bij zijn woning gehoord. Twee keer is proces-verbaal opgemaakt voor het negeren van rood licht, ook is proces-verbaal opgemaakt voor artikel 5 WVW, ofwel vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De opgelegde EMG is een verplichte cursus en bedoeld om risicovol rijgedrag aan te pakken.

Bron http://www.nieuwsbank.nl/inp/2014/04/10/T427.htm

Mag een EMG een dag later nog opgelegd worden?

Die gast heeft volgens mij meegewerkt aan zijn eigen veroordeling.

Flep9
Master
 Bericht 
Als hij heeft bekend dat hij in de auto zat is het plaatje rond. Tenzij ze hem "herkenden".

viffer
Master
 Bericht 
Ik vind het opmerkelijker dat de EMG al is opgelegd. Ze zullen waarschijnlijk bedoelen dat de bestuurder is aangemeld bij het CBR.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Dat laatste. :kniktja:
Ik vind een aanmelding zonder staan de houding ook wel opmerkelijk hoor.

Rufes
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Goeiemorgen. Even een vraag. Mag de Officier van Justitie zeggen ik schrap de strafbeschikking want er staan fouten in het proces verbaal enzovoorts. Ik (de OvJ) pas de hele boel aan en ik laat de persoon (de verdachte) nog een keer op gesprek komen voor een nieuwe strafbeschikking..

Uwe Alzaligheid
Master
 Bericht 
@Rufes

Open s.v.p. een eigen topic hiervoor. Omdat dit niet een heel eenvoudige vraag is, raad ik je aan om de ontvangen papierwinkel -geanonimiseerd- hier te plaatsen, zodat meer deskundige forumleden hier hun licht over kunnen laten schijnen.

Sterkte ermee.

Cloudbase
Die hard
 Bericht 
Hoe stel je direct beroep in bij de kantonrechter? Ik heb een zaak lopen met een redelijk belang om deze zaak met voortvarendheid te laten behandelen i.v.m. een procedure bij de ombudsman. OM wil mij niet helpen; die denken nog minimaal 2 jaar nodig te hebben.

Griffie zegt dat het niet mogelijk is. Die accepteren alleen zaken vanuit het OM. Zij geloofden niet dat het OM er 2 jaar over deed, in hun visie hield het OM zich keurig aan art. 11 WAHV.

 Pagina 14 van 16 [ 770 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…