» Juridisch » WOB helpdesk Reclamevrij? Log aub in, kost niets    Pagina 1 van 4  [ 164 berichten ]
Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Staat ook bij Media, dus dubbel, maar i.v.m. importantie van het onderwerp hierbij ook in de Wob Helpdesk

@nvr schreef:
Citaat:
Persbericht van het Min BZK

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) voldoet over het algemeen goed. Internationaal scoort Nederland hoog wat openbaarheid betreft. Wel zijn er knelpunten die moeten worden opgelost. Daarom zal de Wob op onderdelen worden aangepast. Zo moet het mogelijk worden oneigenlijke Wob-verzoeken af te wijzen en omvangrijke Wob-verzoeken in te perken. Verder mogen bestuursorganen voortaan alleen nog kopieer- en andere kleine kosten in rekening brengen.

Deze voorstellen staan in een brief die minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag namens het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de brief stelt de minister dat toegang tot overheidsinformatie nodig is voor een controleerbaar en behoorlijk overheidsbestuur. De Wob vormt, ook internationaal vergeleken, een goede basis voor de openbaarheid van bestuur.

Er wordt echter ook oneigenlijk gebruik gemaakt van de Wob. Zo worden er verzoeken ingediend die vooral gericht zijn op het innen van een dwangsom. Ook komen er verzoeken binnen waarbij het er op lijkt dat de aanvrager vooral het bestuursorgaan wil frustreren. Zo ontving één gemeente vorig jaar meer dan 70 Wob-verzoeken (tegen acht in 2009), waarvan 40 van dezelfde persoon. Verder komen verzoeken soms voort uit een obsessief streven naar openbaarmaking, bijvoorbeeld als iemand al jaren stukken opvraagt rond hetzelfde thema.

Ook al komt dergelijk oneigenlijk gebruik niet vaak voor, het legt toch een zware last op bestuursorganen omdat behandeling veel tijd kost. Daarom wil het kabinet een bepaling in de Wob opnemen om oneigenlijke verzoeken af te kunnen wijzen. Overigens mag dat alleen als daarvoor meerdere aanwijzingen zijn.

Ook komt het voor dat bestuursorganen zeer omvangrijke Wob-verzoeken binnenkrijgen. Bijvoorbeeld de vraag om gegevens over de externe inhuur sinds 2000 of alle declaraties van de laatste 20 jaar. Het kabinet wil daarom dat zo’n omvangrijk verzoek, in overleg met de indiener, kan worden ingeperkt tot redelijke proporties. Ook zou het mogelijk moeten zijn in dergelijke gevallen de beslistermijn op te schorten.

Verder moet er één uniforme kostenregeling komen. De rijksoverheid mag alleen kosten in rekening brengen voor het verstrekken van kopieën, uittreksels en samenvattingen. Voor lagere overheden ontbreekt zo’n bepaling in de wet. Sommige gemeenten vragen daarom ook geld voor het opzoeken en verzamelen van informatie. Het kabinet vindt dit laatste in strijd met het principe van openbaarheid van bestuur en stelt dat alle bestuursorganen de aanvrager hooguit kopieer- en andere kleine kosten mogen berekenen.

Hergebruik

Verder streeft het kabinet naar meer en beter hergebruik van overheidsinformatie. Personen en bedrijven willen graag beschikken over feiten- en cijfermateriaal van de overheid, omdat ze daarmee nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen. Een voorbeeld is de Buienradar. De gegevens daarvoor zijn afkomstig van het KNMI.

Nu wordt dit hergebruik belemmerd, onder meer omdat bestuursorganen daar allerlei voorwaarden aan stellen of het niet eens toestaan. Verder vragen zij daar vaak geld voor en ook nog eens verschillende tarieven. Bovendien is het aanbod van overheidsinformatie nog vrij beperkt en soms moeilijk te vinden.

Het kabinet wil deze belemmeringen zo veel mogelijk wegnemen. Enerzijds door daarover de desbetreffende bepaling in de Wob te wijzigen en anderzijds door overheidsinformatie eerder en beter beschikbaar te stellen. Dat gebeurt deels al via het in ontwikkeling zijnde open dataportaal http://www.data.overheid.nl.


Mijn reactie daarop:

Citaat:
Waar Donner mee zou komen was al druk onderwerp van gesprek achter de schermen bij FS.

Waar hij nu meegekomen is klinkt redelijk mild.

Wel is er reden tot bezorgdheid:
nvr schreef:
Er wordt echter ook oneigenlijk gebruik gemaakt van de Wob. Zo worden er verzoeken ingediend die vooral gericht zijn op het innen van een dwangsom. Ook komen er verzoeken binnen waarbij het er op lijkt dat de aanvrager vooral het bestuursorgaan wil frustreren

Opstelten gaf onlangs aan dat de Wob te vaak zou worden misbruikt door bijvoorbeeld snelheidsovertreders die hun boete willen ontlopen door massaal ijkrapporten op te vragen.
Dit was volgens hem misbruik maken van de Wob, want de bestuursorganen worden hierdoor gefrustreerd.

FS:
Maar daar kan hier geen sprake zijn. De problemen in de verwerking zijn volledig het gevolg van het niet goed functioneren van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), die beter voorbereid had moeten zijn en daardoor zelf zand in de raderen van haar eigen organisatie strooit.
De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, loopt (opnieuw) vast bij de verwerking van Wob-bezwaren, omdat zij nog steeds niet goed is ingericht, om op Wob-verzoeken en bezwaren te beslissen. En dat terwijl OM-baas Harm Brouwer al op 10 augustus 2005 (bij brief PaG/C/ 9388) erop gewezen had, hoe op Wob-verzoeken gereageerd moet worden. De CVOM negeerde dat echter en legde de richtlijnen naast zich neer. Ook het onlangs door de CVOM in gebruik genomen computersysteem Amber faalt in de verwerking en is onduidelijk voor de gebruiker, geven CVOM-medewerkers zelf aan.

Het was de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die in haar uitspraak over het toepassen van de Wob bij ijkrapporten t.b.v. snelheidsovertredingen, wees op de te verwachten toename van de werkdruk. (zaak 200405147/1 -LJN 7485- van 15 juni 2005.)

De massaliteit van de Wob-verzoeken is niet te wijten aan de vermeende snelheidsovertreder maar aan de massaliteit van flitscontroles. Een ware overkill van handhaving, voor het merendeel voor slechts enkele kilometers te hard.
Uit de praktijk blijkt dat er aanzienlijke fouten worden gemaakt bij deze controles.

Er kan dus totaal geen sprake zijn van enige misbruik van de Wob.
Het is ieders goed recht om via de Wob relevante documenten op te vragen en te controleren op gemaakte fouten en aan de hand daarvan gefundeerd bezwaar tegen een vermeende verkeersovertreding te maken.

nvr schreef:
Daarom wil het kabinet een bepaling in de Wob opnemen om oneigenlijke verzoeken af te kunnen wijzen. Overigens mag dat alleen als daarvoor meerdere aanwijzingen zijn.

Dat laatste is interessant. Ik ben benieuwd naar de uitwerking hiervan.

nvr schreef:
Voor lagere overheden ontbreekt zo?n bepaling in de wet. Sommige gemeenten vragen daarom ook geld voor het opzoeken en verzamelen van informatie. Het kabinet vindt dit laatste in strijd met het principe van openbaarheid van bestuur en stelt dat alle bestuursorganen de aanvrager hooguit kopieer- en andere kleine kosten mogen berekenen.

Hulde :thumb:
Denk maar eens aan onze zaak tegen de gemeente Aalsmeer voor legesheffing bij Wob verzoek voor een
verkeersbesluit.
@ruitenheer :aai:

Voor het overige sympathiseer ik met de journalistiek. Een belang stellen bij een Wob verzoek, is het te grabbel gooien van verworven democratische rechten.

Vooralsnog is de toon van Donner mild met toch enige serieuze bezorgdheid.

Wellicht houdt Donner mij voor, waar hij op de dag van de persvrijheid bij de journalisten mee begon:
"Een mens lijdt het meest onder het lijden dat hij vreest".
Maar wat daarop volgde deed het ergste vrezen. :nothanks:

Ik kon bij Brenno de Winter bij BNR niets proeven van enige aanval op Flitsservice.
Ik ken zijn standpunten m.b.t. wobben bij verkeersboetes.
Het is vooral een activistisch bureautje dat de Wob ernstig misbruikt. Hij zal hier doelen op Clemens Meerts te Beegden.
Ik hoop niet dat Clemens Meerts voor ons de Wob onmogelijk zal hebben gemaakt.

31 mei 2011, Barbertje, erkend Belangenplatform Flitsservice tegen bekeuringen.


Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
De brief van Donner.

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/d ... id-wob.pdf

Ik geef hier een aantal passages die op ons [ brief. bekende internetsite] betrekking hebben.

Pagina 5.

Citaat:
Een ander
voorbeeld zijn Wob-verzoeken die bij het Openbaar Ministerie (OM) binnenkomen
waarbij verzocht wordt om informatie die is opgenomen in dossiers over
verkeersovertredingen en om informatie over de werkwijze van de politie. Het gaat
hierbij onder meer om het zaaksoverzicht, het proces-verbaal, de foto, ijkrapporten
en het bewijs dat mensen met de flitsapparatuur mogen werken. Deze verzoeken
worden gedaan met behulp van voorbeeldbrieven die te vinden zijn op een bekende
internetsite.
De informatie uit de betreffende dossiers kan door de betrokkene
eenvoudig worden opgevraagd bij de politie op grond van artikel 5:49 Awb. Een
verzoek op basis van de Wob levert zodoende geen aanvullende informatie op voor
de verzoeker - die immers al die stukken al via die weg kan verkrijgen. Desondanks
dient het verzoek op basis van de Wob door het OM in behandeling genomen te
worden. Diverse publicaties en ook het forum van de betreffende website geven
aanleiding om aan te nemen dat het doel van de Wob-verzoeken niet de
openbaarheid van de informatie betreft, maar het frustreren van het systeem
.

Opmerking: Het ijkrapport is niet via Awb 5:49 te verkrijgen. Uitspraak Hoge Raad.
Het gaat hier niet om het frustreren van het systeem.
Herhaal:
Maar daar kan hier geen sprake zijn. De problemen in de verwerking zijn volledig het gevolg van het niet goed functioneren van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), die beter voorbereid had moeten zijn en daardoor zelf zand in de raderen van haar eigen organisatie strooit.
De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, loopt (opnieuw) vast bij de verwerking van Wob-bezwaren, omdat zij nog steeds niet goed is ingericht, om op Wob-verzoeken en bezwaren te beslissen. En dat terwijl OM-baas Harm Brouwer al op 10 augustus 2005 (bij brief PaG/C/ 9388) erop gewezen had, hoe op Wob-verzoeken gereageerd moet worden. De CVOM negeerde dat echter en legde de richtlijnen naast zich neer. Ook het onlangs door de CVOM in gebruik genomen computersysteem Amber faalt in de verwerking en is onduidelijk voor de gebruiker, geven CVOM-medewerkers zelf aan.

Het was de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die in haar uitspraak over het toepassen van de Wob bij ijkrapporten t.b.v. snelheidsovertredingen, wees op de te verwachten toename van de werkdruk. (zaak 200405147/1 -LJN 7485- van 15 juni 2005.)

De massaliteit van de Wob-verzoeken is niet te wijten aan de vermeende snelheidsovertreder maar aan de massaliteit van flitscontroles. Een ware overkill van handhaving, voor het merendeel voor slechts enkele kilometers te hard.
Uit de praktijk blijkt dat er aanzienlijke fouten worden gemaakt bij deze controles.


Pagina 9-10-11
Citaat:
2.3 Politie en de Wob
De Wob is een algemene wet die ook van toepassing is op de politie. Een
bestuursorgaan als de politie dat in onze samenleving samen met het leger een
monopolie bezit op het gebruik van geweldsmiddelen, hoort open en controleerbaar
te functioneren. Echter, de politiecapaciteit kan niet ongelimiteerd ingezet worden
voor de afhandeling van Wob-verzoeken. Vanuit de Tweede Kamer is specifiek
aandacht gevraagd voor de werklast die politiekorpsen ervaren door de afhandeling
van Wob-verzoeken.10 De minister van Veiligheid en Justitie heeft begin februari
2011 het aanvalsplan ?Minder regels, meer op straat? aan de Kamer gestuurd.11
Hierin worden verschillende maatregelen aangekondigd om de administratieve
lasten bij de politie te verminderen. De afhandeling van Wob-verzoeken bij de
politie is een punt waarbij in gezamenlijkheid met de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn.

Afhandeling ?verkeersWobjes?
Door de politie worden relatief veel Wob-verzoeken ontvangen waarbij vermoed
wordt dat sprake is van ?verdienen? aan de Wob of ?frustreren? van het
bestuursorgaan. Vaak gaat het daarbij om Wob-verzoeken om informatie rondom
verkeersboetes, al dan niet ingediend via een adviesbureau of website. Uit het
onderzoek door Research voor Beleid blijkt dat weliswaar zeer veel van dergelijke
?verkeersWobjes? worden ingediend, maar dat de afhandeling vaak relatief
eenvoudig en snel gebeurt. Het ervaren probleem ligt dus vooral in de grote
hoeveelheid (vrijwel continue stroom) van dergelijke verzoeken.
De informatie die in het kader van verkeersovertredingen met een beroep op de
Wob wordt opgevraagd, betreft doorgaans, met hulp van adviserende websites, de
flitsfoto, het ijkrapport van het flitsapparaat, de akte van aanstelling van de
bekeurende politiefunctionaris en diens certificaat van training om de apparatuur te
bedienen. Het betreft hier een bestuurlijke aangelegenheid waarover op basis van
de Wob informatie kan worden opgevraagd. Een groot deel van de opgevraagde
documenten lijkt echter niet altijd relevant voor het aanvechten van de
verkeersboete. Vermoed wordt echter dat veel van deze Wob-verzoeken enkel
ingediend worden om het politiekorps te frustreren uit ongenoegen over de
verkeersboete.
Een succesvolle manier van omgaan met dergelijke Wob-verzoeken is het actief
aanbieden van informatie in een boetevolgsysteem. In een boetevolgsysteem
kunnen mensen informatie opvragen over een boete, zoals de flitsfoto, de locatie
van de flitspaal, het ijkrapport en de akte van aanstelling van de bekeurende
politieambtenaar. Invoering van het boetevolgsysteem betekent een verbetering
van de dienstverlening en naar verwachting een vermindering van het aantal Wobverzoeken
bij de politiekorpsen. Een pilot bij het korps Noord Holland Noord is
financieel ondersteund vanuit het BZK-programma Regeldruk en Administratieve
Lastenvermindering. In het aanvalsplan ?Minder regels, meer op straat? is
aangekondigd dat meer dan de helft van de korpsen in 2011 een boetevolgservice
via het internet installeert en dat dit landelijk wordt ingevoerd.
Omvangrijke verzoeken
Door de politiekorpsen worden relatief veel omvangrijke Wob-verzoeken
ontvangen. Deze zijn des te meer omvangrijk vanwege de noodzakelijke toetsing
en bewerking van de informatie. Dit hangt samen met het zorgvuldig
onderscheiden van politiegegevens waarover geen informatie mag worden
verstrekt. Politiegegevens zijn op basis van de Wet politiegegevens van 2007
(Wpolg) uitgezonderd van openbaarheid. Overige informatie moet aan de Wob
worden getoetst. Politiekorpsen moeten bijvoorbeeld processen-verbaal (PV?s)
openbaar maken, maar zonder de daarin opgenomen politiegegevens en
persoonsgegevens of tot personen herleidbare gegevens. Bij de beoordeling van
documenten wordt vaak rechtstreeksrechtsstreeks een beroep gedaan op "blauwe"
experts. Het anonimiseren en motiveren vergt daarnaast veel tijd, mede doordat
PV?s niet geautomatiseerd geschoond kunnen worden van dergelijke gegevens en
dit dus handmatig moet gebeuren.

In overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie en de korpsen zal ik nader
bezien wat de mogelijkheden zijn om Wob-verzoeken bij de politie beter
hanteerbaar te maken, daarbij wordt ook gekeken naar de verhouding Wob en
Wpolg

Opmerking: Het boetevolgsysteem wordt door ons met groot enthousiasme begroet.

Pagina 13
Citaat:
De rechtbank Den Haag heeft recentelijk15 geoordeeld dat geen leges in
rekening gebracht mogen worden voor de behandeling van een Wobverzoek.
De rechtbank is van oordeel dat het verrichten van
werkzaamheden in het kader van de behandeling van een Wob-verzoek
niet kan worden aangemerkt als een dienst in de zin van artikel 229,
eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet, aangezien bij die
behandeling het algemeen belang van openbaarheid van informatie wordt
gediend. De gemeente Heerlen is tegen een soortgelijke uitspraak in
hoger beroep gegaan. Er is op dit moment nog geen uitspraak van de
Raad van State.
Gelet op de hiervoor genoemde bezwaren tegen het doorberekenen van kosten en
de huidige uiteenlopende praktijk in het berekenen van kosten voor Wobverzoeken,
wil ik een voorstel gaan doen voor een eenduidige regeling in de Wob
waarin voor alle bestuursorganen (centraal en decentraal) wordt vastgelegd dat
alleen kosten voor reproductie en levering (marginale verstrekkingskosten) in
rekening kunnen worden gebracht. Bestuursorganen behouden de mogelijkheid om
deze kosten niet in rekening te brengen, bijvoorbeeld wanneer de administratieve
kosten hoger zijn dan wat het op zou brengen. Dit brengt de kostenbepaling in de
Wob in lijn met het Verdrag van Tromsø. Overigens kan het aan de verzoeker
doorberekenen van enkel de kopieerkosten bij omvangrijke Wob-verzoeken al een
stimulans vormen om de verzoeken zo specifiek mogelijk te formuleren.
De voorgestelde aanpassing van de Wob en de recente uitspraken van de rechtbank
brengen met zich mee dat bestuursorganen, waaronder de medeoverheden,
bepaalde kosten, anders dan de verstrekkingkosten, niet meer in rekening mogen
brengen.

Dus legesheffing door een gemeente bij een Wob verzoek mag niet meer.

Pagina 15
Citaat:
Regelmatig worden Wob-verzoeken ingediend die veel van de capaciteit van
bestuursorganen vragen, maar waarvan men zich kan afvragen of deze passen bij
het doel van de Wob. Op dit moment ontbreekt een afwijzingsgrond in de Wob voor
die gevallen waar overduidelijk sprake is van oneigenlijk gebruik (vaak aangeduid
als misbruik). Daarom zal een voorstel worden gedaan voor een bepaling in de Wob
op grond waarvan oneigenlijke verzoeken kunnen worden afgewezen, waarbij het
uitgangspunt blijft dat een verzoeker voor zijn verzoek geen belang hoeft te stellen

Verontrustend.......... en gelukkig geen belang te hoeven stellen.

Pagina 14
Citaat:
Planning
Op basis van de punten die in deze brief aan de orde zijn gekomen, wordt een
voorstel tot wijziging van de Wob voorbereid. Deze zal in het najaar 2011 ter
consultatie worden gestuurd aan de decentrale overheden en de gebruikelijke
adviesorganen. Tevens zal het voorstel worden toegestuurd aan de Nederlandse
Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren. Op het
wetsvoorstel zal ook via internetconsultatie gereageerd kunnen worden. Het
voorstel zal vervolgens in de loop van 2012 bij de Tweede Kamer worden
ingediend.Kortom de Wob gaat op de schop :boos:

Wat kun je doen ?
LAAT DE TWEEDE KAMER WETEN DAT DIT NIET MAG GEBEUREN !!!

Nogmaals ons hoofdargument.
HET IS GEEN MISBRUIK. HET IS HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN GROOT DEMOCRATISCH RECHT.
WIJ GOOIDEN GEEN ZAND IN DE RADEREN. DAT DEED HET OM ZELF !!!!!
De problemen in de verwerking zijn volledig het gevolg van het niet goed functioneren van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), die beter voorbereid had moeten zijn en daardoor zelf zand in de raderen van haar eigen organisatie strooit.
De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, loopt (opnieuw) vast bij de verwerking van Wob-bezwaren, omdat zij nog steeds niet goed is ingericht, om op Wob-verzoeken en bezwaren te beslissen. En dat terwijl OM-baas Harm Brouwer al op 10 augustus 2005 (bij brief PaG/C/ 9388) erop gewezen had, hoe op Wob-verzoeken gereageerd moet worden. De CVOM negeerde dat echter en legde de richtlijnen naast zich neer. Ook het onlangs door de CVOM in gebruik genomen computersysteem Amber faalt in de verwerking en is onduidelijk voor de gebruiker, geven CVOM-medewerkers zelf aan.

Het was de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die in haar uitspraak over het toepassen van de Wob bij ijkrapporten t.b.v. snelheidsovertredingen, wees op de te verwachten toename van de werkdruk. (zaak 200405147/1 -LJN 7485- van 15 juni 2005.)

De massaliteit van de Wob-verzoeken is niet te wijten aan de vermeende snelheidsovertreder maar aan de massaliteit van flitscontroles. Een ware overkill van handhaving, voor het merendeel voor slechts enkele kilometers te hard.
Uit de praktijk blijkt dat er aanzienlijke fouten worden gemaakt bij deze controles

Ten overvloede: FLITSSERVICE.NL is een door het OM erkend Belangenplatform tegen bekeuringen.


Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Redactioneel: Vraagtekens in de tekst zijn leestekens die niet goed overgenomen kunnen worden uit de oorspronkelijke tekst.

Wimpster
Master
 Bericht 
Slechte zaak dit.

De hoeveelheid fouten die ontdekt worden dmv de wob geeft al aan hoe belangrijk het middel is. Als dat straks niet meer mogelijk is zullen vele mensen ten onrechte bestraft worden zonder noemenswaardige manier om je onschuld aan te tonen. Een Mulder is dan 99% een veroordeling, mét omgekeerde bewijslast. Dat is iets voor een bananenrepubliek, niet voor een land dat pretendeert democratisch te zijn.

SeatIbizarijder
Master
 Bericht 
Hulde Barbertje voor je analyse en reactie. Kernachtig en raak.

Grande
Master
 Bericht 
Iemand een ingang bij de Tweede Kamer? Kunnen we daar eventueel ons bezwaar heen mailen.

Furr
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Opmerking: Het boetevolgsysteem wordt door ons met groot enthousiasme begroet.

Vind ik niet. De helft staat er niet op, dus alsnog wordt er dan gewobt.

Bussloo
Master
 Bericht 
Dat van de ijkrapporten die opgevraagd worden bij het CVOM is toch niet meer actueel?

Tegenwoordig vragen we die bij de politie op. En bij sommige korpsen kun je ze al via internet opvragen.

ruitenheer
Master
 Bericht 
 
Barbertje schreef:
Dus legesheffing door een gemeente bij een Wob verzoek mag niet meer.

Kopieerkosten zijn ook leges O:)

De discussie zal wel een tijdje lopen. Ik voorzie ook al een reactie van de VNG: als de gemeenten geen leges meer mogen heffen, wie gaat de kosten dan betalen?

Signum
Master
 Bericht 
Ik blijf het apart vinden. Je richt een wet op voor dit soort zaken en wanneer mensen er dan gebruik van gaan maken kan het systeem het niet aan. Dat lijkt me dan inderdaad een fout van het OM en niet van de persoon die er gebruik van maakt. Het OM is gewoon te log om snel de capaciteit aan te passen en tijdig te kunnen reageren op dit soort veranderingen. Steek de hand in eigen boezem Donner!

Cottica
Weet de weg
 Bericht 
 
Idd, het blijft apart en vaag. Het is ons goed recht om gegevens op te vragen om te controleren of er geen fouten zijn gemaakt. @t Barbertje, thanks voor de info..zonder jou zou deze forum veel minder relevante info krijgen.. :thumb:

paultjePS
Pro
 Bericht 
 
Uiteindelijk komt het voor mij hier op neer: als de overheid zijn zaakjes op orde had, zou het heel moeilijk worden om misbruik te maken van het systeem. Leuk dat ze de stekker (gedeeltelijk) uit een wet willen trekken die ik toejuich, puur omdat ze het zelf niet rond kunnen krijgen.

Toolman30
Master
 Bericht 
paultjePS schreef:
Leuk dat ze de stekker (gedeeltelijk) uit een wet willen trekken die ik toejuich, puur omdat ze het zelf niet rond kunnen krijgen.

De weg van de minste weerstand :thumb_d:


Barbertje schreef:
Diverse publicaties en ook het forum van de betreffende website geven
aanleiding om aan te nemen dat het doel van de Wob-verzoeken niet de
openbaarheid van de informatie betreft, maar het frustreren van het systeem.

Ze hebben bij het OM zelf een situatie gecreeerd door al die bureaucratische rompslomp en tekortkomingen, dat ze een Wob verzoek en het daarop volgende proces het negen van de tien keer verliezen.

Wie zijn billen brand moet op de blaren zitten.

wjb#222
Respect
 Bericht 
Citaat:
Zo ontving één gemeente vorig jaar meer dan 70 Wob-verzoeken (tegen acht in 2009), waarvan 40 van dezelfde persoon


FURR :lol: :thumb:
of heb ik het mis :wink:

Furr
Master
 Bericht 
Ik was het niet O:)

Cottica
Weet de weg
 Bericht 
 
Ut had wel gekund, als we je zo af en toe je berichten lezen.. :dag:

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Grande schreef:
Iemand een ingang bij de Tweede Kamer? Kunnen we daar eventueel ons bezwaar heen mailen.

Er komt een internetconsultatie.

Ik beschik over de email-adressen van alle Tweede Kamer leden.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Furr schreef:
Barbertje schreef:
Opmerking: Het boetevolgsysteem wordt door ons met groot enthousiasme begroet.

Vind ik niet. De helft staat er niet op, dus alsnog wordt er dan gewobt.

Het initiatief is goed, zeer goed zelfs !
Uiteraard moet het verder nog verbeterd worden. Daar wordt aan gewerkt.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
ruitenheer schreef:
De discussie zal wel een tijdje lopen. Ik voorzie ook al een reactie van de VNG: als de gemeenten geen leges meer mogen heffen, wie gaat de kosten dan betalen?

We gaan een interessante tijd tegemoet. De VNG zal zich op de Grondwet beroepen maar is de Grondwet
door latere wetgeving niet achterhaald ?

choke flange
Die hard
 Bericht 
Barbertje schreef:
De VNG zal zich op de Grondwet beroepen
Hoe kan de VNG zich op de grondwet beroepen? m.i. is ons systeem zo ingericht dat je je niet op de grondwet kunt beroepen, ook verenigingen kunnen dat m.i. niet.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
In lopende procedures komt de VNG al aanzetten met de Grondwet als moeder van de Gemeentewet.

choke flange
Die hard
 Bericht 
Je kunt de Grondwet wel benoemen als de moeder aller wetten, maar dat betekent niet dat je je er in een procedure op kunt beroepen. Het definieren van de Grondwet als moeder van de gemeentewet beschouw ik dan maar als een moreel/emotioneel beroep dat verder geen hout snijdt.

Furr
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Het initiatief is goed, zeer goed zelfs !
Uiteraard moet het verder nog verbeterd worden. Daar wordt aan gewerkt.

Dat is een ander verhaal ;) !

Furr
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Er komt een internetconsultatie.

Ik beschik over de email-adressen van alle Tweede Kamer leden.

Super. Misschien handig 1 strakke brief op te stellen dat iedereen op Flitsservice deze als "bezwaar" kan sturen. Voorop pagina Fs.nl zal ook geen gek idee zijn! Hoe meer hoe beter.

ruitenheer
Master
 Bericht 
 
Furr schreef:
Super. Misschien handig 1 strakke brief op te stellen dat iedereen op Flitsservice deze als "bezwaar" kan sturen. Voorop pagina Fs.nl zal ook geen gek idee zijn! Hoe meer hoe beter.

Heel slecht idee. Als een kamerlid merkt dat zijn mailbox volstroomt met dit soort mail, zal hij de conclusie trekken dat Donner toch gelijk heeft.

Furr
Master
 Bericht 
Hoezo? Dat geeft juist een signaal af dat er veel mensen niet mee eens zijn...
Soort van petitie oid.

choke flange
Die hard
 Bericht 
Furr schreef:
Hoezo?

Dan leeft hij/zij zich in in de situatie waarin instanties met WOB procedures worden geconfronteerd.

ruitenheer
Master
 Bericht 
 
Ze zullen het zien als een soort kettingbrief, wordt ook door veel mensen ongelezen doorgestuurd. De eeste zullen ze misschien nog bekijken, de rest wordt ongelezen weggegooid.

Daarnaast zal een serie mailtjes die aan alle kamerleden wordt gestuurd, door het spamfilter worden opgemerkt en mogelijk worden tegengehouden.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Je moet natuurlijk heel terughoudend zijn met email aan kamerleden.
Doe je dat niet dan verliest het elk effect of gaat volstrekt tegen je werken.

Voorpagina wordt aan gewerkt.
Teun gaat dit vanavond verzorgen.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
choke flange schreef:
Je kunt de Grondwet wel benoemen als de moeder aller wetten, maar dat betekent niet dat je je er in een procedure op kunt beroepen.

Grondwet artikel 110

Citaat:
Artikel 110
De overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid volgens regels bij de wet te stellen.

Dus Gemeentewet, Awb, Wob.

choke flange
Die hard
 Bericht 
Barbertje schreef:
Grondwet artikel 110

En daar kun je je dus als burger of als vereniging niet op beroepen, zoals je je evenmin kunt beroepen op allerlei andere artikelen uit de grondwet. Bij de formulering van wetten waar je je wel op kunt beroepen wordt de grondwet in acht genomen (is de veronderstelling). We zullen zien welk belang de eerste kamer aan de grondwet hecht.

Fopspee(n)
Master
 Bericht 
Ik vraag me af of de directe kosten en directe extra werkdruk de primaire reden is van Donner zijn voorstellen. Volgens mij heeft de overheid gewoon geen zin in pottenkijkers. De burger heeft de Wob gevonden en dwingt de overheid strak te werken volgens hun eigen regels. Naast de indirecte extra kosten komt er op den duur een massa aan bestuurlijke incompetentie bovendrijven. Daar zit toch geen ambtenaar op te wachten. Te gevaarlijk voor ze.....

944 guy
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Grondwet artikel 110

Fijn dat in de grondwet ook is opgenomen dat die moet wijken als er andere conflicterende / meer expliciete wetgeving bestaat.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Grondwet artikel 110 en gemeente Laren. Uitspraak rechtbank Dorderecht

http://jure.nl/bp0235

Citaat:
De rechtbank is in het onderhavige geval van oordeel dat de werkzaamheden niet kunnen worden aangemerkt als diensten in voormelde zin. Artikel 110 van de Grondwet verplicht de overheid tot het betrachten van openbaarheid bij de uitvoering van haar taak volgens regels bij de wet te stellen. De WOB heeft ten doel de burger in de gelegenheid te stellen de bestuurlijke besluitvormingsprocessen in het heden en verleden te doorzien. De WOB vormt het algemene juridische kader voor de informatievoorziening door bestuursorganen en tracht het belang van de openbaarheid van stukken te beschermen. Het recht op openbaarmaking ingevolge de WOB dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het doen van nasporingen door ambtenaren in gegevensverzamelingen van de gemeente ter voldoening aan verzoeken op grond van de WOB betreft dan ook werkzaamheden in het kader van de publieke taakuitoefening en houdt niet rechtstreeks en in overheersende mate verband met dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar belang.


choke flange
Die hard
 Bericht 
944 guy schreef:
Barbertje schreef:
Grondwet artikel 110

Fijn dat in de grondwet ook is opgenomen dat die moet wijken als er andere conflicterende / meer expliciete wetgeving bestaat.


precies

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Voorpagina artikel is live gegaan.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
De opmerking, in de brief van Donner, over het opvragen onder art 5:49 Awb vind ik goedkoop.
Dit is allang geprobeerd en aan het OM meegedeeld dat dit niet werkt.
Doe je het zo dan krijg je per kerende post terug dat allerlei politiewetten zich verzetten tegen het verstrekken van dossiergegevens.
Daarbij wordt een verzoek voor het ijkrapport volstrekt afgewezen omdat dit
volgens uitspraak van de Hoge Raad geen dossierstuk is.


Het aanvragen van het dossier onder art.30 WvSv wordt ook direct afgewezen omdat een Mulder-bekeuring niet onder het strafrecht valt.

Dossier stukken zijn alleen te verkrijgen via de Wob omdat de Wob, lex specialis, prevaleert boven andere wetgeving.

Flep9
Master
 Bericht 
Hoewel ik een gruwelijke hekel heb aan petities. Is dit wellicht eentje.

En dan met name een met de zin erin "Bent u het eens dat de WOB bruikbaar moet blijven *omdat* u er zelf al ervaring mee heeft dat er troep boven water komt dankzij de WOB" naast een voor mensen die gewoon het er mee eens zijn.

NooitTeSnel
Master
 Bericht 
Dat er iets gedaan moet worden aan het continu vastlopen van het CVOM is duidelijk, maar volgens mij is het beperken van de WOB slechts symptoombestrijding. Wat hier eigenlijk mis gaat is dat het OM een 1-2-tje met de Politie heeft opgezet om een zo hoog mogelijke score op verkeersboetes te halen en niemand in dat proces nog naar de rechten van de burger kijkt. Daardoor moet de burger dus zelf controleren of alles wel volgens de regels gegaan is en zelfs daarin wordt tegengewerkt. Nu er een manier gevonden is om toch alles te kunnen controleren blijkt die manier redelijk omslachtig voor het OM.

Een betere oplossing zou dus het online inzichtelijk maken van foto, ijkrapport en overige interessante informatie zijn waarbij het OM zelf al controleert of het wel een haalbare zaak is en dus de meest gemaakte fouten bij de Politie (verkeerde nummers, verlopen ijkrapporten) er zelf uit haalt. Als service kunnen ze de Politie uiteraard op die fouten wijzen zodat het in de toekomst beter zal gaan.

Het vertrouwen van de burger zal daar langzaam door terug kunnen komen en het aantal ingetrokken boetes en zaken bij het kantongerecht kunnen omlaag.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Daarbij moet je rekenen dat er inmiddels velen miljoenen niet meer in de schatkist komen. In het recente verleden zijn er al massaal tienduizendEN bekeuringen in een klap ingetrokken omdat de CVOM vast liep met de Wob.
Becijfer dat bedrag maar eens :wink:

En dit is natuurlijk het hoofdprobleem.
De CVOM zit weer klem en is ditmaal topzwaar door de uitstaande dwangsommen.
De overheid gaf de Wet dwangsom aan de burger, niet om daar misbruik van te maken maar om de burger een wapen te geven tegen een trage overheid.

Ja, en nu werkt dat dus allemaal tegen ze.
Dus dan maar de democratie in perken en de burger (nog) wantrouwender te maken tegen de overheid.
De overheid zelf wakkert het wantrouwen verder aan en polariseert.
Wat zei u toch weer bij de journalisten, minister Donner ??

Furr
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
De overheid gaf de Wet dwangsom aan de burger, niet om daar misbruik van te maken maar om de burger een wapen te geven tegen een trage overheid.

Ja, en nu werkt dat dus allemaal tegen ze.

Inderdaad en dan snel tijdens het spel, de spelregels aan gaan passen.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Het wordt nu tijd om te monitoren hoe de politici over de brief van Donner denken.
Laat in dit topic weten wat de reacties zijn, haal persberichten aan en plaats hun tweets hier.
Voor en tegen. Zo krijgen we een duidelijk beeld van het politieke landschap.

Ducantoni
Master
 Bericht 
Hopelijk zet Brenno de Winter zijn tanden ook hierin, laatst gaf hij ook al aan door een lagere overheid gefrustreerd te worden, dus andersom gaat het net zo op.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Laat dat maar aan Brenno over :wink:
http://dewinter.com/

Ducantoni
Master
 Bericht 
Ik ben blij dat mensen zoals hij bestaan, tenminste nog iemand die dat soort kwade zaken aan de kaak stelt. Met name de OV sh*tkaart heeft mijn belangstelling.
Hopelijk wordt zijn webstek niet lamgelegd/gefrustreerd zoals die van de wikkilieks...

ericj
Die hard
 Bericht 
Barbertje schreef:
De CVOM zit weer klem en is ditmaal topzwaar door de uitstaande dwangsommen.
De overheid gaf de Wet dwangsom aan de burger, niet om daar misbruik van te maken maar om de burger een wapen te geven tegen een trage overheid.


Als dat het probleem is zou ik zeggen, maximeer dan de dwangsom tot het financiele belang van de aanvrager. Liever dat dan het inperken van de mogelijkheden om informatie te vergaren, wat mij betreft. Misschien slecht nieuws voor een aantal forumleden, maar laten we wel wezen: uiteindelijk betalen wij met z'n allen toch de rekening.

Furr
Master
 Bericht 
ericj schreef:
Misschien slecht nieuws voor een aantal forumleden

Nogmaals: het gaat NIET om de dwangsommen. Het gaat om de WOB!

WimLex
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Het wordt nu tijd om te monitoren hoe de politici over de brief van Donner denken.

Mogen dit soort zaken ook ?

Linkje 1

Linkje 2

Raad Arnhem tegen plan Donner

Ombudsman stelt mogelijk onderzoek in naar werking Wob

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Liever alleen reacties van de landelijke politiek (tweede- en eerste kamer).
Het is overduidelijk dat de journalistiek fel gekant is tegen Donner.
De Ombudsman moet onafhankelijk blijven.
Overigens onze contactpersoon bij de Ombudsman is mevrouw mr. Jeanet van Wijk.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Verzoek uit overige topics in de Wob Helpdesk.

Wil iedereen hier melden als hij/zij van de CVOM post ontvangt zonder de KIX code (streepjescode die in de plaats is gekomen van het poststempel). Zo is de verzenddatum niet te controleren.
In de envelop zonder streepjescode zit post van weken geleden. En zo worden termijnen van de Wob en Wet dwangsom fictief ingekort.
Dit lijkt dus heel sterk op anti-datering.

Wie maakt er nu eigenlijk misbruik ?

 Pagina 1 van 4 [ 164 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy