» Openbaar » Verkeersbeleid   

Postingstijd interval gedetecteerd van 75.6 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 6 van 8  [ 393 berichten ]
lacheisleuk
Master
 Bericht 
 
Ik dag meer aan borden als "Fietsstraat" e.d., die officieel niet bestaan.

Masterdam
Master
 Bericht 
Wijs mij even aan waar staat dat het bord dan wel officieel bestaat? :wink:

Kwibus
Master
 Bericht 
Telt dit ook i.p.v. dat haardvuur O:)

Afbeelding

Feitelijk
Master
 Bericht 
Dat brommen is wel heel ouderwets.
Het moet natuurlijk "SNORREN" zijn.

Kwibus
Master
 Bericht 
Ik was vooral blij dat ik er mocht lopen. Ik haal die fiets/brom snelheden niet te voet :lol:

Ogre
Master
 Bericht 
Gezien het warme hart dat ik het werk van de vereniging toedraag wil ik me ook graag aanmelden als lid van TOMBORD.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Welkom, lidnummer #22 ! :thumb:

Ogre
Master
 Bericht 
Dank u meneer de voorzitter :D

InsecureThreat
Master
 Bericht 
Is de jaarvergadering al een keer afgelopen eigenlijk? :lol:

basjuh1981
Master
 Bericht 
Het is een jaarvergadering. Dat duurt altijd even. :P

Feitelijk
Master
 Bericht 
Is de jaarvergadering al een keer afgelopen eigenlijk?

Ja toen pietert de bitterballen in de frituur gooide!

Signum
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Ja toen pietert de bitterballen in de frituur gooide!


Hoezo doede gij bitterballen in de frituur? Me nen bounty erbij. Da hoort nie.

Kwibus
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Welkom, lidnummer #22 ! :thumb:
Oh, dus ik ben #21? Of lidnummer 21?

Lidnummer #22 is natuurlijk dubbelop. Foei Feitelijk! :nono: :lol:

Feitelijk
Master
 Bericht 
Tijd voor een algemene vergadering, er blijkt een statutenwijziging nodig omdat wegbeheerders bezwaren afwijzen door het ontbreken van een regeltje in de statuten (3.2.c)
Tevens moet het stemmen op afstand formeel worden toegestaan dus...
Vandaar dat we dit keer wat eerder in het jaar samenkomen. Dus als het de leden belieft even stemmen voor of tegen de wijziging.

De vermogenstoestand is ongewijzigd.
Er zin dit (half)jaar weer vele bebordingssituaties verbeterd.
Het ledenaantal is gegroeid tot 22.

Geen verdere mededelingen van het bestuur.

Citaat:
STATUTEN VERENIGING

Naam en Zetel.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: "Vereniging Tegen Overbordigheid, Misplaatste Borden, Ondertiteling Redundantie en Debilisering".
Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging".
2. Zij heeft haar zetel te Papendrecht

Oprichtingsdatum, verenigingsjaar.
Artikel 2.
De vereniging werd opgericht op 2011-07-12 en wordt thans aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend.

Doel.
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel de juiste toepassing van verkeersborden op de weg te laten bestaan.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Wegbeheerders te attenderen op onjuiste verkeersborden.
b. Deze borden publiek te maken door foto's te publiceren.
c. Opkomen in rechte tegen tegenwettelijk geplaatste borden
d. Weggebruikers bij te staan bij het nastreven van het doel van de vereniging.


Leden en Begunstigers.
Artikel 4.
1. De vereniging kent drie soorten leden, te weten: gewone, ereleden en leden van verdienste, terwijl de vereniging daarnaast begunstigers kent.
2. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen regelen.
3. Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van 1 of meer leden.
4. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
5. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.


Einde van het lidmaatschap.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door het bestuur van de vereniging.

Geldmiddelen - Jaarlijkse bijdragen.
Artikel 9.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden inleggelden, boetes, schenkingen en uit eventuele andere baten.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur.
Artikel 10.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste twee personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

Jaarverslag - Rekening en Verantwoording.
Artikel 14.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Algemene Vergadering.
Artikel 15.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering- gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur, de leden, de ereleden of leden van verdienste, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Vergaderingen kunnen zowel in persoon als op afstand worden gehouden.

Toegang en Stemrecht.
Artikel 16.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, ereleden en leden van verdienste van de vereniging.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft 1 stem.
De bestuursleden, ereleden en leden van verdienste zijn eveneens elk gerechtigd tot het uitbrengen van 1 stem.
6. Het stemrecht kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel

Statutenwijziging.
Artikel 20.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

Ontbinding.
Artikel 21.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.

Huishoudelijk Reglement.
Artikel 22.
1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, of op voorstel van het bestuur.
3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat


Cweepz
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Het bestuur bestaat uit ten minste twee personen

Wie zijn dat eigenlijk? Feitelijk en Geelhoed? :[

Ben ik eigenlijk ook lid? :oops:

Feitelijk
Master
 Bericht 
Cweepz schreef:

Wie zijn dat eigenlijk?

Tsssk... Het is dat ik te laat ben om een royeringsvoorstel te doen!

Feitelijk schreef:

-Feitelijk(voorzitter), Edje janssen (bestuur),


Ogre
Master
 Bericht 
*Stemt vóór de voorgestelde wijzigingen*
*Stemt tegen de nummering van de leden van artikel 16* :huh:

Feitelijk
Master
 Bericht 
lid 2 was er al niet, en lid 6 komt overeen met BW 2:38 :wink:

Ogre
Master
 Bericht 
Ah,die fiets :applaus:

Ton.
Master
 Bericht 
Voor.

Feitelijk schreef:
er blijkt een statutenwijziging nodig omdat wegbeheerders bezwaren afwijzen door het ontbreken van een regeltje in de statuten (3.2.c)


Really? :loco:

Feitelijk
Master
 Bericht 
Yes really.
Citaat:
Reactie
De zienswijze van reclamant is gedateerd op 27 oktober 2014 en ontvangen op 27 oktober 2014,
binnen de termijn dat het concept verkeersbesluit ter inzage heeft gelegen. De zienswijze voldoet niet
aan de vereisten die aan het indienen van een zienswijze worden gesteld. Voor wat betreft de
beoordeling of reclamant als belanghebbende kan worden opgemerkt, gaat het om een informele
vereniging, welke nergens staat ingeschreven.
De doelstellingen van reclamant luiden volgens haar statuten als volgt:
1. De vereniging heeft ten doel de juiste toepassing van verkeersborden op de weg te laten bestaan.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Wegbeheerders te attenderen op onjuiste verkeersborden.
b. Deze borden publiek te maken door foto’s te publiceren.
De feitelijke werkzaamheden van reclamant behelzen niet meer dan het bijhouden van een forum op
internet en het in rechte opkomen tegen besluiten.
Het begrip ‘belanghebbende’ is in de jurisprudentie nader uitgewerkt. De Raad van State
hanteert voor verenigingen bepaalde criteria om te bepalen of zij wel of niet ontvankelijk zijn.
Ingevolge vaste rechtspraak van de Afdeling is voor de vraag of een rechtspersoon belanghebbende
is, bepalend of de rechtspersoon krachtens zijn statutaire doelstelling en blijkens zijn feitelijke
werkzaamheden een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken algemeen of collectief belang in
het bijzonder behartigt (zie bijvoorbeeld: ABRvS 15 februari 2012, zaak nr. 201104545/1/T1/A3).
Onder verwijzing naar de uitspraak ABRvS 1 oktober 2008 (zaak nr. 200707921/1) oordeelt de
Afdeling dat het louter in rechte opkomen tegen besluiten niet kan worden aangemerkt als feitelijke
werkzaamheden in de zin van artikel 1:2 lid 1 en 3 Algemene wet bestuursrecht.
Gelet op de aangehaalde jurisprudentie zijn wij van oordeel dat reclamant, gezien de door reclamant
feitelijk uitgevoerde werkzaamheden, namelijk het bijhouden van een forum op internet en het, zoals
in het onderhavige geval in rechte opkomen tegen besluiten, niet kan worden aangemerkt als
belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit eens te meer gezien het feit, dat
het opkomen in rechte ook geen deel uitmaakt van de doeleindenbeschrijving van deze informele
vereniging.
Gezien het vorenstaande zijn wij van oordeel dat reclamant kennelijk niet-ontvankelijk is in zijn
zienswijze.


Automobilisme
Pro
 Bericht 
Beste voorzitter, leden,

Middels dit schrijven wil ik mij graag aanmelden als nummer No. #23 ( :wink: Kwibus). Behalve dat ik een groot voorstander ben van correct geplaatste borden, heb ik met veel plezier gekeken naar de film "The number 23" met Jim Carrey. Zowel een acceptatie als een afwijzing van mijn lidmaatschap zou ik als bewijs zien voor het speciale karakter van het getal 23. Buiten dat ben ik meer dan bereid om elk voorstel van het huidige bestuur te steunen. Ik ben zelfs een beetje verbouwereerd dat de opbouwende kritiek van deze mooie vereniging in de wind geslagen word enkel om het idee dat het argument staat of valt met het statuut van degene die het argument opbrengt. Daarom wil ik mij scharen achter de groeiende groep leden die zich strijdbaar toont in de strijd tegen foutief en/of overbodig geplaatste borden.

In blijde afwachting van uw reactie,

Automobilisme

Feitelijk
Master
 Bericht 
Welkom. :thumb:
Helaas mogen alleen leden die voor het begin van de vergadering lid waren stemmen.

basgitaar
Master
 Bericht 
Alleen leden van een muziekvereniging mogen de eerste dag al stemmen.

keokiracer
Master
 Bericht 
Voor :thumb:

lacheisleuk
Master
 Bericht 
 
Voor!

Wat is mijn lidnummer eigenlijk? Oh, Keoki was lid 9 en ik wilde direct daarna lid worden. 10 dus? :D

keokiracer
Master
 Bericht 
Ah, ik ben dus lid 9. Dat wist ik dus ook niet meer :oops:
Was ik net te laat dus, geluksnummer is 8 :wink:

Masterdam
Master
 Bericht 
basgitaar schreef:
Alleen leden van een muziekvereniging mogen de eerste dag al stemmen.

Is zeker best sneu als je m twee keer moet lezen voordat het kwartje valt? :oops:

Feitelijk
Master
 Bericht 
keokiracer schreef:
Ah, ik ben dus lid 9. Dat wist ik dus ook niet meer

Nee, da's Ton.
Citaat:
1 -Feitelijk(voorzitter)
2 Edje janssen (bestuur)
3 Roethof
4 Flierefluiter
5 NooitTeSnel
6 Archiebald
7 GGeek
8 pietert
9 Ton
10 Keokiracer
11 lacheisleuk
12 bert65
13 djroadstar
14 Cweepz
15 parkeervak
16 Cloudbase (Lid van Verdienste)
17 Inferior
18 Bussloo
19 GerbenT
20 ikkeke
21 Kwibus
22 Ogre
23 Automobilisme
24 GerbiE


keokiracer
Master
 Bericht 
Waarom heb ik een extra hoofdletter midden in mijn naam? :nah:

Wel een mooi afgerond getal trouwens :lol: :thumb:

Kwibus
Master
 Bericht 
Ik stem voor!

Overigens zal dat mijns inziens niet echt helpen. Dit is volgens mij de methode die nu ook wordt gebruikt om b.v. Milieudefensie Groningen te weren van een bezwaar voor de tunnel bij Leiden. De statutenaanpassing zal ons niet veranderen in iets dat wel "kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht" lijkt mij.

Masterdam schreef:
Is zeker best sneu als je m twee keer moet lezen voordat het kwartje valt?
Da's best wel heul errug veul sneu ja zeggggggg maaaaarrrrrrrrr :woop:

GerbiE
Die hard
 Bericht 
Als ik wacht op mijn favoriete getallen 42 en 53 kan het nog even gaan duren ben ik bang.
Indien mijn aanvraag tot lidmaatschap wordt gehonoreerd wil ik wel genoegen nemen met nummer 24 :lol:

ikkeke
Master
 Bericht 
Ik stem voor.
(al zie ik mijn naam niet tussen de leden staan)
op de vorige pagina staat mijn aanmelding bij TOMBORD.

Ton.
Master
 Bericht 
ikkeke schreef:
(al zie ik mijn naam niet tussen de leden staan)


Nummer 20

Inferi0r
Master
 Bericht 
 
Uit 201208443/1/R2 blijkt dat je voldoet aan 'feitelijke werkzaamheden' als je behalve in rechte opkomt tegen besluiten ook aantoonbaar wat moeite hebt gestoken om situaties te verbeteren en het gesprek aan te gaan waar nodig.

Daar voldoet de stichting aan. Lid 17 stemt derhalve voor.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Inferi0r schreef:
ook aantoonbaar wat moeite hebt gestoken om situaties te verbeteren

Dat kan ik wel aantonen ja:
Link


Bussloo
Master
 Bericht 
Er is geen artikel 8?

O ja, ik wil graag lid worden.

Kwibus
Master
 Bericht 
Bussloo schreef:
O ja, ik wil graag lid worden.

Wat? Alweer? Jullie hebben een gespleten persoonlijkheid?

apenkool
Laat zich horen
 Bericht 
 
Ik volg dit forum al jaren, maar ben pas recentelijk lid geworden. De doelstellingen van TOMBORD onderschrijf ik al jaren en nu ik, als forumlid, ook lid kan worden van de vereniging, wil ik me bij deze aanmelden.

Graag ontvang ik de bevestiging van de inschrijving en mijn lidnummer.

Masterdam
Master
 Bericht 
apenkool schreef:
lidnummer

Die moet je laten tatoeëren he. Dat was je verteld?

apenkool
Laat zich horen
 Bericht 
 
Op mijn jongeheer neem ik aan? Geen problemen mee. :D

Bussloo
Master
 Bericht 
Kwibus schreef:
Wat? Alweer? Jullie hebben een gespleten persoonlijkheid?

I stand corrected. Maar dan mag ik twee keer stemmen. ;) (Loopt naar het snaarorgel toe).

En als tweede ben ik voor de nieuwe statuten.

Ogre
Master
 Bericht 
Inferi0r schreef:
Daar voldoet de stichting vereniging aan.

Fixed that for you :colaatje:

Inferi0r schreef:
en het gesprek aan te gaan waar nodig

Overigens, hoe maak je dat hard ? Ik heb paar weken terug ook nog een uitgebreid gesprek hier op het gemeentehuis gehad...

Feitelijk
Master
 Bericht 
Ogre schreef:

Overigens, hoe maak je dat hard ?


Nou, zo?
https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... Aa54I2boHo

Kwibus
Master
 Bericht 
En als ze het hebben gefixt, markeer je dat ook? B.v. met een ander kleurtje voor de markering (of kan dat niet?). Zou wel leuk zijn in 1 oogopslag te zien waar je (ons :oops: ) werk z'n vruchten heeft afgeworpen

Bussloo
Master
 Bericht 
Is er ondertussen officieel briefpapier of een sjabloon met een mooi logo om wegbeheerders aan te schrijven?

VTEC_Driver
Master
 Bericht 
Feitelijk schreef:
Overbordigheid

:lol:

Feitelijk
Master
 Bericht 
Bussloo schreef:
Is er ondertussen officieel briefpapier of een sjabloon met een mooi logo om wegbeheerders aan te schrijven?

Ja dat hadden we:
Afbeelding
Maar door de naamswijziging van vorig jaar is dat een beetje achterhaald.

Uwe Alzaligheid
Master
 Bericht 
@Feitelijk

Filmpje 'parkerenopuitrit' in posting van 12.02.15 om 13.14 uur.

Ik ben echt uit m'n broek gescheurd van het lachen toen ik dit filmpje zag. :lol: :lol: :thumb:

Maar je hebt gelijk. Als je erop gaat letten hoeveel borden D01 (Rotonde, verplichte rijrichting) er 'ondersteboven' gemonteerd zijn ... :[

Feitelijk
Master
 Bericht 
Dat was met toestemming van de wegbeheerder. :lief:

 Pagina 6 van 8 [ 393 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…