» Juridisch » WOB helpdesk   

Postingstijd interval gedetecteerd van 62.4 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 9 van 10  [ 485 berichten ]
Suomi
Respect
 Bericht 
Veritas schreef:
Jij wilt dus uit naam van iemand anders een WOB verzoek doen en je eigen adres er onder zetten?


Dat ja

Machiel
FS medewerker
 Bericht 
dikkydik schreef:
Je hebt dus naast het zaakoverzicht, ook het pv, aktes etc opgevraagd bij de ovj?
Zo ja, dan is bezwaar de enige weg, omdat de ovj het verzoek om het pv, aktes etc had moeten doorsturen naar de politie.

Zaakoverzicht is niet hetzelfde als een pv.


Inmiddels zijn zowel het PV, de akte en de foto binnen.

Bounty
Master
 Bericht 
 
@Machiel zou je niet een eigen topic openen -)

Autobestuurder123
Weet de weg
 Bericht 
 
Ik wilde zometeen een WOB de deur uitdoen voor een boete die ik heb gekregen op het 80km/h stuk van de A12, de parallelrijbaan rechts (trajectcontrole).

Nu heb ik de volgende brieven klaarliggen, zijn er nog dingen die ik vergeten ben of over het hoofd heb gezien? Ik heb me aardig ingelezen hier, maar heb verder geen praktijkervaring met dit soort gevallen.

---------------------------------------------------

Officier van Justitie
Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
Unit Mulder
Postbus 50000
3500 MJ Utrecht

Xxxxxxxx, 20 maart 2013


Betreft: Bezwaarschrift in 1e termijn en Wob-verzoek.

Geachte heer/mevrouw,

Hierdoor maak ik bezwaar tegen de beschikking met CJIB nummer XXXX XXXX XXXX XXXX. De gronden van bezwaar zullen door mij worden geformuleerd na ontvangst van alle door mij op grond van de Wob en de Wahv c.q. andere wettelijke regelingen op te vragen documenten.

Ik verzoek u mij ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur artikel 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, toe te sturen: alle op deze vermeende overtreding betrekking hebbende documenten. Met tenminste hierin begrepen kopieën van:

- Het CJIB zaakoverzicht

De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in deze wet gestelde termijn van vier weken. Volgens art. 4 Wob bent u als bestuursorgaan verplicht dit verzoek, indien u de gevraagde gegevens niet in uw bezit heeft, door te sturen naar de organisatie die deze wel in haar bezit heeft. U blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor een stipte uitvoering door het andere orgaan.

Naar aanleiding hiervan verzoek ik u mij een nadere termijn voor het indienen van deze gronden van bezwaar toe te staan.

Met vriendelijke groet,

X

-------------------------------------------------------------------------


Korps Landelijke Politiediensten
Antwoordnummer 1005
3970 VB Driebergen

Xxxxxxxx, 20 maart 2013


Geachte heer/mevrouw

Aangaande beschikking met CJIB nummer XXXX XXXX XXXX XXXX, verzoek ik u mij ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur artikel 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, toe te sturen: alle op deze vermeende overtreding betrekking hebbende documenten. Met tenminste hierin begrepen kopieën van:

- Het brondocument;

- Het trajectcontroleformulier

- Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document, waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen;

- Het complete ijkrapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd en dat op dat moment geldig was;

- De FIP (Fixed Installed Post) meetlijst;

- De foto's of video (op originele grootte) van de genoemde overtreding, welke voorzien zijn van datum en tijdstip en goed leesbare relevante data in de tekstbalk. Hierop moeten duidelijk het voertuig en kenteken te zien zijn en dient een direct verband te worden gelegd met het bedoelde ijkrapport;

- Een verklaring van de tijdstippen van de constateringen (in milliseconden), die deze beschikking tot gevolg hadden.

- Een verklaring voor de calibratie van de lussen in het wegdek behorend bij de meetapparatuur bij beide punten van de (in de beschikking) genoemde traject-controle, inclusief GPS-positie en de afstand, zoals is vastgesteld door een daartoe bevoegde instelling.

- Een verklaring waaruit blijkt dat de gebruikte meetapparatuur in overeenstemming met de voorschriften geplaatst/bediend werd en dat deze volgens de voorschriften werkte en afgesteld en/of uitgelijnd stond op het moment van de meting;

- Een certificaat waaruit blijkt dat diegene die de meting heeft verricht/ingelezen ten tijde van de meting/inlezing bevoegd was om de gebruikte (meet)apparatuur te bedienen;

- Radarverzamelstaat indien van toepassing

De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in deze wet gestelde termijn van vier weken.

Met vriendelijke groet,

Xxxxxxxx

Bounty
Master
 Bericht 
 
@Autobestuurder123 de brieven zijn goed. Maar kan je een eigen topic aanmaken.

Aruiter1
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Vraagje,

Furr maakt in zijn WOB aanvragen verschil tussen flitspaal en flitsboete/radar, waar kan je op de beschiking zien of je geflitst bent door een paal of radar? Als dat er al op staat...? :\

Bounty
Master
 Bericht 
 
@Aruiter1 als je betreffende stukken wobt bij het korps, wordt dat wel duidelijk als je de foto krijgt en het ijkrapport. Waar ben je geflitst dan. De palen zijn meestal wel bekend, anders dan je door een mobiele controle gepakt.

Aruiter1
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Ik ben in Heerhugowaard op de Rustenburgerweg geflitst, thv pandnummer xxx
Ik weet alleen niet of daar een paal staat of niet.
Zal een algemene wob sturen.
Bedankt.

Bounty
Master
 Bericht 
 
Heb je hier een topic voor gemaakt? Doe dat anders!

Jacques
Pro
 Bericht 
Ik heb de eerste boete van het nieuwe jaar binnen... :boos: :thumb_d: parkeerboete. Eerste keer dat ik die heb. Had hem uiteraard al verwacht na het briefje onder de ruitenwisser.

Ik mag de gemeente wobben (in mijn ervaring reageren die snel en goed EN kan ik ze gewoon faxen :thumb: ). Wat is er zoal te wobben bij parkeren in een parkeerverbodszone? Ik denk zelf aan

- pv
- brondocument
- Akte van opsporingsbevoegdheid
- Akte van Beëdiging
- Aanwijzingsbesluit Buitengewoon OpsporingsAmtenaren
- verkeersbesluit
- eventuele foto/video

Nog meer zinvolle zaken om te wobben, zie ik iets over het hoofd?

[edit] Dit staat op de site van mijn gemeente:

Citaat:
Wilt u informatie opvragen, dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente. Dat kan schriftelijk, digitaal of mondeling. Als u een schriftelijke reactie wilt hebben, moet u het verzoek schriftelijk of digitaal indienen en daarbij uw correspondentieadres vermelden.


Daar kunnen de nodige BO's een voorbeeld aan nemen!

thabakker
Master
 Bericht 
 
ik vond een verzoek waarbij ontzettend veel punten aangehaald worden wat betreft opvraagbaarheid bij een beschikking.
Heel veel punten hiervan heb ik op het forum nog niet eerder voorbij zien komen.
Natuurlijk kun je er veel wegstrepen bij elk verzoek.
Graag jullie meningen

Citaat:
[PLAATS] [DATUM]
Inzake : Enkele verzoeken op basis van de WOB
Uw ref. : [CJIB-NUMMER INVULLEN]
Onze ref. : [EVT EIGEN REFERENTIE INVULLEN]L.S.,

Onlangs ontving ik een beschikking op basis van de WAHV (kopie bijgevoegd), die mij aanleiding heeft gegeven om mij te verdiepen in enkele bestuurlijke aangelegenheden die direct of indirect relevant kunnen zijn bij het aanvechten van die beschikking. Daarom wens ik over de hieronder genoemde bestuurlijke aangelegenheden meer informatie te verkrijgen en richt ik mij hierbij dus tot u met enkele verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur. De meerdere verzoeken worden gemakshalve hier in één brief samengevoegd maar vallen uiteen in een aantal verschillende bestuurlijke aangelegenheden. Ik verzoek u uitdrukkelijk om op elk verzoek een afzonderlijk, volledig en gemotiveerd besluit te nemen, en daarbij voor de overzichtelijkheid de hieronder gehanteerde nummering te gebruiken. Uiteraard kunnen ook uw antwoorden desgewenst eveneens in één brief worden samengevoegd.

De verzoeken strekken ertoe om mij (kopieën van) de hieronder achtereenvolgens genoemde documenten en informatie te verschaffen:

[HAAL HIERUIT WEG WAT IN HET SPECIFIEKE GEVAL NIET RELEVANT IS]

Ten aanzien van de bestreden beschikking
1. Het actuele zaakoverzicht van bovengenoemde beschikking;
2. Een verifieerbare cijfermatige en juridische onderbouwing van de in rekening gebrachte administratiekosten waaruit onder meer blijkt dat die kosten inderdaad zijn gemaakt en op de juiste hoogte zijn bepaald;

Ten aanzien van de rapportage van de verweten gedraging
3. Het brondocument dat aan de bovengenoemde beschikking ten grondslag ligt;
4. Een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal, of enig soortgelijk document waarin wordt gerelateerd hoe de verweten gedraging zou zijn waargenomen;
5. De originele foto van de verweten gedraging, of een even zo goed zichtbare kopie van de foto op originele grootte, op welke foto duidelijk tijdstip en datum zichtbaar zijn en waaruit bovendien ondubbelzinnig blijkt dat de vermeende overtreding is gepleegd met een voertuig voorzien van het door u genoemde kenteken;
6. Indien de overtreding is vastgesteld met video-apparatuur, verzoek ik u een exemplaar van dat bestand per e-mail toe te zenden aan: [MAILADRES];

Ten aanzien van de achterliggende regelgeving
7. Indien de boete is opgelegd wegens het negeren van een verkeersbord of een verkeersteken dat op de weg is aangebracht: het verkeersbesluit krachtens welk het genegeerde verkeersteken is geplaatst;

Ten aanzien van de technische hulpmiddelen
8. Een nauwkeurige opgave van het merk, type en serienummer van het technische hulpmiddel en/of meetapparaat dat bij de waarneming van de verweten gedraging is gebruikt;
9. Indien gebruik is gemaakt van een snelheidscontrolemeter, niet zijnde een boordsnelheidsmeter: de ten tijde van de verweten gedragen geldige verklaring van het Nederlands Meetinstituut NMi NV als bedoeld in artikel 1 Regeling meetmiddelen politie, alsmede het volledige onderliggende keuringsrapport waaruit moet blijken op welke wijze de meting tot stand is gekomen;
10. Indien gebruik is gemaakt van een snelheidscontrolemeter, niet zijnde een boordsnelheidsmeter: de laatste opdracht tot in-bedrijf-stelling van het apparaat voorafgaand aan de verweten gedraging, alsmede een overzicht van alle in- en buiten-bedrijf stellingen voor de periode tussen de laatste keuring en de verweten gedraging;
11. Indien gebruik is gemaakt van een snelheidscontrolemeter, niet zijnde een boordsnelheidsmeter: het logboek waarin alle onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat zijn geregistreerd, of enig ander document waaruit blijkt wanneer er onderhoud aan het apparaat heeft plaatsgevonden;
12. Indien gebruik is gemaakt van een trajectsnelheidsmeter: enig document waaruit blijkt dat de diverse klokken van het systeem op dat moment exact gelijk liepen;
13. Indien de gebruikte snelheidscontrolemeter (van welk type die ook is) digitale apparatuur bevat: de rapportage van de betrokken ambtenaar ten aanzien van alles wat er met de digitale gegevens is gebeurd tussen het moment van waarneming en het inlezen van de gegevens in de verwerkingsapparatuur;
14. Indien de snelheid is gemeten met de boordsnelheidsmeter van een motorvoertuig: de kalibratietabel van het betreffende voertuig zoals die gold ten tijde van de vermeende overtreding;
15. Indien de snelheid is gemeten met de boordsnelheidsmeter van een motorvoertuig: de ten tijde van de verweten gedragen geldige verklaring van het Nederlands Meetinstituut NMi NV als bedoeld in artikel 1 Regeling meetmiddelen politie ten aanzien van het meetapparaat waarmee de kalibratietabel is opgesteld, alsmede het volledige onderliggende keuringsrapport;
16. Indien de snelheid is gemeten met de boordsnelheidsmeter van een motorvoertuig: het onderhoudsboekje en alle onderhoudsrapporten van het betreffende motorvoertuig;
17. Indien de snelheid is gemeten met de boordsnelheidsmeter van een motorvoertuig: de factuur of enig ander document waaruit blijkt op welk moment de banden en/of de velgen van dat politievoertuig laatstelijk voorafgaande aan de verweten gedraging zijn vervangen;
18. Indien de snelheid is gemeten met de boordsnelheidsmeter van een motorvoertuig: het certificaat behorend bij de kalibratietabel die voor dit voertuig is opgemaakt, als bedoeld in artikel 2.1.2 van de Aanwijzing snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers;
19. Indien gebruik is gemaakt van een roodlichtcontrolesysteem: enig document waaruit blijkt dat het systeem op dat moment recentelijk was gekeurd, welke instantie die keuring heeft uitgevoerd en wat het resultaat was van die keuring;
20. Indien gebruik is gemaakt van een roodlichtcontrolesysteem: de laatste opdracht tot in-bedrijf-stelling van het systeem voorafgaand aan de verweten gedraging, alsmede een overzicht van alle in- en buiten-bedrijf stellingen voor de periode tussen de laatste keuring en de verweten gedraging;

Ten aanzien van de betrokken ambtenaren, algemeen
21. Een volledige opgave van alle ambtenaren die betrokken zijn geweest bij de waarneming van de verweten gedraging, alsmede bij de plaatsing, afstelling en inwerkingstelling van de daarbij gebruikte technische hulpmiddelen, als ook bij de verwerking en uitlezing van de door dat technische hulpmiddel gegenereerde gegevens en bij het opleggen van de administratieve sanctie, in die zin dat van elk van de betrokken ambtenaren wordt aangegeven wat diens naam, personeelsnummer, rang en functie is, en meer in het bijzonder welke betrokkenheid die ambtenaar heeft gehad bij het constateren en verwerken van de onderhavige verkeersovertreding;
22. Indien enig technisch hulpmiddel is gebruikt, het certificaat van bekwaamheid van de ambtenaar of de ambtenaren die het meetapparaat heeft of hebben opgesteld en/of bediend, of enig ander document waaruit blijkt dat die ambtenaar of ambtenaren ten tijde van de vermeende overtreding met goed gevolg de opleiding voor dat meetapparaat hadden gevolgd;
23. Van elk van de betrokken ambtenaren, een opgave op welke van de diverse wettelijke grondslagen genoemd in artikel 2 Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (“BAHV”) hun bevoegdheid is gebaseerd om deze opsporingshandelingen in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (“WAHV”) uit te voeren;

Voor zover de betrokken ambtenaren ambtenaren van politie zijn
24. Voor zover de hiervoor bedoelde personen ambtenaar van politie zijn als bedoeld in artikel 2(1a) BAHV: de akte van aanstelling voor de uitvoering van de politietaak als bedoeld in artikel 3 Politiewet;
25. Voor zover de hiervoor bedoelde personen ambtenaar van politie zijn als bedoeld in artikel 2(1a) BAHV: het proces-verbaal waaruit blijkt dat de ambtenaar is beëdigd als bedoeld in artikel 10(1i) Besluit algemene rechtspositie politie;
26. Voor zover de hiervoor bedoelde personen ambtenaar van politie zijn als bedoeld in artikel 2(1a) BAHV: een kopie van hun legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 2 Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren;

Voor zover de betrokken ambtenaren een praktijkstage bij het politiekorps liepen
27. Voor zover de hiervoor bedoelde personen een basisopleiding volgen als bedoeld in artikel 2(1b) BAHV: het bewijs van hun inschrijving bij de aldaar bedoelde onderwijsinstelling, alsmede enig bewijs van hun aanstelling als stagiair(e) bij de politie, waaruit moet blijken voor welke duur die stage wordt gelopen;

Voor zover de betrokken ambtenaren militairen van de Koninklijke marechaussee zijn
28. Voor zover de hiervoor bedoelde personen militair van de Koninklijke marechaussee zijn als bedoeld in artikel 2(1c) BAHV, voor zover hun opsporingsbevoegdheid is gebaseerd op hun (onder)officierschap: het koninklijk besluit van hun aanstelling als (onder)officier;
29. Voor zover de hiervoor bedoelde personen militair van de Koninklijke marechaussee zijn als bedoeld in artikel 2(1c) BAHV, voor zover hun opsporingsbevoegdheid is gebaseerd op het feit dat zij zijn toegelaten tot de fase beroepspraktijkvorming van de opleiding opsporingsambtenaar Koninklijke marechaussee: het bewijs van die toelating;
30. Voor zover de hiervoor bedoelde personen militair van de Koninklijke marechaussee zijn als bedoeld in artikel 2(1c) BAHV: hun akte van aanstelling als bedoeld in artikel 12 Algemeen militair ambtenarenreglement (“AMAR”);
31. Voor zover de hiervoor bedoelde personen militair van de Koninklijke marechaussee zijn als bedoeld in artikel 2(1c) BAHV: hun schriftelijke bereidheidsverklaring tot het afleggen van eed of belofte als bedoeld in artikel 5(1c) AMAR en enig bewijs dat de beëdiging als bedoeld in artikel 126a AMAR daadwerkelijk heeft plaatsgevonden;
32. Voor zover de hiervoor bedoelde personen militair van de Koninklijke marechaussee zijn als bedoeld in artikel 2(1c) BAHV: een kopie van hun legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 2 Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren;

Voorzover de betrokken ambtenaren algemeen buitengewoon opsporingsambtenaar zijn
33. Voor zover de hiervoor bedoelde personen buitengewoon opsporingsambtenaar zijn als bedoeld in artikel 2(2a) BAHV: de akte van opsporingsbevoegdheid of de aanwijzing waaruit hun opsporingsbevoegdheid voortvloeit;
34. Voor zover de hiervoor bedoelde personen buitengewoon opsporingsambtenaar zijn als bedoeld in artikel 2(2a) BAHV en voor zover hun opsporingsbevoegdheid berust op het feit dat zij behoren tot een categorie of eenheid die daartoe door de Minister van Veiligheid & Justitie is aangewezen als bedoeld in artikel 142(1b) Sv.: enig bewijs dat zij daadwerkelijk tot die categorie of eenheid behoren;
35. Voor zover de hiervoor bedoelde personen buitengewoon opsporingsambtenaar zijn als bedoeld in artikel 2(2a) BAHV en voor zover hun opsporingsbevoegdheid berust op het feit dat zij behoren tot een categorie of eenheid die daartoe door de Minister van Veiligheid & Justitie is aangewezen als bedoeld in artikel 142(1b) Sv.: de beschikking als bedoeld in artikel 13 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (“BBO”) alsmede een kopie van de plaatsing van dat besluit in de Staatscourant als bedoeld in artikel 142(5) Sv.;
36. Voor zover de hiervoor bedoelde personen buitengewoon opsporingsambtenaar zijn als bedoeld in artikel 2(2a) BAHV: de akte van beëdiging als bedoeld in artikel 19 BBO en het bijbehorende proces-verbaal als bedoeld in artikel 20(1) BBO;
37. Voor zover de hiervoor bedoelde personen buitengewoon opsporingsambtenaar zijn als bedoeld in artikel 2(2a) BAHV: het bewijs van bekwaamheid als bedoeld in artikel 1(1i) BBO;
38. Voor zover de hiervoor bedoelde personen buitengewoon opsporingsambtenaar zijn als bedoeld in artikel 2(2a) BAHV: het besluit van de Minister van Veiligheid & Justitie dat deze persoon betrouwbaar is als bedoeld in artikel 17(2) BBO;
39. Voor zover de hiervoor bedoelde personen buitengewoon opsporingsambtenaar zijn als bedoeld in artikel 2(2a) BAHV: een kopie van hun legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 1(1j) BBO;

Voor zover de betrokken ambtenaren bijzonder buitengewoon opsporingsambtenaar zijn
40. Voor zover de hiervoor bedoelde personen buitengewoon opsporingsambtenaar zijn als bedoeld in artikel 2(2b) BAHV: de aanwijzing waaruit hun opsporingsbevoegdheid in de zin van dat artikel voortvloeit;
41. Voor zover de hiervoor bedoelde personen buitengewoon opsporingsambtenaar zijn als bedoeld in artikel 2(2b) BAHV: het bewijs van hun beëdiging;

Ik zie uw berichten met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,


[evt: NAMENS…]
[NAAM]


TMFKAV
Master
 Bericht 
Zwarte Kip :wink:

dikkydik
Master
 Bericht 
thabakker
Master
 Bericht 
 
:thumb: maar nu het inhoudelijke..

wsl
Respect
 Bericht 
 
beeeeeetje overdreven.

thabakker
Master
 Bericht 
 
wsl schreef:
beeeeeetje overdreven

want..

TMFKAV
Master
 Bericht 
41 documenten opvragen :wink:

svdongen
Master
 Bericht 
 
TMFKAV schreef:
41 documenten opvragen

Als je ze gaat gebruiken/ze vormfouten kunnen opleveren...

TMFKAV
Master
 Bericht 
Moet het wel een T of S zijn, bij een Mulder levert een vormfout niet zo snel voordeel op.

thabakker
Master
 Bericht 
 
svdongen schreef:
Als je ze gaat gebruiken/ze vormfouten kunnen opleveren...dat ten eerste maar als je goed kijkt TMFKAV zijn ze niet allemaal tegelijk toepasbaar. het is of.. of.. of..
of je moet door alle opsporingsambtenaren voor 1 beschikking in behandeling worden genomen, maar dat heb ik zelfs niet bij routinecontrole meegemaakt.dan staan ze dan allen apart voor hun eigen checklist

DennyCrane
Respect
 Bericht 
 
Wat als je document voor document opvraagt ?

Onlangs jurisprudentie gelezen over een meneer die 26 separate wob-verzoeken indienden. Ljn: ca3250.

Stel:

-Eerst duidelijk verzoek met alleen zaakoverzicht. Vervolgens 2 weken wachten en;
-Foto. Weekje wachten en;
-Bevgoedheidsverklaringen etc..

Vervolgens een wob-verzoek indienen dat je inzicht wil in de verzendadministratie en je eigen dossier.

Iemand al iets dergelijks geprobeerd ?

Flep9
Master
 Bericht 
Dat is vrij zinloos. Je kunt in de aangehaalde uitspraken zien dat de rechtbank daar niet over te spreken is.
Met de huidige shitstorm rond de wob is al het "scheve schaats" rijden mijns inziens uit den boze. De WOB is een krachtig instrument voor het aanvechten van de shitstorm van boetes, de wet dwangsom moet die niet indirect kapot maken.

svdongen
Master
 Bericht 
 
Moet je ook gewoon niet doen, waarom wil je dit überhaupt zo doen?

egeltjes
Master
 Bericht 
Sinds kort, (in ieder geval) bij de politie Noord-Holland:

- Bij het opvragen (wob) van stukken bij een muldertje (*), heeft deze "regio" in het basis document staan: "Personalie verdachte".

Dit terwijl het whav de term "verdachte" niet eens kent.

*) zoals 8km/hr te snel over een dorpskruising.

svdongen
Master
 Bericht 
 
egeltjes schreef:
Dit terwijl het whav de term "verdachte" niet eens kent.

maar volgens het EHRM is dit niet volkomen incorrect.

WJM
Master
 Bericht 
 
egeltjes schreef:
*) zoals 8km/hr te snel op een dorpskruisiging


Piet's roede wordt ook met de dag sneller.

WJM
Master
 Bericht 
 
svdongen schreef:
egeltjes schreef: Dit terwijl het whav de term "verdachte" niet eens kent.

maar volgens het EHRM is dit niet volkomen incorrect.


Levert dit andersom ook niet mooi een aanknopingspunt op om, als betrokkene/verdachte, de WAHV terzijde te kunnen/mogen schuiven, en je op de veel betere bescherming van het strafrecht te kunnen beroepen?

Laat onverlet dat er, bij verbalisering op kenteken, eventueel/formeel nog wel sprake kan zijn van een verdachte (vermoedelijke, maar nog niet bewezen/gestelde/bevestigde) bestuurder?

svdongen
Master
 Bericht 
 
WJM schreef:
Levert dit andersom ook niet mooi een aanknopingspunt op om, als betrokkene/verdachte, de WAHV terzijde te kunnen/mogen schuiven, en je op de veel betere bescherming van het strafrecht te kunnen beroepen?

Hoe zie je dat voor je? De rechtsbescherming voor verdachten van het EVRM is reeds van toepassing geworden door dat arrest.

WJM schreef:
Laat onverlet dat er, bij verbalisering op kenteken, eventueel/formeel nog wel sprake kan zijn van een verdachte (vermoedelijke, maar nog niet bewezen/gestelde/bevestigde) bestuurder?

Het gaat erom dat een Mulder een criminal charge is.

1nz
Nieuwkomer
 Bericht 
 
Sorry heb weinig tijd om te lezen momenteel, maar hoe vraag ik al deze bestanden precies op? heb hier geen ervaring mee.. Via mail? Digi ID? post? telefoon?

TMFKAV
Master
 Bericht 
Even de achterkant van de beschikking lezen (als je die ontvangen hebt) :wink:

Of even inlezen als je wel tijd hebt .........

Feitelijk
Master
 Bericht 
Ik schrijf wel wat als je wel tijd hebt. (f)

TMFKAV
Master
 Bericht 
@ 1nz: Uit je andere post blijkt dat de beschikking nog niet ontvangen is, je hebt dus nog wel een week of wat om je in te lezen. Heb je daarna nog vragen stel ze gerust, maar met een beetje zoeken is hier alles te vinden.

thabakker
Master
 Bericht 
 
Citaat:
Wat als je document voor document opvraagt ?

Onlangs jurisprudentie gelezen over een meneer die 26 separate wob-verzoeken indienden. Ljn: ca3250.

Stel:

-Eerst duidelijk verzoek met alleen zaakoverzicht. Vervolgens 2 weken wachten en;
-Foto. Weekje wachten en;
-Bevgoedheidsverklaringen etc..

Vervolgens een wob-verzoek indienen dat je inzicht wil in de verzendadministratie en je eigen dossier.


dit is misbruik van de WOB. plus dat je bijna zeker bent dat je de papieren van de wob later binnen hebt als je bezwaartermijn .. dus beter zsm allemaal tegelijk opvragen!
kopie dossier opvragen via de WOB is alleen nodig als je hiermee wil aaantonen dat ze bepaalde stukken daadwerkelijk wel ontvangen hebben. of als je wil weten wat er precies ten grondslag ligt aan een bepaalde beslissing waar geen referentie bij staat . daar is deze optie handig vooor

Flep9
Master
 Bericht 
thabakker schreef:
kopie dossier opvragen via de WOB is alleen nodig als je hiermee wil aaantonen dat ze bepaalde stukken daadwerkelijk wel ontvangen hebben. of als je wil weten wat er precies ten grondslag ligt aan een bepaalde beslissing waar geen referentie bij staat . daar is deze optie handig vooor


Wel eens gecommuniceerd met de CVOM? Het lijkt verdomme wel altijd nodig :boos:

thabakker
Master
 Bericht 
 
Flep9 schreef:
Wel eens gecommuniceerd met de CVOM

:kniktja: bijna dagelijks.
inderdaad bijna voor elke zaak wel een keer kopie dossier nodig. Soms wel meerdere keren per zaak.

thabakker schreef:
Foto. Weekje wachten en;
-Bevgoedheidsverklaringen etc..


echter berusten deze punten bij de politie.
Zaakoverzicht bij CJIB en CVOM beide opvraagbaar.
Dit doe ik wel altijd om het dossier compleet te maken.

Flep9
Master
 Bericht 
De foto hoort te berusten bij de CVOM, niet zo gek die daar op te vragen. Wanneer iemand aangeeft "op die plek niet geweest te zijn" is het antwoord ook "we hebben het nagekeken en de beschikking klopt wel, maar de foto hebben we niet". En dan hebben ze het ZO nagekeken. *zucht*

thabakker
Master
 Bericht 
 
Flep9 schreef:
De foto hoort te berusten bij de CVOM, niet zo gek die daar op te vragen


vreemd ik kreeg ze toch altijd van de politie na doorsturen van CVOm naar politiekorps

Flep9
Master
 Bericht 
Klopt. Die heeft de foto origineel. Maar voor de beoordeling van een WAHV administratief beroep behoort die ook bij de CVOM te berusten.

thabakker
Master
 Bericht 
 
[quote="Flep9"] Maar voor de beoordeling van een WAHV administratief beroep behoort die ook bij de CVOM te berusten[/quote

dus als ik het goed begrijp.
moet de foto NA dat je administratief (pro forma) bezwaar hebt ingediend de foto opgevraagd worden door het CVOM (OVJ) om dit te beoordelen. dus zodra er beslist is op een bezwaar aangaande een snelheidsovertreding of door rood rijden wat door middel van een meting incl foto dan kun je deze opvragen bij het CVOM?om eventueel te checken/aan te tonen bij de rechter dat er niet inhoudelijk gekeken is naar het beroep omdat dat niet mogelijk is geweest omdat de foto niet berust bij het cvom?

thabakker
Master
 Bericht 
 
Citaat:
moet de foto NA dat je administratief (pro forma) bezwaar hebt ingediend de foto opgevraagd worden door het CVOM (OVJ) om dit te beoordelen


waarschijnlijk pas nadat je de gronden hebt aangevuld om dat ze anders niet ontvankelijk verklaren. hier hebben ze geen foto voor nodig

Flep9
Master
 Bericht 
Nou, dat is zoals het moet werken. Zodra je feiten en omstandigheden aandraagt op basis waarvan de OvJ niet kan volstaan met het ZO. Zoals "ik was daar fysiek niet noch mijn auto", dan moet de OvJ teneinde een zorgvuldige heroverweging te kunnen maken documenten vergaren. De OvJ mag dan zelf bepalen wat hij wel of niet "in huis haalt" maar minimaal de foto zou dan toch wel redelijk zijn. Dus op dat moment *moet* de foto bij de OvJ berusten. De Afdeling heeft zich in 2005 erover uitgelaten dat wanneer een document ergens niet berust maar had horen te berusten dat er dan een vergaarplicht op het orgaan rust om de stukken alsnog te verzamelen.

thabakker
Master
 Bericht 
 
Flep9 schreef:
De Afdeling heeft zich in 2005 erover uitgelaten dat wanneer een document ergens niet berust maar had horen te berusten dat er dan een vergaarplicht op het orgaan rust om de stukken alsnog te verzamelen

maar wat heb je hieraan als er reeds beslist is..?opnieuw beslissen?

Flep9
Master
 Bericht 
Wel eens meegemaakt dat de foto van het OM er anders uitziet dan die van de Politie?

thabakker
Master
 Bericht 
 
Flep9 schreef:
Wel eens meegemaakt dat de foto van het OM er anders uitziet dan die van de Politie?


nee, omdat ik dit nog niet eerder heb weten te checken wat ik vanaf nu af aan wel ga doen. veel verschillen? hoe kan dit?

Flep9
Master
 Bericht 
Uitvergroot, gevouwen, vervormd, opeens is een kenteken wel leesbaar bij het OM wat bij de Politie niet was.

thabakker
Master
 Bericht 
 
Flep9 schreef:
opeens is een kenteken wel leesbaar bij het OM wat bij de Politie niet was.

waaruit je kan constateren dat je het wel/niet bent

Flep9
Master
 Bericht 
Exact, en waarom heeft het OM een andere foto gekregen dan ik? Wanneer het verder klopt zal een beroep bij de kantonrechter niet nodig zijn maar in dit soort gevallen is het haast noodzaak.

thabakker
Master
 Bericht 
 
Flep9 schreef:
Exact, en waarom heeft het OM een andere foto gekregen dan ik?


Om jou niet wijzer te maken dan je bent.

Flep9
Master
 Bericht 
En daarom moet de OvJ dus beschikken over de foto en ga ik in bezwaar tegen een weigering de foto te verstrekken/vergaren. Een volledige heroverweging kan niet zonder minimaal de foto, zeker als de grond van beroep is dat de auto van client er niet geweest is.

thabakker
Master
 Bericht 
 
Flep9 schreef:
En daarom moet de OvJ dus beschikken over de foto en ga ik in bezwaar tegen een weigering de foto te verstrekken/vergaren

krijg je vaak de foto of valt dat tegen

 Pagina 9 van 10 [ 485 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…