» Juridisch » WOB helpdesk    Pagina 60 van 61  [ 3003 berichten ]

Master
 Bericht 
Had mijn neefje laatst ook last van :lol:

Serieuze vraag
Het CVOM heeft een dwangsom van mij niet behandeld omdat ik te laat zou zijn met het opgeven van enkele gegevens. Dit is niet waar.
Nu gaat er een bezwaar naar het CPG. Moet ik daarin beginnen over de dwangsom en of het CPG ook daar een beslissing over wil nemen?


Master
 Bericht 
Je verzoekt het CPG in het bezwaarschrift tevens een dwangsombeschikking vast te stellen (f)

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Master
 Bericht 
Het CVOM heeft een beslissing genomen. Dan valt er daar toch niks meer naartoe te sturen?


Master
 Bericht 
944 guy schreef:
Het CVOM heeft een beslissing genomen. Dan valt er daar toch niks meer naartoe te sturen?


Wat Flep bedoeld is dat je gewoon na het einde van de 6 weken dwangsom een vordering kan sturen naar het CVOM. Als ze dien dan afwijzen kun je alsnog in bezwaar bij het CPG (f)


Master
 Bericht 
Ja ik heb ook allang gevorderd. Na de eerste vordering vroegen ze om aanvullende info, is geleverd. Toen nogmaals gevorderd toen reactie uitbleef. Twee (ja echt, TWEE) dagen later op 17-8 een brief gekregen dat ze nogmaals aanvullende info vroegen. Wederom geleverd, gefaxt op 30-8.
Eind september een beslissing gehad dat mijn in gebreke stelling niet in behandeling wordt genomen omdat ik niet zou hebben gereageerd op de brief van 17-8.

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Master
 Bericht 
My first CPG bezwaar :o :lol: Spannund.


Master
 Bericht 
 
pevo schreef:
Je verzoekt het CPG in het bezwaarschrift tevens een dwangsombeschikking vast te stellen (f)


Even taalkundig muggeziften:
De dwangsom wordt vastgesteld ('verschuldigdheid en hoogte'), de dwangsombeschikking wordt genomen (of, nog formeler, gegeven?).
(besluit wordt genomen, beschikking gegeven?)
(zit ook iets achter dat besluit algemeen/openbaar is, beschikking individueel)

En daarna, bij voortdurende stilte, wordt de DsB gewobt natuurlijk....;))


Master
 Bericht 
WJM schreef:
Even taalkundig muggeziften:
De dwangsom wordt vastgesteld ('verschuldigdheid en hoogte'), de dwangsombeschikking wordt genomen (of, nog formeler, gegeven?).
(besluit wordt genomen, beschikking gegeven?)
(zit ook iets achter dat besluit algemeen/openbaar is, beschikking individueel)


:boos: :boos: :boos: :boos:

:wink: :D

WJM schreef:
En daarna, bij voortdurende stilte, wordt de DsB gewobt natuurlijk....)


Heb je daar ervaring mee en weleens gedaan bij het CPG !?! O:)


Master
 Bericht 
 
pevo schreef:
WJM schreef:
Even taalkundig muggeziften:
De dwangsom wordt vastgesteld ('verschuldigdheid en hoogte'), de dwangsombeschikking wordt genomen (of, nog formeler, gegeven?).
(besluit wordt genomen, beschikking gegeven?)
(zit ook iets achter dat besluit algemeen/openbaar is, beschikking individueel)


:boos: :boos: :boos: :boos:

:wink: :D

WJM schreef:
En daarna, bij voortdurende stilte, wordt de DsB gewobt natuurlijk....)


Heb je daar ervaring mee en weleens gedaan bij het CPG !?! O:)


(nog) niet bij het CPG (op termijn wellicht wel, na binnenkort wob doorzendbrief (terugzendbrief!) richting CVOM), maar elders doe ik het steeds vaker, vooral als ik niet 100% zeker ben of het oorspronkelijke aanvraag/bezwaar onder WD&B valt, en/of welke termijnen gelden als er zaken vermengd worden (WOZ & WOB/WBP).

Kort: als het wild niet duidelijk in beeld te krijgen is, dan is een schot hagel beter....;))

Wat in deze context ook meespeelt, zijn de haken en ogen die vastzitten aan het afwimpel-criterium 'onredelijk laat' (dat bedoelde ik met het zeer kwalycke in de aangehaalde uitspraak!), van IGS danwel beroep bestuursrechter.
(heb daar al eens een taaie (sub?)draad over gepost, de crux is dat het BO weet (danwel had moeten weten) dat je nog steeds belang hebt bij een besluit)
(de 3 maanden in de aangehaalde uitspraak is uiteraard groteske kolder, cq volstrekt in tegenspraak met de geest die uit de MvT spreekt (zie oudere thread))


Wbt het wobben van een DsB zelf: de DsB is gewoon een openbaar ambtelijk dokument, _al dan niet_ aangemaakt/voorhanden.
BO kan zich er hoogst eenvoudig vanaf maken, middels mededeling/besluit 'hebben we niet' (of krommer/cryptischer 'verstrekken we niet')....edoch is mijn ervaring dat de stilte domweg voortduurt, zelfs na IGS....en ja, dan zet men toch echt zelf de poppetjes aan het dansen)


Respect
 Bericht 
 
Wat moet je eigenlijk doen op het moment dat bij beschikking de hoogte van de dwangsom is vastgesteld en het bestuursorgaan dus binnen zes weken moet uitbetalen, maar die verplichting niet nakomt? Welke opties zijn er om het bestuursorgaan tot betaling te dwingen? Moet je dan bestuursrechtelijk te werk gaan, aangezien die verplichting voortvloeit uit de Awb (4:87 Awb), of toch iets civielrechtelijks ondernemen?

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Master
 Bericht 
Werkt super zo'n briefje met vermelding van de WIK :kniktja:

Betalingen bij het CVOM waar ik al 8 weken op wacht, zijn binnen een paar dagen gedaan n.a.v. een dergelijk briefje :roflol:

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Respect
 Bericht 
 
OK, dus toch civielrechtelijk eigenlijk. Een aanmaning sturen met vermelding van de WIK. Als ze niet binnen die termijn reageren, dan rest dus niets anders dan eventueel de kantonrechter te vragen zich over de zaak te buigen?


Master
 Bericht 
Booza schreef:
OK, dus toch civielrechtelijk eigenlijk. Een aanmaning sturen met vermelding van de WIK. Als ze niet binnen die termijn reageren, dan rest dus niets anders dan eventueel de kantonrechter te vragen zich over de zaak te buigen?


:kniktja: lijkt me altijd nog een keer een verschrikkelijk leuke zaak, alleen tot nu tor niet van gekomen.


Master
 Bericht 
Ik heb vandaag dit de deur uit gedaan als aanvulling op mijn bezwaar beslissing dwangsom nav een briefje van POLGZ, wellicht nog wat tips voor de volgende keer of misschien wat pluimen voor in mijn reet?


Voor de volledigheid dit is een reactie op een brief waarin wordt gezegd:

Laat volgende week weten of cliënte gehoord wilt worden anders ga ik er vanuit dat zij daarvan afziet

en

Ik stel voor om dit verzoek (in het bezwaar heb ik ontvangstadministratie gevraagd, want ze beweren nooit iets van het CVOM ontvangen te hebben) bij de behandeling van het bezwaar mee te nemen; het ziet immers direct op de inhoud van het bezwaar. Zonder ander bericht van u ga ik ervan uit dat u zich hierin kunt vinden.

Overigens zijn ze al te laat met beslissing op bovenstaande wob-verzoek

Diegene die mijn bezwaar behandeld, is ook diegene die in de voorfase van de beslissing contact met mij had en zich hiermee bezig hield (en vermoedelijk onder de naam van de korpsbeheerder besloten heeft)

Citaat:
Geachte mevrouw XXXX,

Uw brief d.d. 12 oktober 2012 waarin u reageert op mijn fax d.d. 24 september 2012 waarin ik be-zwaar maak tegen het besluit van de korpsbeheerder, heb ik in goede orde ontvangen.

Allereerst wens ik mijn bezwaren kenbaar te maken tegen het feit dat bovengenoemd bezwaar bij u in behandeling is. Ik heb onder andere bezwaar tegen het feit dat bovengenoemd bezwaar bij u in be-handeling is, omdat u bij (de voorbereiding van) het bestreden besluit betrokken bent geweest. Daarnaast bent u, of liever gezegd zijn uw handelingen, (deels) onderwerp in de hierboven genoemde fax, dit impliceert dat u een persoonlijk belang heeft bij het besluit op mijn bezwaar.
Al met al kan dit de schijn van vooringenomenheid van uw bestuursorgaan opwekken, dit is voor bei-de partijen onwenselijk en niet overeenkomstig de bedoeling van de wetgever zoals die blijkt uit de memorie van toelichting op art. 9:7 Awb (Kamerstukken II 1997/1998, 25 837, nr. 3, p. 16) en zelfs in strijd met de artikelen genoemd in de memorie van toelichting (art. 2:4 en 7:5 Awb) en in strijd met art. 10:3 Awb.
In het licht van bovenstaande verzoek ik u dan ook om het bezwaar bij iemand anders in behandeling te geven.

Tevens vraagt u in uw reactie of mijn cliënte gebruik wenst te maken van het recht om gehoord te worden, bij die vraag geeft u ook aan of ik dit “volgende week” wil laten weten. Aangezien u daarbij niet kenbaar heeft gemaakt of u de volgende week na verzending of de volgende week na ontvangst bedoeld, uw brief in een andere week is ontvangen dan hij is verzonden en art. 7:3 onder c enkel van toepassing is indien er sprake is van een uitdrukkelijke verklaring, neem ik aan dat u nog geen conclu-sies heeft getrokken m.b.t. het antwoord op uw vraag.


Dit gezegd hebbende wil ik hierbij aangeven dat ik graag gehoord wil worden in plaats van cliënte en meen hier recht op te hebben. Enerzijds omdat ik gemachtigde ben en anderzijds omdat ik belangheb-bende ben, ik was immers bestuurder van het voertuig ten tijde van de vermeende overtreding. Indien u mij dit niet toestaat had ik graag uw motivering hieromtrent gezien. Tevens verzoek ik u om bekend te maken wie belast is met het horen in deze zaak.

Tot slot wil ik aangeven dat ik mij niet kan vinden in uw voorstel om het Wob-verzoek, dat ik gedaan heb in bovengenoemde fax, te voegen bij het bezwaar. Ik handhaaf dan ook de geldende termijnen voor het hierboven genoemde verzoek en stel u hierbij in gebreke en verzoek u om alsnog zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen op dat verzoek. Tevens verzoek ik u om mij afschriften te zenden van alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken zoals bedoeld in art. 7:4 Awb, eventuele stukken die ik al in mijn bezit heb kunt u achterwege laten mits u wel een overzicht van alle op de zaak betrekking hebbende stukken meezendt.

Hoogachtend,
LMGDeze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Master
 Bericht 
 
Nog even een vraagje over toepassing van die Wet Incasso Kosten:"

Is dat regiem, cq de titel BW, tav reeds genomen dwangsombeschikkingen, op gelijke wijze van toepassing op een in algemene zin gedane toezegging/uitspraak op bezwaar (fiscaal), inzake vergoeding kosten?


Fiscus meldt namelijk in een brief (aan de rechtbank), na staken van elk verweer tijdens de beroepsprocedure, 'zullen kosten procedure vergoeden'.
Maanden later nog nix.
(bij de rechtbank was die brief 'in het ongerede geraakt' (NB: fax van fiscus aan rechtbank!), dus ik kreeg die pas kort voor de zitting onder ogen; *mij* was destijds namelijk alleen medegedeeld dat de naheffingsaanslag conform mijn bezwaar/beroep op nihil was gesteld, geen woord over die proceskosten)

Heb de fiscus inmiddels uiteraard in verzuim gesteld, na nogmaals 2 weken zijnde in gebreke, kosten volgens WIK.

Maar omdat er voor de fiscus wel meer fascistische wetsinterpretaties/-uitzonderingen gelden heb ik nog lichte twijfels, derhalve mijn vraag of die WIK ook hier onverkort geldt....;))


Niet dat zo'n dwangsombeschikking opeens tot het hoogst onaantastbare goed der overheid geldt, en aan de rest der toezeggingen/uitbetalingen, in algemene zin, nul rechten ontleend kunnen worden....;))
(kan ook nog zo zijn dat de termijn van uitbetaling alleen/specifiek bij dwangsombeschikkingen (6+)2 weken is?....en elders langer, algemeen of specifiek?)


Master
 Bericht 
Sixty9 schreef:
Wet Incasso Kosten = 14 dagen brief sturen en 15% incasso kosten vorderen

= €189 bij dwangsom 1260 !!!!

:o
Heeft iemand dit al toegepast op de heisa rond de administratiekosten? Ik heb ondertussen 16 dwangsommen liggen waar geen enkel antwoord op komt.
Het is niet exact hetzelfde als de situatie die Booza schetst omdat je suggereert dat dit moet gebeuren NA dat het BO heeft besloten om tot betaling over te gaan en dit verzuimd. Echter staat onderhand wettelijk al vast dat het BO moet betalen omdat ze alle termijnen hebben laten gaan. Dat besluit is dan meer een 'formaliteit'.
Dit is natuurlijk een volgend heerlijke escalatie.


Master
 Bericht 
944 guy schreef:
Heeft iemand dit al toegepast op de heisa rond de administratiekosten? Ik heb ondertussen 16 dwangsommen liggen waar geen enkel antwoord op komt.
Het is niet exact hetzelfde als de situatie die Booza schetst omdat je suggereert dat dit moet gebeuren NA dat het BO heeft besloten om tot betaling over te gaan en dit verzuimd. Echter staat onderhand wettelijk al vast dat het BO moet betalen omdat ze alle termijnen hebben laten gaan. Dat besluit is dan meer een 'formaliteit'.
Dit is natuurlijk een volgend heerlijke escalatie.


Dat met die adminkosten krijgt nog een staartje voor ons, wellicht niet positief....


Master
 Bericht 
Vertel? (of link even naar een post, is ook genoeg)

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Master
 Bericht 
Sixty9 schreef:
Arag


De wattes ?? :huh:


Master
 Bericht 
pevo schreef:
Arag

Verzekering volgensmij.

Maar klopt in principe. Artikel 1 spreekt namelijk over een op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom. Indien de verbintenis strekt tot vergoeding van schade, is dit besluit daarop alleen van toepassing voor zover deze verbintenis is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of voor zover de in de eerste zin bedoelde verbintenis tot betaling van een geldsom is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 87 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek."

Echter, een dwangsom lijkt me geen schadevergoeding en de dwangsombeschikking lijkt mij een verbintenis tot betaling, al dan bestuursrechtelijk en is een beslissing, geen overeenkomst. Dit zal getest moeten worden bij de rechtbank. Risico lijkt me nihiel zodra er snel opgevolgd wordt, dus twee weken termijn gunnen, geen betaling is direct vordering + incassokosten met 5 dagen betaaltermijn en daarna direct dagvaarden zodat je zelf een kleine kans hebt om in de kosten van procedure veroordeeld te worden. Belangrijk is wel dat je niet alleen voor de incassokosten dagvaard, maar voor de gehele dwangsom + incassokosten.

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Die hard
 Bericht 
 
Voor zover de WIK niet geldt wordt teruggevallen op de oude regeling (zie art. 6:96 lid 3 jo lid 2 sub c BW), namelijk dat de redelijke kosten ter voldoening buiten rechte zijn verschuldigd. In de regel kun je daar gewoon aansluiting zoeken bij de tarieven genoemd in de WIK.


Master
 Bericht 
:kniktja: heeft iemand al eens zo'n zaak aangespannen of een het dossier in zoverre liggen dat ze in verzuim zijn en de kosten zijn gevorderd?

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Master
 Bericht 
Demissionair minister Spies van BZK schaft de Wet dwangsom niet af. Dit is wel de oproep van de bestuurlijke monitorcommissie onder voorzitterschap van burgemeester Sneiders. Deze commissie pleitte voor decentralisatie en meer vertrouwen in gemeenten en daarmee afschaffing van de Wet dwangsom.

Minister Spies liet onderzoek doen naar werking van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in de praktijk. Uit de monitor komen geen grote knelpunten naar voren. Het onderzoek waarop de monitor is gebaseerd is medio 2011 afgerond. Veel gemeenten ondervinden juist de afgelopen maanden last van de Wet dwangsom in combinatie met de Wet openbaarheid van bestuur.

Onderzoek
Onderzoeksbureau BMC heeft sinds de invoering de werking van de Wet dwangsom onderzocht. De VNG en het ministerie van BZK hadden voor het ingaan van de wet op 1 oktober 2009 afgesproken dat na twee jaar een evaluatie zou volgen. De monitor is in oktober 2011 afgerond en  nu door het ministerie openbaar gemaakt.

Wijziging Wob
Een voorgenomen wijziging van de Wob komt al tegemoet aan een aanbeveling in het rapport Monitor Wet dwangsom. Er komt een bepaling in op grond waarvan een gemeente een verzoek om informatie kan afwijzen omdat deze kennelijk onredelijk is, bijvoorbeeld om dat het bestuursorgaan op goede gronden vermoedt dat het verzoek is ingediend om voor een dwangsom in aanmerking te komen.

Uitstel
De gemeente kan uitstel vragen en krijgen voor de beantwoording. Eén van de gronden voor het opschorten van de termijn voor het geven van een beschikking is dat de aanvrager schriftelijk met het uitstel heeft ingestemd. Deze bepaling wil de minister verwijderen, omdat het zowel voor de gemeente als voor de aanvrager een extra last betekent.

Beslistermijn
Gemeenten geven aan in een aantal gevallen niet te kunnen voldoen aan de beslistermijn omdat zij voor het besluit afhankelijk zijn van extern advies. De minister wilde met de wet juist bereiken dat een snelle beslissing volgde en zal hier dus niets aan veranderen. Haar advies aan gemeenten is om afspraken te maken met externe partijen zodat deze paraat staan voor een snelle reactie.

VNG
Bij de VNG komen juist de afgelopen maanden signalen binnen dat de Wet wel degelijk wordt misbruikt door indieners van een Wob-verzoek om dwangsommen af te dwingen. Het onderzoek is echter van voor die tijd. De VNG vindt het jammer dat het rapport een jaar bij de minister is blijven liggen voordat het openbaar wordt gemaakt, waardoor de conclusies van het rapport geen recht meer doen aan de huidige praktijk.

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/d ... angsom.pdf

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/d ... angsom.pdf


Master
 Bericht 
Gendrikje schreef:
Er komt een bepaling in op grond waarvan een gemeente een verzoek om informatie kan afwijzen omdat deze kennelijk onredelijk is, bijvoorbeeld om dat het bestuursorgaan op goede gronden vermoedt dat het verzoek is ingediend om voor een dwangsom in aanmerking te komen.


Ik ben benieuwd wat dit in de praktijk gaat inhouden. :fp:

Verder klinkt de rest wel prima.


Die hard
 Bericht 
 
Gendrikje schreef:
De gemeente kan uitstel vragen en krijgen voor de beantwoording. Eén van de gronden voor het opschorten van de termijn voor het geven van een beschikking is dat de aanvrager schriftelijk met het uitstel heeft ingestemd. Deze bepaling wil de minister verwijderen, omdat het zowel voor de gemeente als voor de aanvrager een extra last betekent.

Wordt hiermee nu bedoeld dat instemming niet per definitie schriftelijk hoeft maar ook mondeling kan worden gegeven? Edit: Laat maar ik zie het al in de brief van Spies. Voor de rest prima, en die kennelijk onredelijke afwijzingsgrond gaat ze straks juist tegen zitten in die gevallen waarin een bestuursorgaan dat van stal haalt maar het niet kan onderbouwen. :roflol:


Master
 Bericht 
Goede aanpassingen :thumb:

Dat afwijzen vanwege kennelijke onredelijkheid toetsen we dan wel bij de rechtbank O:)


Master
 Bericht 
Citaat:
In de tweede meting is gemeenten gevraagd of ze in 2010 te maken hebben gehad met oneigenlijke Wobverzoeken:
verzoeken waarvan de gemeente vermoedt dat ze uitsluitend zijn ingediend met het oogmerk om een
dwangsom te ontvangen. Driekwart van de gemeenten (76%) geeft aan dat ze in 2010 te maken hebben gehad met
oneigenlijke Wob-verzoeken.
Tabel 7.6 Heeft uw gemeente in 2010 te maken gehad met oneigenlijke Wob-verzoeken en zo ja, om hoeveel
gaat het (naar schatting)? (N= 209)
In 2010 te maken gehad met oneigenlijke Wob-verzoeken Aantal gemeenten In %
Ja 158 76%
Nee 51 24%
De gemeenten die in 2010 te maken hebben gehad met oneigenlijke Wob-verzoeken, is gevraagd om aan te geven
om hoeveel verzoeken het (naar schatting) gaat. 155 gemeenten hebben hiervan een opgave gedaan.
In deze 155 gemeenten zijn er in totaal 672 oneigenlijke Wob-verzoeken gedaan. Dat zijn gemiddeld ruim vier
oneigenlijke Wob-verzoeken per gemeente. Daarbij hoeft het niet te gaan om allemaal verschillende verzoeken.
Het zal waarschijnlijk in veel gevallen om verzoeken gaan die in verschillende gemeenten zijn ingediend.


Ik vraag me echt af hoe ze dat zien. Een WOB-verzoek naar de V&O administratie, is voor mij een nuttig WOB-verzoek. Een roverheid kan dat snel zien als een onzinverzoek; "We zeggen toch dat al dat we het niet ontvangen hebben!?".


Citaat:
Een rechtbank heeft een hoger bedrag opgelegd (€ 350,- per dag met een maximum van € 52.000,-) in het geval
van een gemeente die er bij herhaling blijk van heeft gegeven de beslistermijnen niet in acht te nemen.

In een ander geval is de hoogte van de dwangsom bepaald op € 250,- per dag, met een maximum van € 37.500,
vanwege de omvang van het beoogde bouwproject en het tijdsverloop sinds de indiening van het bezwaarschrift
(Rb Roermond van 21 januari 2010, LJN BL0965).


En daarvoor is nu precies de Wet dwangsom en beroep bedoeld.

Citaat:
Reikwijdte van de dwangsomregeling en de regeling van direct beroep
De dwangsomregeling in de Awb is alleen van toepassing op het niet tijdig geven van een beschikking op aanvraag
(artikel 4:17, eerste lid, Awb). De regeling in de Awb die het direct beroep mogelijk maakt, is niet alleen van
toepassing op beschikkingen op aanvraag, maar geldt ook voor de volgende besluiten:

• Besluiten op aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen.
Ambtshalve te nemen besluiten waarvoor in de wet een termijn is bepaald waarbinnen deze besluiten moeten
zijn genomen (ABRvS van 4 mei 2010, zaaknummer 201001808/1/R3). Zo is de beroepsregeling van toepassing op
het niet tijdig nemen van een besluit door de raad over het vaststellen van een bestemmingsplan, nadat het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen.


:honger: :honger: :honger: :huh: :huh: :huh:

hierover was toch jurisprudentie dat het niet kon?


Master
 Bericht 
Hideyoshi schreef:
Ik heb zo'n casus die ik nu toch een keer naar de rechter ga brengen, het wordt tijd dat die bende in Utrecht eens aangepakt wordt.


Nice (dat aanpakken dan :P)! Zelf heb ik geen casus waar ze niet betalen na aanmaningskosten, maar betalen ze steeds netjes na mijn kostenwaarschuwing. In principe hoeft die kostenwaarschuwing niet.

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Master
 Bericht 
Sixty9 schreef:
20-9 IGB verstuurd met verwijzing naar verzoek datum 15-8


Als je de igb hebt verzonden voor een wob van 13-8 en je hebt verwezen naar 15-8, gaat dat um niet worden denk ik :schudnee:

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Master
 Bericht 
Helder :thumb:

Ik twijfel.......maar er is primair niet beslist op het verzoek van 13-8. dus ik zeg geen beslissing.

Laat die max dwangsom doorlopen en vorder gelijke daarna de dwangsom en teken tevens bezwaar aan tegen de beslissing va 20-9. Op die manier heb je de max dwangsom doorlopen en tevens toch bezwaar gemaakt.

Volgens mij kunnen ze niet anders dan het besluit wat is gegeven te vernietigen/herroepen en alsnog te beslissen en een max dwangsom toe te kennen dan. (f)

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Master
 Bericht 
Hideyoshi schreef:
Iemand die geen belang hoeft te stellen voor een verzoek, hoe wil je dan in vredesnaam een onredelijk verzoek aantonen?

Dit wordt een farce.


SSSSSSSSSTTTTTTTTT :wink:

O:) O:)

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.

Master
 Bericht 
Hideyoshi schreef:
26e ontvangen, 1e beslisdag is dan de 27e. De laatste beslisdag is dan de 24e oktober, dus verdaging de 25e kan niet meer. Helaas voor hen.

Ik zou nu niets doen, afwachten en men lekker de tijd geven besluit te nemenPrecies, lekker achterover leunen (f)

Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
Deze persoon wordt in dit onderwerp genegeerd. Toon dit bericht.
 Pagina 60 van 61 [ 3003 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy