» Juridisch » WOB helpdesk Reclamevrij? Log aub in, kost niets   

Postingstijd interval gedetecteerd van 65.3 dagen. Deze pagina bevat dus deels relatief oude berichten.


 Pagina 31 van 31  [ 1530 berichten ]
ArneL
Pro
 Bericht 
 
Niet om het een of ander, maar de kantonrechter volgt wel degelijk (onbegrijpelijke) rechtspraak van de Afdeling:
ABRvS 10 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4448, r.o. 4.1 schreef:
(...)Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 16 april 2014 in zaak nr. 201302645/1/A3) kan het bestuursorgaan niet krachtens 4:17, eerste lid, van de Awb een dwangsom verbeuren wegens het niet tijdig nemen van een dwangsombesluit. De Afdeling overweegt dat in lijn met deze uitspraak moet worden geoordeeld dat ook geen dwangsom wordt verbeurd bij het niet tijdig nemen van een besluit op bezwaar tegen een dwangsombesluit.
Ook oa. ABRvS 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2169 en ABRvS 22 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2307.

Feitelijk
Master
 Bericht 
Dat is dwangsom op dwangsom.
Het gaat hier over dwangsom op niet nemen van beslissing op administratief beroep.

Een beschikking waarbij een verkeersboete is opgelegd, zoals in dit geval, is eveneens een ambtshalve te nemen beschikking. Op grond van de uitspraak van 10 december 2014 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verbeurt de officier van justitie geen dwangsommen indien hij niet tijdig beslist op het administratief beroep van betrokkene gericht tegen de ambtshalve opgelegde verkeersboete.


TMFKAV
Master
 Bericht 
In r.o. 3.3 snappen ze het nog, maar in 3.4 slaan ze de plank echt volledig mis :-?

Citaat:
Dat is dwangsom op dwangsom.


Of dwangsom wegens NTB op een bezwaar tegen (de afwijzing /hoogte van) een dwangsom, omdat de beslissing omtrent de dwangsom ambtshalve is (4:18 Awb).

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
TMFKAV schreef:
Weet uit betrouwbare bron dat die zaak waar hier boven naar verwezen is heeft ook wat voeten in de aarde gehad, voordat de CVOM het beroep door wilde sturen. Tegenwoordig gaat het na 6 weken rechtstreeks naar de rechtbank.

Dit is een zeer complexe zaak, maar het lijkt mij alsof het hof het argument dat een verzoek om de beslissing van de officier van justitie te heroverwegen als beschikking op aanvraag dient te worden geïnterpreteerd heeft verworpen:
Hof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2750, r.o. 5 schreef:
5. Gelet op het voorgaande stelt het hof vast dat aan het beroepschrift van 1 november 2012 ten grondslag ligt de hiervoor vermelde brief van 19 januari 2012. Het daarin gedane verzoek om de beslissing van 11 augustus 2011 met CJIB-nummer 50624542150290670 te vernietigen moet worden aangemerkt als een verzoek aan de officier van justitie om gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot intrekking, hangende beroep en niet, zoals de gemachtigde in zijn bezwaarschrift van 28 april 2012 stelt, als een verzoek om een beschikking op aanvraag te geven. In verband hiermee hadden die brief en het bezwaarschrift van 28 april 2012 alsmede de zich niet in het dossier bevindende ingebrekestelling van 18 maart 2012 en de beslissing van de CVOM van 20 maart 2012 moeten worden doorgezonden naar de kantonrechter in de rechtbank Utrecht teneinde de door de gemachtigde opgeworpen punten in het kader van het daar aanhangige beroep aan de orde te laten komen.

Bestuursrechter, bijzondere bestuursrechter, kantonrechter en dan twee verschillende rechtbanken! Het loopt alles door elkaar!

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
Het hof stelt nieuwe eisen aan een IGS ex art. 4:17 Awb:
GH Arnhem-Leeuwarden 30 april 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3333, r.o. 10 schreef:
In de brief die de gemachtigde beschouwt als ingebrekestelling heeft de gemachtigde gesteld dat niet op het administratief beroep is beslist en dat de beslistermijn is verstreken. De gemachtigde verzoekt om binnen twee weken te beslissen op het beroep. Het hof stelt vast dat in deze brief het woord ingebrekestelling niet voorkomt, noch wordt de officier van justitie gemaand om op het administratief beroep te beslissen. De door de gemachtigde als ingebrekestelling beschouwde brief kan, gelet op de inhoud daarvan, niet als ingebrekestelling in de zin van artikel 4:17, derde lid, Awb worden aangemerkt. Dit brengt mee dat de kantonrechter het beroep met betrekking tot het niet vaststellen van een dwangsom ten onrechte ontvankelijk heeft geacht. De beslissing van de kantonrechter moet in zoverre worden vernietigd. Het hof zal doen hetgeen de kantonrechter had behoren te doen.

Een rechtsgeldige IGS in Wahv-zaken dient dus (boven de eisen van de Afdeling):

1) De officier van justitie te manen om alsnog een besluit te nemen
2) Het woord "ingebrekestelling" te bevatten

pevo
Master
 Bericht 
Owh zijn die keuzen in Leeuwarden weer eens bezig geweest met zichzelf op de kaart te zetten, onvoorstelbaar dit weer :fp:

TMFKAV
Master
 Bericht 
Citaat:
De waarde per punt bedraagt € 487,-


Dat was vorig jaar ......... :kniktja:

Kneuzen dus.

Ze hadden na r.o. 7 al kunnen stoppen, waarom de eisen aan de IGS weer aanscherpen? (= volgens MvT vormvrij !!)

944 guy
Master
 Bericht 
Ik heb een bezwaar op een WOB besluit ingediend bestaande uit 26 items. Het CVOM heeft hierop gereageerd door (niet expliciet) op een paar items te beslissen door deze aan mij op te sturen. Voor de rest hebben ze het verzoek doorgestuurd naar het CJIB. Dit hebben ze gedaan door mij een kopie te sturen van de doorzendbrief, met als bijlage mijn oorspronkelijke brief.

Zij hebben in hun doorzendbrief naar het CJIB NIET aangegeven op welke verzoeken zij hebben gereageerd, noch welke verzoeken het CJIB aan moet beantwoorden. Het gevolg is dat ik straks niet meer hard kan maken wie hier verzuimt bepaalde documenten op te sturen.

Als bezwaargrond heb ik aangevoerd:
Citaat:
In uw beslissing geeft u aan niet in het bezit te zijn van alle gevraagde documenten,
en u daarom het verzoek doorstuurt. Dit wordt geeist door artikel 4 WOB. Echter is
het origineel doorgestuurd zonder dat u in het begeleidend schrijven de betre ende
instantie (in dit geval het CJIB) verzoekt op speci eke verzoeken in te gaan, noch
welke u reeds beantwoord heeft. Hierdoor is het voor mij onmogelijk geworden om
te beoordelen of het CJIB vervolgens correct op alle nog openstaande verzoeken
reageert. In geval het CJIB niet aan alle individuele verzoeken gehoor geeft, is het
voor mij onmogelijk geworden alsnog een beslissing op de individuele verzoeken af
te dwingen daar het niet meer vaststaat welke instantie verantwoordelijk is voor
elk individueel verzoek. Een correcte doorzending dient ten minste te bevatten:
expliciete vermelding (met verwijzing naar mijn WOB verzoek) op welke verzoeken u
reeds heeft beslist en een expliciete vermelding (met verwijzing naar mijn WOB
verzoek) welke verzoeken de volgende instantie dient te behandelen.

Nu beweert het CVOM dat ik geen gronden heb aangevoerd. Is dit scherper te formuleren opdat ik hier in vervolg geen gedoe meer mee krijg?

Bartoow
Die hard
 Bericht 
bestaat jouw bezwaar uit 26 gronden of is je bezwaar gericht tegen jouw wob-verzoek (die uit 26 punten bestaat)?

ArneL
Pro
 Bericht 
 
Je hebt bezwaar gemaakt tegen een besluit in de zin van de Awb, maar de grond is gericht tegen een feitelijke handeling... Art. 4 WOB zegt niets over de wijze van doorzending aan het andere bestuursorgaan. Het gaat hier m.i. niet om een ongemotiveerd bezwaar, maar de grond kan kennelijk niet leiden tot herroeping van het besluit, zodat het (kennelijk) ongegrond is.

944 guy
Master
 Bericht 
Dikke fail...
Ik stuurde 4,5 week terug een bezwaar naar et CJIB mbt een WOB besluit welke onvolledig was. Nu constateerde ik dat ik nog niks heb ontvangen, tijd voor een in gebreke stelling. Terugkijkend naar de brief welke ik heb gestuurd, zie ik dat de datum bovenaan ontbreekt :fp: Echter is deze verstuurd door postbode.nu.
Is de poststempel op de brief voldoende als datering van een brief?

dikkydik
Master
 Bericht 
944 guy schreef:
Is de poststempel op de brief voldoende als datering van een brief?


Stempel met de datum van ontvangst.
Van de CVOM weet ik dat ze alles stempelen, of het CJIB dit ook doet?
Anders de ontvangstadministratie opwobberen.

En als ze de ontvangst gaan betwisten, dan komt het aan op het verzendbewijs van postbode.eu.

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
Kan mij even iemand op jurisprudentie wijzen waaruit blijkt dat er voor schriftverkeer (niet zijnde bezwaarschriften) van burgers naar bestuursorganen de verzendtheorie geldt?

TMFKAV
Master
 Bericht 
Waarom zou voor andere geschriften die theorie niet gelden, indien het voor formele stukken zoals bezwaar- en beroepsschriften wel geldt?

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
Ook andere stukken (niet zijnde een bezwaar- en beroepschrift kunnen trouwens van "formeel" karakter zijn - denk aan aanvragen!).

Twee mogelijke redenen waarom de ontvangsttheorie en niet de verzendtheorie zou kunnen gelden:

1. Omdat de verzendtheorie haar oorsprong in art. 6:9 Awb heeft - een bijzondere bepaling omtrent bezwaar en beroep:
Art. 6:9 Awb schreef:
1 Een bezwaar- of beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen.
2 Bij verzending per post is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.


2. Omdat de ontvangsttheorie ex art. 37, derde lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, ingevolge art. 59 van Boek 3 ook buiten het vermogensrecht van toepassing is, voor zover de aard van de rechtshandeling of van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.

Art. 37, derde lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek schreef:
Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring moet, om haar werking te hebben, die persoon hebben bereikt. Nochtans heeft ook een verklaring die hem tot wie zij was gericht, niet of niet tijdig heeft bereikt, haar werking, indien dit niet of niet tijdig bereiken het gevolg is van zijn eigen handeling, van de handeling van personen voor wie hij aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel draagt.

Art. 59 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek schreef:
Buiten het vermogensrecht vinden de bepalingen van deze titel overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de rechtshandeling of van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.


Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
3. Omdat de Wob als lex specialis van de ontvangsttheorie uitgaat (art. 6, eerste lid, Wob).

4. Omdat een hoogstrechterlijke uitspraak deze zienswijze steunt (vgl. CBb 03 mei 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BM3424):
Met haar stellingen omtrent de Awb heeft appellante kennelijk een beroep willen doen op de in artikel 6:9, tweede lid, van de Awb vervatte verzendtheorie. Het beroep van appellante op die bepaling kan haar niet baten, nu een dergelijke bepaling (die in artikel 6:9, tweede lid, is gegeven in afwijking van de in het eerste lid, geformuleerde eis van ontvangst binnen de bezwaar- en beroepstermijn) niet is opgenomen in de regelgeving die in het onderhavige geval van toepassing is.
Volgens mij is deze uitspraak direct op de aanvraag ex art. 3 Wob toepasbaar nu dat er in beide gevallen (de subsidieaanvraag en de aanvraag ex art. 3 Wob) sprake is van een aanvraag en dat de bijzondere wetten (zoals de Wob) de ontvangsttheorie van toepassing verklaren.

TMFKAV
Master
 Bericht 
Geen idee waar je heen wilt ..... maar er even een (fictieve) casus van.

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
Nu dat de ontvangst- en niet de verzendtheorie van toepassing is is de verzenddatum van de aanvraag volledig irrelevant en is de datum van ontvangst het enige dat telt om de start van de beslistermijn te bepalen. Voor de bepaling wanneer een aanvraag werd ontvangen is volgens het CBb het volgende van belang: a) De verklaring van het bestuursorgaan dat een poststuk op een bepaalde dag werd ontvangen; b) de op het poststuk afgestempelde ontvangstdatum; c) uitleg over de manier van verwerking van inkomende post.

Dit heeft een aantal consequenties:
1. Nu dat sommige bestuursorganen zoals het 'Parket' CVOM de fax helemaal hebben afgeschaft, zullen een groot aantal van Wob-bezwaren niet-ontvankelijk of ongegrond worden verklaard omdat de per gewone post verzonden aanvragen eerst dagen of weken later worden 'ontvangen'. Het is aan de aanvrager om te bewijzen dat het stuk bijv. op dinsdag en niet pas op vrijdag werd ontvangen. Een beroep op de verzendtheorie en dat het op zaterdag verzonden stuk in de loop van normale postbezorging het bestuursorgaan op dinsdag zou hebben bereikt heeft onder te ontvangsttheorie geen kans van slagen. Het op dezelfde dag versturen van een aanvraag per post en fax om zo een inverzuimstelling te voorkomen behoort niet meer tot de mogelijkheden omdat de fax helemaal werd afgeschaft.
2. Een consequentie hiervan is dat het spelletje aannemelijk maken verzending vs ontzenuwen vermoeden van ontvangst helemaal geen rol speelt nu dat de aanvrager ontvangst en niet verzending van een poststuk dient te bewijzen.
3. Hogere kosten voor aangetekende verzending.

Nu een casus:
A verstuurt op zaterdag 19 maart 2016 een aanvraag naar een bestuursorgaan en voert het verzonden poststuk in haar verzendadministratie in. A noteert - op basis van de verzendtheorie - 22 maart 2016 als ontvangstdatum - A meent dat de aanvraag het bestuursorgaan in de loop van een normale postbezorging immers op dinsdag (drie dagen na verzending) zou moeten bereiken. A verneemt verder niets van het orgaan en verstuurt op 20 april 2016 per post een IGS. Op 22 juni 2016 maakt het bestuursorgaan de gevraagde stukken openbaar, stelt dat de aanvraag eerst op 24 maart 2016 werd ontvangen en constateert dat geen dwangsom werd verbeurd. Gezien dat de ontvangsttheorie van toepassing is dunkt het mij dat A geen recht op een dwangsom heeft omdat zij niet erin is geslaag te bewijzen dat haar aanvraag reeds op 22 maart 2016 door het bestuursorgaan werd ontvangen.

Wat ik globaal gezien wil zeggen:
Het is aan de aanvrager om ontvangst van de aanvraag te bewijzen. Dat kan middels aangetekende verzending, persoonlijke aflevering of verzending per bode.

TMFKAV
Master
 Bericht 
Wat ik globaal gezien wil zeggen:
Het is aan de aanvrager om ontvangst van de aanvraag te bewijzen. Dat kan middels aangetekende verzending, persoonlijke aflevering of verzending per bode.


Klopt !!

Afwijzing DS wegens IGS prematuur ?

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
In mijn theoretische casus zou de IGS inderdaad prematuur zijn! En omdat niemand kan weten wanneer het bestuursorgaan 'besluit' dat een poststuk werd 'ontvangen' is het onmogelijk om de laatste beslisdag te berekenen. Het gevolg hiervan zou dus moeten zijn om in de aanvraagfase alle stukken aangetekend te versturen of zelf af te leveren en eerst in de bezwaarfase - gebruikmakende van de verzendtheorie - stukken per gewone post te versturen.

Of ziet dat iemand anders?

TMFKAV
Master
 Bericht 
Het gevolg hiervan zou dus moeten zijn om in de aanvraagfase alle stukken aangetekend te versturen


Of een ruimere termijn aan te houden voor de IGS ......

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
Dat kan natuurlijk. De nadeel ligt wel in een lagere dwangsom - drie dagen zijn al EUR60 'waard'! Niet iedere IGS leidt tot een dwangsom en de kosten van een aangetekende brief zijn met EUR7,95 niet te verwaarlozen. Men dient dus een afweging te maken tussen de kosten van aangetekende verzending en de kans op een dwangsom. In geval van verzending per gewone post blijft natuurlijk altijd het risico over dat het schrijven nimmer wordt 'ontvangen'. Een kwaadwillig bestuursorgaan zou eigenlijk ermee weg moeten komen.

Zoals ik eerder schreef: Ik heb een manier gevonden om voor EUR 5 poststukken aangetekend te versturen en bij zulk een lage prijs wordt deze afweging aangetekend vs. gewone post veel makkelijker. Als je meer wil weten stuur mij een PB.

TMFKAV
Master
 Bericht 
De nadeel ligt wel in een lagere dwangsom


Het gaat toch niet om de (hoogte van de) DS, maar om het spoedig verkrijgen van de verzochte informatie ........ ??

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
Natuurlijk gaat het in de hoofdzaak om het spoedig verkrijgen van informatie. Maar dat behoeft toch geen bespreking? De dwangsom is enkel de stok achter de deur.

TMFKAV
Master
 Bericht 
De dwangsom is enkel de stok achter de deur.


Citaat:
De nadeel ligt wel in een lagere dwangsom - drie dagen zijn al EUR60 'waard'!


:glaasje:

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
TMFKAV schreef:
:glaasje:

Is dit jouw manier van zeggen dat je het met mij omtrent de ontvangsttheorie eens bent? (f)

Walker
Master
 Bericht 
Ik heb een manier gevonden om voor EUR 5 poststukken aangetekend te versturen


Samen met een baksteen, via DHL?

Happy Go Lucky
Die hard
 Bericht 
 
Walker schreef:
Samen met een baksteen, via DHL?
Heeeeel koud!

TMFKAV
Master
 Bericht 
Brievenbuspakje via PostNL = €3.50

Track&Trace, alleen zonder handtekening. Wel bevestiging aflevering en dus ontvangst aangetoond.

(gebruik ik nu al een jaar en nog maar één keer meegemaakt dat de aflevering niet door PostNL is bevestigd, maar wel door de ontvanger)

tamso1968
Pro
 Bericht 
 
Citaat:
Samen met een baksteen, via DHL?


Ooit de belastingdienst via een antwoordnummer zo een kado gegeven.
Ik kreeg later een kado terug van ca 2700 wegens een foutieve definitieve belastingaanslag.
Dat probeerde ze nog zonder geluk terug te vorderen.

 Pagina 31 van 31 [ 1530 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy