» Juridisch » WOB helpdesk Reclamevrij? Log aub in, kost niets    Pagina 1 van 61  [ 3003 berichten ]
Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
:o De Wet Dwangsom is per 1 oktober in werking getreden :o

Dit heeft gevolgen voor onze Wob verzoeken
Citaat:
De overheid moet nu binnen twee weken beslissen over een verzoek om informatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Die termijn wordt VIER weken. De overheid heeft de mogelijkheid de beslissing eenmalig te verdagen. In dat geval wordt de totale termijn acht weken. De beslistermijnen over bezwaren in het kader van de Algemene wet bestuursrecht variëren nu van zes tot tien weken. De beslissing kan vier weken worden verdaagd.


Welke voordelen heeft de Wet Dwangsom voor U.
Citaat:
Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn zonder dat de overheid beslist over uw aanvraag? Dan stuurt u het bestuursorgaan waarbij u de aanvraag heeft ingediend, een brief [zie hieronder] waarin u vraagt om een dwangsom. Hiermee stelt u de overheid ‘in gebreke’. De overheid heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen:

1. De dwangsom begint automatisch te lopen
Als u de overheid in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen (en bedraagt maximaal euro 1260).
2. U kunt direct beroep instellen
Als u de overheid in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet meer (zoals in de huidige situatie) eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de overheid verplicht om alsnog

bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken.


ruitenheer schreef:
In grote lijnen:
Het bestuursorgaan neemt niet binnen de wettelijke termijn een besluit
Je stelt het bestuursorgaan in gebreke
Na 14 dagen begint de dwangsom te lopen
Tijdens de 1e 14 dagen bedraagt de dwangsom euro 20 per dag
Tijdens de 2e 14 dagen bedraagt de dwangsom euro 30 per dag
Tijdens de 3e 14 dagen bedraagt de dwangsom euro 40 per dag
Binnen 2 weken na de laatste dag waarover de dwangsom geldt neemt het bestuursorgaan bij beschikking een besluit over de hoogte van de dwangsom
Binnen 6 weken na deze beschikking wordt de dwangsom uitbetaald.DE WOB TERMIJN VOOR ONS WORD DUS 4 WEKEN i.p.v 2 weken.
Pas de Wob stappen hierop aan :kniktja:
Het Bezwaarschrift onder Bestuursrecht (BOB) (Mulder Stap 1.2) komt te vervallen


De voorbeeld stappen in het stappenplan wordt z.s.m. aangepast, maar dit kan even duren.

Voorbeeld in gebreke brief:
http://www.minbzk.nl/aspx/download.aspx ... lissen.pdf

DENK EROM DIT IS GELDIG VOOR WOB-VERZOEKEN VANAF 1 OKTOBER 2009

Verdere informatie:
http://www.minbzk.nl/wetdwangsom

Opa TRP
Master
 Bericht 
 
Lees ik nou goed dat dit dus serieus flink geld gaat opleveren als ze niet op tijd beslissen op een WOB-verzoek????

Bussloo
Master
 Bericht 
Hoe zit het als ze wel beslissen maar niet alle gevraagde zaken opsturen? Geldt een doorstuurbrief (verzoek doorgezet naar politie) ook als een tijdig antwoord? Vragen te over dus.

Zou het kunnen dat ze alle WOB verzoeken i.h.k.v. de WAHV standaard al gaan verdagen?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Opa TRP schreef:
Lees ik nou goed dat dit dus serieus flink geld gaat opleveren als ze niet op tijd beslissen op een WOB-verzoek????

:kniktja: :lol:

Arno
FS Meldingen
 Bericht 
Jammer van die twee extra weken dan ;)

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Bussloo schreef:
Hoe zit het als ze wel beslissen maar niet alle gevraagde zaken opsturen? Geldt een doorstuurbrief (verzoek doorgezet naar politie) ook als een tijdig antwoord? Vragen te over dus.

Het lijkt me nu beter (VEEL LEUKER) om de Wob te splitsen. 1 verzoek naar het OM en het andere verzoek naar de politie. DUBBELE KANSEN :roflol:

Bussloo schreef:
Zou het kunnen dat ze alle WOB verzoeken i.h.k.v. de WAHV standaard al gaan verdagen?

Dat verwacht ik wel :[ Maar ja, hoeveel Wob verzoeken gaan er nu al over de 8 weken heen......

BMW-gek
Master
 Bericht 
Barbertje schreef:
Het lijkt me nu beter (VEEL LEUKER) om de Wob te splitsen. 1 verzoek naar het OM en het andere verzoek naar de politie. DUBBELE KANSEN


Net de roulettetafel in het Holland Casino. Spreid u kansen :P :colaatje:

volvofan
Pro
 Bericht 
 
Barbertje schreef:
stappen in het stappenplan


ik heb deze week stap 1 gedaan, met daarin de tekst dat ik binnen twee weken de stukken wil hebben.
betekent dit dat stap 1.1 er nu pas na 4 weken uitgaat.
Moet ik er nog een brief achter aansturen dat ze ipv 2 weken nu 4 weken de tijd krijgen.
Nog een andere vraag
Als de ovj vraagt aan een verbalisant om een pv op te maken krijgt hij dan jouw lezing van het voorval vooraf te zien?
met dank

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
volvofan schreef:
betekent dit dat stap 1.1 er nu pas na 4 weken uitgaat.

Stap 1.1 nu dus na 4 weken.
Nieuwe brief niet nodig, zij zullen dit opmerken in de beslissing die je gaat ontvangen.

volvofan schreef:
Als de ovj vraagt aan een verbalisant om een pv op te maken krijgt hij dan jouw lezing van het voorval vooraf te zien?

Dat zou kunnen. Is nu waarschijnlijk ook al het geval.

MofkaP
FS Juridisch
 Bericht 
Om maar meteen de knuppel in het hoenderhok te gooien en alle illusies en eurotekens in de ogen weg te nemen:

Is een verzoek om informatie (en de verstreking daarvan) onder art. 3 van de WOB een beschikking als gedefinieerd in art. 1:3 van de Awb?

Lijkt mij toch niet.

De dwangsom geldt alleen ten aanzien van beschikkingen.

Ga je dus niet rijk rekenen.

De enige wijziging van belang voor de WOB is dat de eerste beslistermijn op het verzoek tot informatie naar vier weken is verlengd.

Marcel
FS medewerker
 Bericht 
Morgen maar eens weer een lot kopen...

ruitenheer
Master
 Bericht 
 
MofkaP schreef:
Is een verzoek om informatie (en de verstreking daarvan) onder art. 3 van de WOB een beschikking als gedefinieerd in art. 1:3 van de Awb?

Ja, het is bij het invoeringstraject ook diverse malen als voorbeeld genoemd.

Citaat:
Dat ligt anders bij de termijnen waarbinnen bestuursorganen dienen te beslissen op een verzoek om informatie krachtens de Wet openbaarheid van bestuur (artikel 6 Wob) of op een bezwaarschrift krachtens de Algemene wet bestuursrecht (artikel 7:10 Awb). Alle bestuursorganen hebben – vaak op grote schaal - met deze termijnen te maken. Uit de inventarisatie bleek dat deze termijnen in zeer brede kring worden ervaren als te krap en te uniform. In de praktijk worden deze termijnen in een groot aantal gevallen niet gehaald, terwijl dat lang niet altijd op te lossen valt door organisatorische maatregelen. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan zeer omvangrijke informatieverzoeken (Wob) en aan situaties waarin in bezwaar een nieuw inhoudelijk besluit moet worden voorbereid, waarvoor nieuwe gegevens moeten worden verzameld. Inwerkingtreding van de dwangsomregeling zal daarom gepaard moeten gaan met een zodanige wijziging van deze termijnen, dat het in beginsel mogelijk moet zijn om ze wel in alle gevallen te halen. Daarvoor wordt momenteel een wetsvoorstel voorbereid. Wij gaan er vooralsnog van uit dat het mogelijk moet zijn om deze wetswijziging nog dit kalenderjaar in het Staatsblad te krijgen, tegelijk met de – dan dus bekrachtigde – Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.


http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=110948

Marcel
FS medewerker
 Bericht 
Mooi schreeuwerige titel ook.. O:)

MofkaP
FS Juridisch
 Bericht 
Daar staat nog steeds niet dat de dwangsom ook voor een WOB-verzoek geldt.
Daar staat alleen de reden waarom de termijn wordt verlengd; niet dat bij overschrijding van die termijn een dwansom wordt verbeurd.
In de Awb staat wel expliciet dat de dwangsom is voorbehouden aan het niet tijdig nemen van een beschikking.

In de WOB wordt nergens over beschikking gesproken, alleen over beslissing en besluit.

Archz0r
Nieuwkomer
 Bericht 
 
In hoeverre geldt dat voor bekeuringen van voor oktober? Ik heb stap 1 eind september op de bus gedaan met een termijn van 2 weken daarin.

Daniël Mantione
Laat zich horen
 Bericht 
 
Citaat:
Het Bezwaarschrift onder Bestuursrecht (BOB) (Mulder Stap 1.2) komt te vervallen


Ik denk het niet. Het vervalt alleen maar als men geen besluit neemt. In ieder ander geval (document bestaan niet, zogenaamd tegen de privacy, zogenaamd niet van toepassing, ....) is wel een (negatief) besluit genomen en is er nog steeds een bezwaar nodig.

ruitenheer
Master
 Bericht 
 
MofkaP schreef:
In de WOB wordt nergens over beschikking gesproken, alleen over beslissing en besluit.

In de Awb zijn een aantal definities opgenomen:
Artikel 1:3 schreef:
1.
Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
2.
Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan.
3.
Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen.


MofkaP
FS Juridisch
 Bericht 
Ja?
En?

Is een verzoek om informatie (een aanvraag voor) een beschikking?

In het hele traject van kamerstukken komt de WOB in samenhang met de wet dwangsom niet voor.
Behalve m.b.t. verlenging van de eerste termijn.

ArjenR
Master
 Bericht 
Moeten alle wetten op grond waarvan beschikkingen worden genomen dan in de Kamerstukken terug te vinden zijn?

Mij is ook geleerd dat dit een beschikking is.

Overigens wordt de WOB wel in samenhang met de wet dwangsom in de Kamerstukken genoemd:
kamerstuk 31844, nummer 3 schreef:
Bij brief d.d. 6 maart 2008 heeft de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties de Kamer bericht dat enkele wettelijke
termijnen worden aangepast naar aanleiding van de Wet dwangsom
(Kamerstukken II 2007/08, 29 934, nr. 24). Dat geldt in de eerste plaats voor
de termijn om te beslissen op een bezwaarschrift krachtens de Algemene
wet bestuursrecht (artikel 7:10 van de Awb), en bij de termijn om te
beslissen op een verzoek om informatie krachtens de Wet openbaarheid
van bestuur (artikel 6 van de Wob).


ruitenheer
Master
 Bericht 
 
Even op de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken
http://www.minbzk.nl/onderwerpen/openbaar-bestuur/goed-openbaar/wet-dwangsom gekeken. Daar staan een aantal documenten over de wet dwangsom. In de "circulaire Wet Dwangsom" staat:
Citaat:
3. Wat is nieuw?
Na inwerkingtreding van de wet verandert het volgende:
1. Wanneer een bestuursorgaan de beslissing op een aanvraag niet tijdig heeft genomen, dan is het een dwangsom aan de aanvrager verschuldigd voor elke dag dat de beslissing uitblijft.

Citaat:
4. Wat is een aanvraag?
Onder een aanvraag wordt verstaan een verzoek van een belanghebbende (dit kan ook een derde-belanghebbende zijn) om een besluit te nemen. Dit kan bijvoorbeeld de aanvraag voor een vergunning, de aanvraag voor een uitkering of een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid bestuur zijn.


Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Citaat:
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht,
de Wet openbaarheid van bestuur en enkele
andere wetten in verband met de
inwerkingtreding van de Wet dwangsom en
beroep bij niet tijdig beslissen
A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
19 mei 2009
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

ARTIKEL II
Artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur komt te luiden:
Artikel 6

1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die
waarop het verzoek is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken
verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn
schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt
de termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend
vanaf de dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt
dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht,
tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden
een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn
ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de
verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking
alsnog moet worden gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken,
wordt de informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het
besluit, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen
heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee
weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van
milieu-informatie:
a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee
weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te
verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar
tegen heeft;
b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede
lid, indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie
een verlenging rechtvaardigt;


Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Daniël Mantione schreef:
In ieder ander geval (document bestaan niet, zogenaamd tegen de privacy, zogenaamd niet van toepassing, ....) is wel een (negatief) besluit genomen en is er nog steeds een bezwaar nodig.

Dat klopt.

MofkaP
FS Juridisch
 Bericht 
Barbertje schreef:
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Het Staatsblad heb ik gelezen.

Nog steeds zegt de wet het volgende:
Awb art. 4:17 lid 1: Indien een beschikking op aanvraag niet tijdig wordt gegeven, verbeurt het bestuursorgaan aan de aanvrager een dwangsom voor elke dag dat het in gebreke is, doch voor ten hoogste 42 dagen. De Algemene termijnenwet is op laatstgenoemde termijn niet van toepassing.

Het voldoen aan dan wel het niet (tijdig) voldoen aan een WOB verzoek tot verstrekking van informatie is volgens mij geen (aanvraag tot) beschikking, maar een besluit of beslissing.

De aanvraag voor de bouw van een dakkapel, een steiger, woninguitbreiding of een parkeerplaats is dat wel.

Beroep en de gang naar de rechter staan nog steeds open volgens de regels van de hoofdstuk 6 en 7 van de Awb.

De wet heet: Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Archz0r schreef:
In hoeverre geldt dat voor bekeuringen van voor oktober? Ik heb stap 1 eind september op de bus gedaan met een termijn van 2 weken daarin.

Voor 1 oktober: De oude termijn van 2 weken zonder de mogelijkheid van een eventuele dwangsom.

Sander
FS medewerker
 Bericht 
sticky

Martijn
FS Webmaster
 Bericht 
Ik laat me morgen meteen flitsen! Boete van 36 euro tegenover de kans op 1260. Das mooi rendement

Raymond
Master
 Bericht 
Mijn vrouw heeft er net 3 binnen gekregen, ik ga gelijk aan de slag!

Multitula
Laat zich horen
 Bericht 
 
Barbertje schreef:
...Dat verwacht ik wel :[ Maar ja, hoeveel Wob verzoeken gaan er nu al over de 8 weken heen......


Dus gewoon een ordinaire aanpassing om hunzelf meer tijd te gunnen, omdat ze het aantal verzoeken niet aankunnen....

ruitenheer
Master
 Bericht 
 
Er worden regelmatig WOB-verzoeken gedaan die ook door een redelijk functionerende organisatie bijna niet binnen de wettelijke termijn kunnen worden afgehandeld. Meerts heeft dat 2 jaar geleden goed gedemonstreerd.

arashrsf
Nieuwkomer
 Bericht 
 
je kan dus dat dwangsomformulier helemaal invullen --> kopie van maken --> Originele en kopie NIET versturen --> wanneer je later moet voorkomen of iets anders --> kopie van dwangsomformulier laten zien dat je het zogenaamd verzonden heb, waardoor de instantie te laat is met het sturen van je WOB verzoek/documenten --> = GELD verdienen ???


xD

Excuus_mexicaan
Die hard
 Bericht 
 
ik heb zojuist een paarse mogen ontvangen, en meteen een wobje (4 wkn helaas)geprint richting OVJ (utrecht). Maarre hoe gaat dat spreiden van kansen nou in zn werk? Met andere woorden; waar moet ik de wob nog meer naartoe sturen (politie? gewoon het bureau om de hoek oid :huh: )?

Martijn
FS Webmaster
 Bericht 
ruitenheer schreef:
Meerts heeft dat 2 jaar geleden goed gedemonstreerd.


Wat heeft Meerts gedemonstreerd?

R
Master
 Bericht 
Marcel schreef:
Morgen maar eens weer een lot kopen...

Doe je best! O:)

Tukker_Pat
FS Juridisch
 Bericht 
Martijn schreef:
Wat heeft Meerts gedemonstreerd?


Door allerlei documenten aangaande besluiten inzake belastingzaken in de periode tussen kerst en oud- en nieuw op te vragen. Hij kon als professioneel juridische bijstandverlener onkosten claimen.

ruitenheer
Master
 Bericht 
 
Totdat bleek dat hij het verzoek had ingediend namens een stagiaire, toen was zijn sprookje ineens ut.

MC
Pro
 Bericht 
Misschien een rare vraag hoor, maar valt het openbaar ministerie wel onder de reikwijdte van de Wet dwangsom?
Zo ja, waar blijkt dat uit? Kan iemand dat uitleggen?

Daniël Mantione
Laat zich horen
 Bericht 
 
Deze maatregel gaat de AWB en de WOB aanpassen. De AWB en de WOB zijn van toepassing op elk bestuursorgaan. Het OM is een bestuursorgaan. Conclusie: Het OM valt onder de reikwijdte van de Wet Dwangsom.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
arashrsf schreef:
je kan dus dat dwangsomformulier helemaal invullen --> kopie van maken --> Originele en kopie NIET versturen --> wanneer je later moet voorkomen of iets anders --> kopie van dwangsomformulier laten zien dat je het zogenaamd verzonden heb, waardoor de instantie te laat is met het sturen van je WOB verzoek/documenten --> = GELD verdienen ???

Zoiets heet frauderen en is strafbaar.
Bovendien werkt het niet.
Wob is hulprecht en de uitoefening van de Wet dwangsom daarop ook. Een kantonrechter legt dit naast zich neer.
Daarnaast zal, als je bij de kantonrechter moet komen, de dwangsom termijn allang verstreken zijn.
De kantonrechter zou je kunnen vragen om de dwangsomtoekenning te tonen.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Daniël Mantione schreef:
Deze maatregel gaat de AWB en de WOB aanpassen. De AWB en de WOB zijn van toepassing op elk bestuursorgaan. Het OM is een bestuursorgaan. Conclusie: Het OM valt onder de reikwijdte van de Wet Dwangsom.

Het gaat hier meer om de vraag of het OM in een Wobzaak een beslissing neemt of een beschikking.
Dit zijn juridisch aparte begrippen. Zie de opmerkingen van @MofkaP hierboven.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is hierin erg slordig. "Beslissing" en "beschikking" worden hier door elkaar gebruikt.
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent voor de Wet Dwangsom alleen het begrip "beschikking".
Daarnaast is het uitdrukkelijk in de geest van de Wet Dwangsom dat elk bestuursorgaan binnen
acceptabele termijnen dient te beslissen. Uit de discussies voorafgaande aan de indiening van de Wet Dwangsom is nadrukkelijk gesproken over de Wob.

We gaan er dus zonder meer vanuit dat Wobverzoeken onder het regime van de Wet Dwangsom vallen voor alle bestuursorganen.

MC
Pro
 Bericht 
@Barbertje
bedankt voor je uitleg. Wat mij betreft ook helder dat de wob onder de wet dwangsom valt.
Ik neem aan dat de termijn van 4 weken dan ook gewoon gaat lopen na indienen van het bezwaar in eerste termijn?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
We gaan de zaken iets anders aanpakken. Het bezwaar in eerste termijn vervalt.

AANWIJZING VOOR WOB-VERZOEK M.B.T. WET DWANGSOM

MULDER ZAKEN

1)Maak een WOB-VERZOEKSCHRIFT voor de CVOM.
Vraag hier onder de Wob om het Zaakoverzicht en indien van toepassing een foto.

2)Maak nog een WOB-VERZOEKSCHRIFT aan de betrokken politieorganisatie, vraag hier nogmaals om de foto en de overige documenten

In beide gevallen is de termijn 4 weken !

De 2 x 48 uur brief (oude stap 1.1), komt te vervallen.

3)Indien de CVOM of de politie niet binnen 4 weken reageert of niet alle gevraagde documenten stuurt, stuur deze in gebreke stelling:
http://www.minbzk.nl/aspx/download.aspx ... lissen.pdf
Ze hebben dan nog 2 weken om aan je verzoek te voldoen. Doen ze dat niet dan begint na die 2 weken
de DWANGSOM vanzelf te lopen.
Is dit het geval vraag dan hier om nadere instructies. Hier bestaat ook de mogelijkheid om naar de bestuursrechter te stappen.

4) Het MULDERbezwaarschrift (voormalig Stap 2) dient voor het einde van de bezwaartermijn naar de CVOM te worden gestuurd, ook als uit het Wob verzoek nog geen documenten zijn verkregen (!)
Stap 2 blijft dus in principe ongewijzigd.
Heb je nog niet alle documenten ontvangen, dan vraag je ze hier in z'n totaliteit op (dus ook de documenten die je bij de politie opvroeg) Vergaarplicht Officier van Justitie !
Wel wordt de Wob termijn 4 WEKEN !
Gebeurt er na die 4 weken niets dan kan het Bezwaarschrift onder Bestuursrecht (oude stap 1.2) worden gestuurd.

5) De oude Stap 3 (Beroepschrift voor de kantonrechter) blijft ongwijzigd.

STRAFRECHTELIJKE TRANSACTIES

Volg 1, 2 en 3 van Mulder.
Hier dus niet de CVOM maar het CJIB, of indien het juiste parket bekend is, dan dit parket.

Bezwaar is hier niet mogelijk.
Wordt het een rechtsgang, wacht dan op de dagvaarding.
Zodra deze is ontvangen, vraag je je dossier op bij het parket onder het Wetboek van Strafvordering artikel 30.

*****
Deze Aanwijzing is onder voorbehoud. We zullen de praktijk moeten monitoren en kijken of er aanpassingen nodig zijn. Aan de hand daarvan wordt een nieuw Stappenplan geschreven.
Het principe dat de Officier van Justitie uiteindelijk toch de eindverantwoording heeft en een vergaarplicht heeft, wordt voorlopig dus niet verlaten. Het blijft in het Mulderbezwaarschrift zitten.
Bij het PaG komt dus mvr. van der Woerd niet zonder werk, al probeer ik iets te verzinnen dat meer
tegemoet komt aan haar Cum Laude afstuderen in rechten.

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
MC schreef:
Ik neem aan dat de termijn van 4 weken dan ook gewoon gaat lopen na indienen van het bezwaar in eerste termijn?

Ja, dat klopt en is geldig. Vanaf nu heet Stap 1 alleen Verzoekschrift en geen Bezwaarschrift meer.
Echter de Wet Dwngsom is natuurlijk toepasbaar op lopende Bezwaarschriften in 1e termijn vanaf 1 oktober.

Oosterwoldenaar
Die hard
 Bericht 
Barbertje schreef:
WOB-VERZOEKSCHRIFT aan de betrokken politieorganisatie


Heeft die, net als CVOM, ook een antwoordnummer?

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Meestal niet, wel een postbusnummer. Op te vragen via 0900-8844.
Je zult er een postzegel voor over moeten hebben nu :wink:

ikkeke
Master
 Bericht 
Je kan een van de adressen uit onderstaande lijst proberen, echter staan niet alle korpsen daartussen....
Linkje naar antwoordnummer.nl met zoekopdracht politie

rocketdrie
Laat zich horen
 Bericht 
 
politie is een 'orgaan' , maar ook een bestuursorgaan? :-?

Jurjen
FS medewerker
 Bericht 
Ik had de papieren binnen 2 weken ook binnen. :devil:

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
rocketdrie schreef:
politie is een 'orgaan' , maar ook een bestuursorgaan? :-?

Jazeker :kniktja:
Zelfs een politieagent is als een zelfstandig bestuursorgaan aan te merken.

rocketdrie
Laat zich horen
 Bericht 
 
Okido. Maar nu de hamvraag. Ik heb hier een brief voor m'n neus liggen van ene mr. Timmerman namens de bekende mw. van der Woerd enne eh, die vertelt mij daar dat er verschillende rechterlijke uitspraken zijn die bevestigen ndat uit de WOB geen vergaringsplicht kan worden afgeleid :huh: Wie heeft er gelijk ? :duh:

Barbertje
FS Juridisch
 Bericht 
Er wordt hierover druk geprocedeerd.
De vraag is mag de OvJ het onder Wob art.4 doorsturen naar de politie.
Wij zeggen: Nee. Art 4 zegt ZONODIG en als hij art.3 goed uitvoert is dat NIET NODIG.
Barbertje schreef:
Het principe dat de Officier van Justitie uiteindelijk toch de eindverantwoording heeft en een vergaarplicht heeft, wordt voorlopig dus niet verlaten. Het blijft in het Mulderbezwaarschrift zitten.


 Pagina 1 van 61 [ 3003 berichten ] 


Wie is er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek…         
privacy policy