» Juridisch » WOB helpdesk Reclamevrij? Log aub in, kost niets    Pagina 1 van 61  [ 3003 berichten ]
Furr
Master
 Bericht 
@Barbertje:

Ging weer om een dwangsom inderdaad. Geloof vorderingsbrief afgewezen.

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Waarom topic 2?

Furr
Master
 Bericht 
Andere is vol.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Nee hoor. We gaan verder op blz 61

:slotje:

Furr
Master
 Bericht 
Nee is vol ;) kan niet meer reageren. :kniktja:

Hideyoshi
Master
 Bericht 
@ barbertje: ik heb de politie een fax gezonden dat ze geen aanvullende informatie nodig hebben en dat ik ze verzoek mijn eerdere verzoek af te handelen.

Er is geen besluit genomen dus bezwaar kan niet.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Furr schreef:
Nee is vol ;) kan niet meer reageren. :kniktja:

Ik mocht lekker doorgaan op pagina 61. :wink:

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Ik mocht lekker doorgaan op pagina 61.

Baas boven baas... ik mocht het ook niet.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
helmond32 schreef:
@ barbertje: ik heb de politie een fax gezonden dat ze geen aanvullende informatie nodig hebben en dat ik ze verzoek mijn eerdere verzoek af te handelen.

Er is geen besluit genomen dus bezwaar kan niet.


Okay, de brief kan worden opgevat om het Wob verzoek aan te vullen.
De termijn was dus eventjes opgeschort.

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Okay, de brief kan worden opgevat om het Wob verzoek aan te vullen.
De termijn was dus eventjes opgeschort.

Ok, thx. Ze lezen dus ook bij de politie die verzoeken echt niet, of ze zijn te lomp om te begrijpen wat ik vraag.

Gelukkig lopen de termijnen weer door.

Furr
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
De termijn was dus eventjes opgeschort.

Ben er achter gekomen dat een opschorting alleen geldt, als een bestuursorgaan dáárna laat weten (als je wat opstuurt) wanneer de termijn dan eindigt (Awb). Anders geen sprake van opschorting.

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Furr schreef:
Anders geen sprake van opschorting.

Dus hier geen opschorting? Ik had dus beter mijn faxje stil gelaten... maar goed. Gedane zaken nemen geen keer.

Furr
Master
 Bericht 
Artikel 4:15
1.
De termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag na die waarop het bestuursorgaan:
a. de aanvrager krachtens artikel 4:5 uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken, of
b. de aanvrager mededeelt dat voor de beschikking op de aanvraag redelijkerwijs noodzakelijke informatie aan een buitenlandse instantie is gevraagd, tot de dag waarop deze informatie is ontvangen of verder uitstel niet meer redelijk is.
2.
De termijn voor het geven van een beschikking wordt voorts opgeschort:
a. gedurende de termijn waarvoor de aanvrager schriftelijk met uitstel heeft ingestemd,
b. zolang de vertraging aan de aanvrager kan worden toegerekend, of
c. zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven.
3.
In geval van overmacht deelt het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk aan de aanvrager mede dat de beslistermijn is opgeschort, alsmede binnen welke termijn de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.
4.
Indien de opschorting eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, of het tweede lid, onderdelen b en c, zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.


Bij mij was lid 4 aan de orde.

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Dat lid vier krijg ik dus never nooit door die mensen gemeld. Noch hebben ze gemeld dat de termijn opgeschort is. Voor mij loopt alles door, hoe het echt zit zien we tzt wel als er een dwangsom gaat lopen,

Furr
Master
 Bericht 
Idd, als jij antwoord, zullen ze per direct aan moeten geven de nieuwe termijn! Gebeurd dat niet... dan was er dus geen opschorting. Zo heb ik nu een zaakje lopen.

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Helder!

Solllie555
Respect
 Bericht 
In de vorige topic, blz 60, hebben dna en Sixty9 gereageerd op het verlopen van de termijn voor de Dwangsom.

Ik denk dat ik een vorderingsbrief schrijf, deze opstuur (fax) en na twee weken bij geen beslissing een IGB.

Ik dacht aan de volgende inhoud:

In mijn brief van 24 maart 2011 deed ik u in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna te noemen Wob) een verzoek om alle op de vermeende overtreding hebbende documenten toe te sturen. U heeft hier op 26 mei 2011 een beslissing in genomen. Echter in mijn brief van 31 juli 2011, door u ontvangen op 2 augustus 2011, verzocht ik u, wederom in het kader van de Wob, om mij een kopie van uw verzend-administratie te doen toekomen, zowel binnenkomend als uitgaand, welke betrekking hebben op de vermeende overtreding.

Aangezien u voorbij ging aan de (wettelijke) termijn voor het beslissen op mijn aanvraag, in mijn brief van
31 juli 2011, stuurde ik u op 31 augustus 2011, door u ontvangen op 31 augustus 2011, een formulier waarin ik u op het verlopen van de (wettelijke) termijn wees en u de mogelijkheid bood om binnen twee weken alsnog een besluit te nemen.

In uw brief van 1 september 2011, met bovenstaand kenmerk erkende u beide brieven te hebben ontvangen en nam u geen beslissing op mijn verzoek in het kader van de Wob, gesteld in mijn brief van 31 juli 2011. Wel stelde u, in uw brief van 1 september 2011, dat “indien na ontvangst van de ingebrekestelling niet binnen twee weken alsnog een besluit wordt genomen, begint de dwangsom vanaf die tijd automatisch te lopen”. Ook stelde u dat de dwangsomregeling in werking treedt, wanneer eerst de verzoeker een ingebrekestelling heeft gestuurd. Zie hiervoor mijn brief van 31 augustus 2011.

Aangezien u niet tijdig een beslissing genomen heeft op mijn Wob-verzoek, als gevraagd in mijn brief van 31 juli 2011, verbeurt u aan mij een dwangsom voor elke dag dat u in gebreke gebleven bent, doch voor ten hoogste 42 dagen, conform artikel 4:17, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Volgens artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht dient u als bestuursorgaan de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij beschikking binnen twee weken na de laatste dag waarover de dwangsom verschuldigd was, vast te stellen.

Mijn verzoek aan u is om de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom vast te stellen en mij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.


Figlio ideale
Master
 Bericht 
Barbertje kun jij nog eens uitleggen hoe het zit met die opschortingen?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
@Sollie555
Okay :thumb:

Opschorting:
Men verzoekt om het Wob verzoek aan te vullen.
De termijnen staan nu stil tot het moment dat het verzoek is aangevuld.

Echter zoals Furr terecht laat zien, doet het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.

EotS
Master
 Bericht 
Barbertje: Bij deze mijn bezwaarschrift richting gemeente, kan deze zo weg ?

Middels dit schrijven dien ik bezwaar in tegen de handelswijze van de gemeente aangaande mijn verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (hierna te noemen WOB) van xxxxxxx 2011. In uw reactie van xxxxxxxx 2011 stelt u, kortgezegd, dat ik een bezwaar in moet dienen bij de Officier van Justitie en niet bij de gemeente.

Het betreft hier geen bezwaarschrift maar een WOB verzoek, aan een dergelijk verzoek dient u gevolg te geven op grond van artikel 4 en 7, 1e lid WOB. Indien het verzoek schriftelijk is gedaan en u de gegevens niet bezit, dan dient u het verzoek zelf door te sturen aan het orgaan dat de gegevens wel bezit. U dient de verzoeker hiervan schriftelijk in kennis te stellen. In dit geval had u het verzoek door moeten sturen aan de politie. U kunt dus niet stellen dat een dergelijk WOB verzoek ingediend dient te worden bij de Officier van Justitie en niet bij de gemeente. Het verzoek is duidelijk: het is aan u gericht en u dient voor de afhandeling conform de bij wet gestelde regels af te handelen.

Er kan geen onduidelijkheid bestaan over het WOB verzoek van xxxxxxx 2011, dit wordt namelijk duidelijk vermeld. Met geen enkele verwijzing is bij u kenbaar gemaakt dat het een bezwaarschrift betreft. U wordt in deze dan ook onzorgvuldigheid verweten door het verzoek retour te zenden en te verwijzen naar de Officier van Justitie. U handelt hiermee in strijd met artikel 3.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht (hierna te noemen: AWB).

Niet valt in te zien waarom de gemeente xxxxxxxx de opgevraagde gegevens niet zou kunnen leveren. Immers, de beschikkingen worden namelijk door een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente opgelegd. Ook in dit kader wordt verwezen naar het gestelde in de 2e alinea, namelijk dat de gemeente het onderhavig WOB verzoek aan de politie diende toe te zenden indien de gemeente niet zelf over de gevraagde gegevens zou beschikken.

Ik verzoek u primair dit bezwaarschrift als zodanig te behandelen en secundair de bij brief van 16 september 2011 opgevraagde gegevens alsnog aan mij toe te zenden.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
:thumb:
Nog even het volgende:
Voor het bezwaar heb je 6 weken om dit in te dienen, ná de datum van de brief van de gemeente.
De gemeente heeft na jouw bezwaartermijn weer 6 weken om te beslissen op het bezwaar.
Zijn ze te laat dan vangt de dwangsomprocedure aan met een ingebreke stelling.
Je kunt dus hun termijn om te beslissen kort houden door het bezwaar tegen het eind van jouw bezwaartermijn in te dienen om zo een kans te maken op de dwangsom termijnen.
Het vertraagt echter het ontvangen van de verlangde documenten.
Aan jou om een afweging te maken wat zwaarder weegt.

EotS
Master
 Bericht 
Mijn vriendin heeft tot nu toe alle gegevens en ik denk dat de gemeente nattigheid voelt. Heb nu post die gemeente helemaal in verlegenheid gaat brengen via de WOB ontvangen. Deze gegevens zijn ontvangen voor mijn vriendin...
Ik zit nu op de 4e week en ga dit even tactisch spelen.... Er loopt nu 1 dwangsom voor het initiële WOB verzoek. De gemeente heeft namelijk 2 verschillende zaaknummers toegekend, waarvan er 1 is gestuit.

EotS
Master
 Bericht 
Goed, de game goes on ......

Nav WOB docs opgevraagd en gedeelte niet gekregen. bezwaar ingediend en brief ontvangen met de volgende tekst:

Bij brief van xxxxxx (kenmerk xxxxxxxxxxx) heeft u de gemeente xxxxx verzocht om u de ontbrekende stukken toe te zenden waarom u had gevraagd in uw verzoek ingediend op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

U verzoek om 6 stukken voor de beoordeling van de rechtsgeldigheid van een aan u uitgeschreven beschikking.

Wij hebben voor u toegevoegd
<3 stukken>

We gaan ervan uit dat we door het toesturen van deze 3 stukken aan uw vragen in het WOB verzoek hebben voldaan. U heeft nu alle stukken wat deze overtreding betreft in uw bezit. De overige 3 stukken hebben en wij niet in ons bezit dus kunnen wij u ook niet toesturen.

Wij vertrouwen erop ....... bla bla

Wat te doen? het betreft hier een bericht op een bezwaarschrift ex artikel 7:1 AWB ... Geheel geen beslissing ! in gebreke stellen ?? Er is binnen de WOB termijn gereageerd !!

pevo
Master
 Bericht 
Als er nu als nog documenten worden verstrekt is dat toch te laat !!

Ik begrijp dat ze binnen de vier weken vanWOB termijn hebben gereageert, dus dat er nog geen ingebrekestelling is geweest, klopt dat ?

EotS
Master
 Bericht 
Klopt, geen in gebreke omdat binnen de termijn is gereageerd. Daarom bezwaar aangetekend. Gemeente weet niet dat er 2 zaken lopen die beide door mij worden geregisseerd. Voor mijn vriendin 1 en voor mij 1 over hetzelfde "onderwerp". Het is gewoon triest om te zien dat mijn vriendin en ik beide dezelfde zaken opgraven maar totaal verschillende documenten krijgen en ook zaken waar we niet om hebben gevraagd :fp: Maar goed, ik lees dus geen gegrond of ongegrond op dit bezwaar.

Furr
Master
 Bericht 
Er is niet beslist op het bezwaar. Na 6 weken: ingebreke.

pevo
Master
 Bericht 
Furr schreef:
Er is niet beslist op het bezwaar. Na 6 weken: ingebreke.


Dat lijkt mij ook !!

Gaat er na die ingebreke dan ook een dwangsom lopen ??

Figlio ideale
Master
 Bericht 
@mwj, 15 dagen na je ingebrekestelling gaat er dan inderdaad een dwangsom lopen, maar deze krijg je alleen als je bezwaar gegrond wordt verklaard.


Zelf heb ik een Wob verzoek gedaan bij de CVOM (4 juli)
>4 weken later (29 dagen) in gebreke gesteld (2 augustus)
8 weken later dwangsom gevorderd (14 oktober)
17 oktober heeft CVOM beslist op wob verzoek van 4 juli

En nu krijg ik als reactie:
Citaat:
Bedankt voor uw ingebrekestelling van 14 oktober.
Uw wob verzoek is op 17 oktober, derhalve gedurende de eerder genoemde twee weken behandeld.

Gelet op het bovenstaande wijs ik uw verzoek om een dwangsom af.


Mijn brief was een vordering voor de dwangsom en een ingebreke voor het niet beslissen op de hoogte van de dwangsom.
Ze halen hier zaken door elkaar.
Ik heb bezwaar aangetekend bij het cpg tegen deze afwijzing van de ingebrekestelling.

Maar wijzen ze hier nu dan de ingebrekestelling af voor de het Wob verzoek, of wijzen ze de ingebrekestelling af voor het vaststellen van de hoogte van de dwangsom.

Want ze hebben niet gereageerd op mijn ingebrekestelling van 2 augustus, maar op een zekere manier doen ze dat nu toch.

Of kan ik hier ook rechtstreeks mee naar de bestuursrechter stappen?

Aangezien er dan dan geen verplichte voorafgaande bezwaarprocedure geldt. Dat is geregeld door aan artikel 7:1, eerste lid, Awb een uitzondering op de verplichte bezwaarfase toe te voegen, namelijk indien "tegen het besluit beroep openstaat met toepassing van Afdeling 8.2.4a".

Furr
Master
 Bericht 
mwj schreef:
Gaat er na die ingebreke dan ook een dwangsom lopen ??

uiteraard

@DNA: nee hoeft niet.

Hideyoshi
Master
 Bericht 
dna schreef:
Of hoeft dat niet vanwege dat er geen verplichte voorafgaande bezwaarprocedure nodig is. Dat is als ik het goed zeg, geregeld door aan artikel 7:1, eerste lid, Awb een uitzondering op de verplichte bezwaarfase toe te voegen, namelijk indien "tegen het besluit beroep openstaat met toepassing van Afdeling 8.2.4a".


Volgens mij kan je direct naar de bestuursrechterm maar dat zou ik pas doen als de 2e dwangsom ook afgelopen is.

Flep9
Master
 Bericht 
Als ze besloten hebben op je dwangsom dan krijg kunnen ze de ingebreke afwijzen, ze hebben het dwangsombesluit binnen de 14 dagen genomen. Als ze na de 14 dagen besloten hebben op de dwangsom dan heb je recht op een 2e dwangsom. Dan moet je een afwijzing zeker aanvechten :)

Hideyoshi
Master
 Bericht 
dna schreef:
Maar wijzen ze hier nu dan de ingebrekestelling af voor de het Wob verzoek, of wijzen ze de ingebrekestelling af voor het vaststellen van de hoogte van de dwangsom.

Ze wijzen volgens mij je ingebrekestelling af.

Hideyoshi
Master
 Bericht 
In het algemeen:

Als de dwangsom vordert bij CVOM, of het nu de eerste of de tweede is, en men wijst af of reageert helemaal niet, kan je dan niet beter direct naar de bestuursrechter i.p.v. Coll PG? Dit i.v.m. de doorlooptijd?

Furr
Master
 Bericht 
Zou kunnen ja. Maar PG is bezwaar en extra kans op som ;) + het feit dat dit nog niks kost.

Hideyoshi
Master
 Bericht 
Furr schreef:
Zou kunnen ja. Maar PG is bezwaar en extra kans op som + het feit dat dit nog niks kost.

Klopt, maar ik ben 'bang' dat PG op een slinkse wijze CVOM weet te helpen zodat ze de dwangsom niet hoeft te betalen.

Flep9
Master
 Bericht 
helmond32 schreef:
Klopt, maar ik ben 'bang' dat PG op een slinkse wijze CVOM weet te helpen zodat ze de dwangsom niet hoeft te betalen.


Het zou volslagen belachelijk zijn als het College PG meewerkt aan "fabricatie" van bewijs. Wat ze wel doen is als de donder het CVOM inlichten dat die je zaken eruit gaan plukken. Mocht je dat dus willen voorkomen dan gebruik je de hele bezwaartermijn. Ik heb nu een aantal dwangsommen gekregen, 2 iig al toegewezen gekregen, 4 of 5 moeten nog uit m'n hoofd gezegd. Allemaal na bezwaar bij het CPG.

Mochten ze niet op tijd besluiten op m'n dwangsom dan laat ik ze dat wel met een vorderingsbrief en ingebrekestelling weten.

Figlio ideale
Master
 Bericht 
Het voordeel in mijn geval is dat als ik via het cpg ga, dat de 2e dwangsom doorloopt.
Uiteindelijk ga ik toch naar de bestuursrechter als het cpg het afwijst.
Want ik heb gewoon fax bewijzen, en hier haalt de CVOM duidelijk alles door elkaar.

Tegen de tijd dat het cpg uitspraak heeft gedaan is de 2e dwangsom afgelopen.
Dan wordt die ingebrekestelling vernietigd door de bestuursrechter en verbeurd de CVOM een 2e dwangsom aan mij :D

Nu is er namelijk al 1260 euro opgebouwd voor de 1e (daarom gevorderd), de bestuursrechter zal deze uiteindelijk toekennen, en daarmee betekent het ook dat ze ten onrechte de ingebrekestelling hebben afgewezen (dat hebben ze feitelijk niet eens gedaan aangezien ze denken dat mijn ingebrekestelling gaat over het Wob verzoek) en dan kan ik dus de 2e dwangsom vorderen omdat ze de ingebrekestelling niet hebben afgewezen en omdat de 1e is uitgekeerd en toegewezen.

Hideyoshi
Master
 Bericht 
dna schreef:
Tegen de tijd dat het cpg uitspraak heeft gedaan is de 2e dwangsom afgelopen.

Slim :thumb:

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
EotS schreef:
Wat te doen? het betreft hier een bericht op een bezwaarschrift ex artikel 7:1 AWB ... Geheel geen beslissing ! in gebreke stellen ?? Er is binnen de WOB termijn gereageerd !!

Dit is toch weer zo'n geval van een publiekrechtelijke handeling van een bestuursorgaan overeenkomstig Awb art 1:3. Hier staat beroep tegen open. Dit staat gelijk aan een beslissing. De dwangsom is gestuit.
In gebreke toepassen kan niet.

EotS
Master
 Bericht 
Dus beroep instellen bij de bestuursrechter ?? Er is immers geen beslissing op het bezwaar genomen en ik mis nog steeds documenten ... O:)

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
dna schreef:
Maar wijzen ze hier nu dan de ingebrekestelling af voor de het Wob verzoek

Ingebreke stelling.

dna schreef:
Want ze hebben niet gereageerd op mijn ingebrekestelling van 2 augustus, maar op een zekere manier doen ze dat nu toch.

Ze doen het nu toch.

dna schreef:
Aangezien er dan dan geen verplichte voorafgaande bezwaarprocedure geldt. Dat is geregeld door aan artikel 7:1, eerste lid, Awb een uitzondering op de verplichte bezwaarfase toe te voegen, namelijk indien "tegen het besluit beroep openstaat met toepassing van Afdeling 8.2.4a".

Dit is helemaal niet van toepassing. De administratieve rechter heeft hier niets mee te maken.
Je moet hier rechtstreeks naar de bestuursrechter.

gsi88
Respect
 Bericht 
 
Begrijp ik nu goed dat je alleen de dwangsom krijgt wanneer je zaak gegrond word verklaard?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
EotS schreef:
Dus beroep instellen bij de bestuursrechter ?? Er is immers geen beslissing op het bezwaar genomen en ik mis nog steeds documenten ... O:)

De publiekrechtelijke handeling van het bestuursorgaan staat gelijk aan een beslissing.
Alleen op de nog missende documenten kun je naar de bestuursrechter.

Figlio ideale
Master
 Bericht 
Citaat:
dna schreef:

Citaat:
Want ze hebben niet gereageerd op mijn ingebrekestelling van 2 augustus, maar op een zekere manier doen ze dat nu toch.

Ze doen het nu toch..


In dat geval hebben ze geen beslissing genomen op de hoogte van de dwangsom dus loopt de dwangsom op dwangsom nog door.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Je mist procesbelang.
dna schreef:
Gelet op het bovenstaande wijs ik uw verzoek om een dwangsom af.

De dwangsom is afgeschoten. Zaak bestaat niet meer.

EotS
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
De publiekrechtelijke handeling van het bestuursorgaan staat gelijk aan een beslissing. Alleen op de nog missende documenten kun je naar de bestuursrechter.


Maar een bezwaarschrift dient toch gegrond, ongegrond of niet-ontvankelijk te worden verklaard ??. Alleen de toezending van een briefje (de "publieksrechtelijke handeling") is toch niet voldoende voor de afhandeling van een bezwaarschrift (in tegenstelling tot het initieel WOB verzoek) ?? Ook wordt niet vermeld dat beroep open staat tegen deze beslissing (art. 6:23AWB).

Furr
Master
 Bericht 
Dat lijkt mij ook en hetzelfde gehad bij DUO... bezwaar kan alleen G/O/NO worden verklaard.

Figlio ideale
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
De dwangsom is afgeschoten. Zaak bestaat niet meer.


Ok, dan is het dus kwestie van de dwangsom innen via de bestuursrechter, maar niet de dwangsom op dwangsom.

Ik heb wel nog een bezwaar ingediend bij het cpg tegen het afwijzen van de dwangsom, als het cpg de beslissing vernietigt van de CVOM om geen dwangsom toe te kennen. Loopt er achteraf gezien dan toch nog de dwangsom op dwangsom?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Denk ik wel. Wacht op de beslissing van de PG's.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
EotS schreef:
Alleen de toezending van een briefje (de "publieksrechtelijke handeling") is toch niet voldoende voor de afhandeling van een bezwaarschrift (in tegenstelling tot het initieel WOB verzoek) ?? Ook wordt niet vermeld dat beroep open staat tegen deze beslissing (art. 6:23AWB).

Jurisprudentie leert dat dit ook niet meer hoeft.
Je moet bezwaar indienen omdat er niet op het Wob verzoek is beslist.

 Pagina 1 van 61 [ 3003 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Bing [Bot] en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy